Ustanowienie administracji państwowej
1 Król Salomon był władcą całego Izraela. 2 Jego dostojnikami byli: Azariasz, syn Sadoka, kapłan; 3 Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy, pisarze; Jehoszafat, syn Achiluda, nadworny kronikarz; 4 Benajasz, syn Jehojady, dowódca wojska; Sadok i Abiatar, kapłani; 5 Azariasz, syn Natana, przełożony namiestników, a także Zabud, syn kapłana Natana, przyjaciel króla; 6 Achiszar, zarządca domu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony nad przymusowymi robotnikami.
7 Ponadto Salomon miał dwunastu namiestników nad całym Izraelem, którzy zaopatrywali króla i jego dwór w żywność. Przez jeden miesiąc w roku każdy z nich zaopatrywał króla w żywność. 8 Oto ich imiona: Ben-Chur w górach Efraima; 9 Ben-Deker w Makas, w Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Chanan; 10 Ben-Chesed w Arubot, któremu podlegało Soko i cała ziemia Chefer; 11 Ben-Abinadab zarządzał całą wyżyną Doru, a jego żoną była Tafat, córka Salomona; 12 Baana, syn Achiluda, miał Tanak, Megiddo i całe Bet-Szean, które znajduje się przy Sartanie pod Jizreel – od Bet-Szean do Abel-Mechola aż poza Jokmeam; 13 Ben-Geber w Ramot w Gileadzie był namiestnikiem Osiedli Jaira, syna Manassesa, w Gileadzie, i odpowiadał za okręg Argob w Baszanie, sześćdziesiąt wielkich miast otoczonych murami, posiadających rygle z brązu; 14 Achinadab, syn Iddo, miał Machanaim; 15 Achimaas miał krainę Neftalego – on również poślubił córkę Salomona, Basmat; 16 Baana, syn Chuszaja, miał terytorium Asera i Bealot; 17 Jehoszafat, syn Paruacha, tereny Issachara; 18 Szimei, syn Eli, tereny Beniamina; 19 Geber, syn Uriego, w ziemi gileadzkiej, ziemię Sichona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu. Był także jeden namiestnik całego kraju.
Dobrobyt w państwie Salomona
20 Judejczycy i Izraelici byli tak liczni, jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili się.