1 Wówczas Pan skierował do Jehu, syna Chananiego, takie słowo przeciwko Baszy: 2 Ponieważ wywyższyłem cię z prochu i uczyniłem wodzem Mojego ludu izraelskiego, a ty poszedłeś drogą Jeroboama i przywiodłeś do grzechu Mój lud izraelski, aby Mnie pobudzać do gniewu ich grzechami, 3 dlatego zgładzę Baszę i jego ród. Postąpię z twoim rodem tak jak z rodem Jeroboama, syna Nebata. 4 Kto z domu Baszy umrze w mieście, tego zjedzą psy, a kto umrze na polu, tego rozdziobią ptaki podniebne.
5 Pozostałe dzieje Baszy i to, co uczynił, oraz jego dzielność, czyż nie zostały opisane w Księdze Królów Izraela? 6 Basza spoczął przy swoich przodkach i został pochowany w Tirsie. Po nim królem został jego syn, Ela.
7 Pan ponownie skierował przez proroka Jehu, syna Chananiego, słowo przeciw Baszy i jego rodowi z powodu całego zła, którego dopuścił się w oczach Pana, pobudzając Go do gniewu swoimi czynami, podobnie jak to było z rodem Jeroboama, a także z powodu wymordowania jego rodu.
Panowanie Eli w Izraelu
8 W dwudziestym szóstym roku panowania Asy, króla Judy, na dwa lata rządy nad Izraelem objął w Tirsie Ela, syn Baszy. 9 Jego sługa Zimri, dowódca połowy rydwanów, uknuł przeciwko niemu spisek. Gdy Ela upił się w domu Arsy, nadzorcy pałacu w Tirsie, 10 Zimri wtargnął, zadał mu cios i zabił w dwudziestym siódmym roku rządów Asy, króla Judy, i objął po nim władzę. 11 Gdy został królem i zasiadł na tronie, wybił cały ród Baszy. Nie oszczędził mu żadnego męskiego potomka – ani spośród krewnych, ani spośród przyjaciół. 12 Wytępił więc Zimri cały ród Baszy – według słów Pana, które wypowiedział przeciw Baszy przez proroka Jehu – 13 z powodu wszystkich grzechów Baszy i grzechów jego syna, Eli, które sami popełnili i którymi przywiedli Izraela do grzechu, pobudzając do gniewu Pana, Boga Izraela, swymi bożkami. 14 Pozostałe zaś dzieje Eli i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Królów Izraela?
Panowanie Zimriego w Izraelu
15 W dwudziestym siódmym roku panowania Asy, króla Judy, Zimri sprawował w Tirsie władzę przez siedem dni. W tym czasie lud oblegał Gibbeton, należące do Filistynów. 16 Gdy jednak oblegający lud usłyszał wieść, że Zimri uknuł spisek i zabił króla, wtedy cały Izrael, który w tym dniu był w obozie, ogłosił królem dowódcę izraelskiego wojska, Omriego. 17 Następnie Omri, a z nim cały Izrael, wyruszyli spod Gibbetonu i oblegli Tirsę. 18 Gdy Zimri zobaczył, że miasto zostało zdobyte, wtedy wszedł do warowni domu królewskiego, podpalił pałac królewski i sam zginął. 19 A wszystko to z powodu grzechów, które popełnił, czyniąc to, co złe w oczach Pana, naśladując Jeroboama w jego grzechu, którego się dopuścił, i doprowadzając Izraela do grzechu.
20 Pozostałe dzieje Zimriego i jego spisek, który uknuł, czyż nie zostały opisane w Księdze Kronik Królów Izraela?
Panowanie Omriego w Izraelu
21 Wówczas lud izraelski podzielił się na dwie części. Połowa chciała obwołać królem Tibniego, syna Ginata, a połowa była za Omrim. 22 Lud, który był za Omrim, zdobył jednak przewagę nad tym, który był za Tibnim, synem Ginata. Tibni zginął, a królem został Omri.
23 W trzydziestym pierwszym roku panowania Asy, króla Judy, Omri objął władzę nad Izraelem na dwanaście lat. W Tirsie panował sześć lat. 24 Potem za dwa talenty srebra kupił od Szemera górę Szomron, którą zabudował. Zbudowanemu miastu nadał nazwę Samaria – od imienia Szemera, właściciela góry.
25 Omri czynił to, co złe w oczach Pana, a nawet postępował gorzej od wszystkich swoich poprzedników. 26 We wszystkim podążał drogą Jeroboama, syna Nebata, także w jego grzechach, którymi przywiódł Izraela do grzechu, pobudzając do gniewu Pana, Boga Izraela, swymi bożkami.
27 Pozostałe dzieje Omriego oraz to, co uczynił, a także jego dzielność, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? 28 Omri spoczął przy swoich przodkach i został pochowany w Samarii, a po nim królem został jego syn, Achab.
Panowanie Achaba w Izraelu
29 Achab, syn Omriego, objął władzę w Izraelu w trzydziestym ósmym roku panowania Asy, króla Judy, i panował nad Izraelem w Samarii dwadzieścia dwa lata. 30 Achab, syn Omriego, czynił to, co złe w oczach Pana, a nawet postępował gorzej od wszystkich swoich poprzedników. 31 Nie dość mu było, że naśladował grzechy Jeroboama, syna Nebata, to jeszcze wziął za żonę Izebel, córkę Etbaala, króla Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i oddawał mu pokłon. 32 Ponadto wzniósł Baalowi ołtarz w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii, 33 i sporządził aszerę. Tym samym Achab, pobudzając do gniewu Pana, Boga Izraela, przewyższył wszystkich królów, którzy byli przed nim.
34 Za jego czasów Chiel z Betel odbudował Jerycho. Założył je na swoim pierworodnym synu, Abiramie, a na najmłodszym synu, Segibie, postawił jego bramy – zgodnie ze słowem Pana wypowiedzianym przez Jozuego, syna Nuna.