Pałac Salomona
1 Salomon również sobie zbudował dom. Trzynaście lat upłynęło i ukończył cały swój dom. 2 Zbudował też Dom Lasu Libanu. Jego długość wynosiła sto łokci, szerokość pięćdziesiąt, a wysokość trzydzieści. Był wzniesiony na czterech rzędach cedrowych kolumn, na których umieszczono ciosane belki cedrowe. 3 Jego boczne pomieszczenia, które mieściły się na czterdziestu pięciu kolumnach, po piętnaście w rzędzie, były pokryte drewnem cedrowym. 4 Wnęki okienne były w trzech rzędach, tak że trzy rzędy okien znajdowały się naprzeciw siebie. 5 Wszystkie drzwi i odrzwia były czworokątne, a okna były umieszczone naprzeciw siebie, po trzy w rzędzie.
6 Salomon zbudował też salę kolumnową o długości pięćdziesięciu łokci i szerokości trzydziestu, a przed nią salę z kolumnami z okapem. 7 Wzniósł również salę tronową, w której wydawał wyroki sądowe, czyli salę sądową, wyłożoną cedrem od podłogi aż do stropu. 8 Jego dom, w którym zamieszkał, był tak samo wykonany, lecz znajdował się przy innym dziedzińcu, za salą kolumnową. Podobny dom, z podobną salą, Salomon zbudował dla córki faraona, którą pojął za żonę. 9 Wszystko to, od wewnątrz i od zewnątrz, od fundamentu aż do stropu i na zewnątrz aż po wielki dziedziniec, było z najlepszych kamieni, wykonanych na miarę, ciosanych i ciętych piłą. 10 Również fundament był z najlepszych dużych bloków, długich na dziesięć oraz na osiem łokci. 11 Na nim kładziono kolejne wspaniałe bloki, ciosane według miary oraz belki cedrowe. 12 Wielki dziedziniec był otoczony trzema rzędami ciosanych kamieni i rzędem belek cedrowych, tak jak dziedziniec wewnętrzny domu Pana oraz jego przedsionek.
Kolumny świątynne
13 Król Salomon posłał i sprowadził Chirama z Tyru. 14 Był on synem wdowy z plemienia Neftalego, a jego ojciec był Tyryjczykiem, brązownikiem. Był pełen mądrości i roztropności, i wiedzy potrzebnej do wykonania wszelkich wyrobów z brązu. Przybył więc do króla Salomona i wykonał dla niego wszystkie prace. 15 Odlał dwie kolumny z brązu. Każda z kolumn miała osiemnaście łokci wysokości i dwanaście w obwodzie. 16 Z brązu odlał też dwa kapitele, którymi zwieńczył wierzchołki kolumn. Wysokość jednego kapitelu wynosiła pięć łokci i drugiego pięć łokci. 17 Dla kapiteli, które znajdowały się na wierzchołkach kolumn, sporządził kraty o wyglądzie siatek i plecionki w formie łańcuszków: siedem dla jednego kapitelu i siedem dla drugiego. 18 Wykonał też kolumny i dwa rzędy jabłek granatu wokoło każdej plecionki, aby okrywały kapitele, które znajdowały się na wierzchołkach kolumn. To samo sporządził także dla drugiego kapitelu. 19 Kapitele, które znajdowały się na szczycie kolumn w przedsionku, miały kształt lilii wielkości czterech łokci. 20 Kapitele te wznosiły się na obu kolumnach, a jabłka zawieszono także ponad połączeniem, przy wypukłości, która znajdowała się po stronie plecionki, tak że było dwieście jabłek granatu wokoło na jednym i na drugim kapitelu. 21 Chiram postawił kolumny w przedsionku Miejsca Świętego. Kolumnie po prawej stronie nadał nazwę Jakin, a kolumnie po lewej stronie nadał nazwę Boaz. 22 Szczyt kolumn miał kształt lilii. W ten sposób zakończono pracę nad kolumnami.
Zbiornik na wodę
23 Następnie wykonał odlew morza, który miał dziesięć łokci od jednego brzegu do drugiego, o okrągłym kształcie. Jego wysokość wynosiła pięć łokci, a obwód trzydzieści. 24 Ozdoby w kształcie liści kolokwinty – po dziesięć na każdy łokieć dookoła – umieszczone pod krawędzią morza opasywały je wokół. Dwa rzędy ozdób w kształcie liści kolokwinty były odlane razem z morzem. 25 Stało ono na dwunastu wołach: trzy zwracały się ku północy, trzy ku zachodowi, trzy ku południu i trzy ku wschodowi. Morze znajdowało się na nich. Ich zady zaś były zwrócone do wewnątrz. 26 Jego grubość była równa szerokości dłoni, a brzeg był wykonany jak brzeg pucharu na kształt kwiatu lilii. Mogło ono pomieścić dwa tysiące batów.
Podstawy, kadzie z brązu i inne sprzęty
27 Sporządził też dziesięć podstaw z brązu. Długość jednej podstawy wynosiła cztery łokcie, szerokość cztery, a wysokość trzy. 28 Podstawy te były zrobione w następujący sposób: miały obramowania i listwy między obramowaniami. 29 Na listwach, które były między obramowaniami, znajdowały się lwy, woły i cheruby. Nad obramowaniami zaś, zarówno nad, jak i pod lwami i wołami, zwisały reliefowe girlandy. 30 Przy każdej podstawie były umocowane cztery brązowe koła z osiami z brązu. Na czterech nogach podstawy pod kadzią znajdowały się wsporniki, a z każdego wspornika zwisały girlandy. 31 Na górze podstawy był otwór, który miał głębokość łokcia. Był okrągły, w kształcie bazy kolumny, i miał półtora łokcia średnicy. Również na jego krawędziach znajdowały się płaskorzeźby. Listwy jednak nie były okrągłe, lecz czworokątne. 32 Pod listwami znajdowały się cztery koła, osie tych kół przymocowano do podstawy. Wysokość koła wynosiła półtora łokcia. 33 Koła te były zrobione na wzór kół wozu, ale ich osie, obręcze, szprychy i piasty zostały odlane. 34 Na czterech rogach każdej podstawy były cztery wsporniki, które tworzyły całość z podstawą. 35 Na wierzchu podstawy znajdowało się zaokrąglenie wysokie na pół łokcia, skąd wychodziły uchwyty i połączone z nimi listwy. 36 Na płaszczyznach uchwytów i listwach wyrył cheruby, lwy i palmy, a wokoło na wolnej przestrzeni girlandy. 37 W ten sposób sporządził dziesięć podstaw, wszystkie jednakowego odlewu, jednakowego wymiaru i jednakowego kształtu.
38 Sporządził też dziesięć brązowych kadzi. Każda kadź miała pojemność czterdziestu bat, każda też miała cztery łokcie i stała na jednej z dziesięciu podstaw. 39 Pięć podstaw umieścił po prawej stronie domu i pięć po jego lewej stronie. Morze zaś umieścił po prawej stronie domu w części południowo-wschodniej. 40 Chiram też wykonał kadzie, łopaty i misy. Tak dokończył Chiram wszystkie prace, które prowadził dla króla Salomona w domu Pana.
41 Wykonał dwie kolumny z okrągłymi kapitelami, które je wieńczyły, oraz dwie siatki, aby okrywały dwa kuliste kapitele, znajdujące się na szczycie kolumn; 42 czterysta jabłek granatu na obydwu siatkach, po dwa rzędy jabłek granatu na każdej siatce, aby okrywały dwa kuliste kapitele, znajdujące się na szczycie kolumn, 43 oraz dziesięć podstaw i dziesięć kadzi na tych podstawach; 44 także jedno morze z dwunastoma wołami pod nim 45 oraz kotły, łopaty i misy. Wszystkie te naczynia, które Chiram wykonał dla króla Salomona do domu Pana, były z polerowanego brązu. 46 Król odlewał je w gliniastej ziemi, w okolicy Jordanu, pomiędzy Sukkot i Sartan. 47 Z powodu wielkiej liczby wszystkich tych sprzętów Salomon nie zważył ich, dlatego waga brązu pozostała niesprawdzona.
48 Ponadto Salomon sporządził wszystkie sprzęty do domu Pana: złoty ołtarz, złoty stół na chleby pokładne, 49 pięć świeczników ze szczerego złota po prawej i pięć po lewej stronie przed Miejscem Najświętszym, kwiaty, lampy i szczypce ze złota; 50 naczynia i noże do czyszczenia lamp, misy, czarki, popielnice ze szczerego złota; zawiasy ze złota do wewnętrznych drzwi świątyni, do Miejsca Najświętszego, i do drzwi świątyni, czyli Miejsca Świętego.
51 Tak ukończono całą pracę, którą podjął król Salomon w domu Pana. Następnie Salomon wniósł święte dary swojego ojca, Dawida: srebro i złoto oraz naczynia, i złożył je w skarbcu domu Pana.