Panowanie Abijjama w Judzie
1 W osiemnastym roku panowania Jeroboama, syna Nebata, Abijjam został królem Judy. 2 Trzy lata panował w Jerozolimie, a jego matka, córka Abiszaloma, miała na imię Maaka. 3 Naśladował wszystkie grzechy popełniane przez swojego ojca. Jego serce nie było szczere wobec Pana, jego Boga, jak serce jego przodka, Dawida. 4 Lecz Pan, jego Bóg, przez wzgląd na Dawida zachował mu pochodnię w Jerozolimie, wynosząc jego syna jako następcę i umacniając Jerozolimę. 5 Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Pana, i nie odstąpił od niczego, co mu przykazał, przez wszystkie dni swego życia, z wyjątkiem sprawy Uriasza Chetyty. 6 Natomiast Roboam toczył wojnę z Jeroboamem przez wszystkie dni swego życia.
7 Pozostałe dzieje Abijjama i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Wojnę toczył również Abijjam z Jeroboamem. 8 Potem Abijjam spoczął przy swoich przodkach i pochowano go w Mieście Dawida. Po nim zaś królował Asa.
Panowanie Asy w Judzie
9 Asa rozpoczął swoje panowanie nad Judą w dwudziestym roku rządów króla Izraela, Jeroboama 10 i panował w Jerozolimie czterdzieści jeden lat. Jego matka, córka Abiszaloma, miała na imię Maaka. 11 Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, jak jego przodek, Dawid. 12 Usunął z kraju tych, którzy uprawiali nierząd sakralny, i wszystkie wizerunki bóstw, które zrobili jego przodkowie. 13 Także swoją matkę, Maakę, pozbawił godności królowej matki, ponieważ uczyniła obrzydliwy wizerunek Asztarte. Asa ściął tę obrzydliwość i spalił przy potoku Cedron. 14 Wyżyny jednak nie zostały usunięte. Mimo to serce Asy pozostało szczere wobec Pana przez całe jego życie. 15 Przeniósł również do domu Pana przedmioty poświęcone przez jego ojca i przez niego samego: srebro, złoto oraz naczynia.
16 Między Asą a Baszą, królem Izraela, toczyła się nieustanna wojna. 17 Basza, król Izraela, wyruszył bowiem przeciwko Judzie i obwarował Ramę, aby nikt nie mógł wychodzić ani przychodzić do króla Judy, Asy. 18 Wówczas Asa wziął całe srebro i złoto pozostałe w skarbcach domu Pana i domu królewskiego, przekazał je swoim sługom i wysłał ich do Ben-Hadada, syna Tabrimona, wnuka Chezjona, króla Aramu, który przebywał w Damaszku. Kazał im też powiedzieć: 19 Pomiędzy mną a tobą istnieje przymierze, jak to było między moim a twoim ojcem. Oto posyłam ci podarunek: srebro i złoto. Wyrusz więc i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, aby odstąpił ode mnie.
20 Ben-Hadad wysłuchał króla Asy i wyprawił dowódców swoich wojsk przeciwko miastom izraelskim. Uderzył na Ijjon, Dan oraz na Abel Bet-Maakę i na całe Kinerot, na całą ziemię Neftalego. 21 Gdy Basza o tym usłyszał, zaniechał obwarowywania Ramy i osiadł w Tirsie. 22 Wówczas król Asa zwołał wszystkich bez wyjątku mieszkańców Judy, a oni zabrali kamienie i belki, którymi Basza obwarował Ramę. Następnie król Asa obwarował nimi Gebę Beniamina oraz Mispę.
23 Wszystkie pozostałe dzieje Asy, cała jego dzielność i wszystko, co uczynił, a także miasta, które zbudował, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Ponadto na starość miał chore nogi. 24 Asa spoczął przy swoich przodkach i przy swoich przodkach został pochowany w Mieście Dawida, swego przodka, a panowanie po nim objął jego syn Jehoszafat.
Panowanie Nadaba w Izraelu
25 W drugim roku panowania Asy, króla Judy, rządy w Izraelu objął syn Jeroboama, Nadab, i królował w Izraelu dwa lata. 26 Czynił to, co złe w oczach Pana, i naśladował swojego ojca i jego grzech, który przywiódł do grzechu Izraela. 27 Basza, syn Achiasza z rodu Issachara, uknuł przeciw niemu spisek i zadał mu cios pod Gibbetonem, które należy do Filistynów, kiedy Nadab i cały Izrael oblegali Gibbeton. 28 I zabił go Basza w trzecim roku panowania Asy, króla Judy, i objął po nim rządy. 29 Gdy został królem, wymordował cały ród Jeroboama. Nie pozostawił nikogo żywego z rodu Jeroboama. Wytracił go zupełnie, zgodnie ze słowem Pana, które Ten wypowiedział przez swego sługę Achiasza z Szilo. 30 Stało się tak z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i przywiódł do grzechu Izraela, przez co pobudził do gniewu Pana, Boga Izraela.
31 Pozostałe dzieje Nadaba i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Królów Izraela? 32 Między Asą a królem Izraela, Baszą, toczyła się nieustanna wojna.
Panowanie Baszy w Izraelu
33 W trzecim roku panowania Asy, króla Judy, królem Izraela w Tirsie został syn Achiasza, Basza, i panował dwadzieścia cztery lata. 34 Czynił to, co złe w oczach Pana, i naśladował Jeroboama i jego grzech, który przywiódł do grzechu Izraela.