ZMARTWYCHWSTANIE
Zmartwychwstanie Chrystusa
1 Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie. 2 Przez nią również dostępujecie zbawienia, jeśli zachowujecie ją tak, jak wam głosiłem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. 3 Przekazałem wam bowiem na początku to, co i ja przejąłem, że zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy, 4 że został pogrzebany i trzeciego dnia wskrzeszony z martwych, zgodnie z Pismem, 5 że ukazał się Piotrowi, potem Dwunastu. 6 Następnie ukazał się więcej niż pięciuset braciom jednocześnie, z których większość żyje do dziś, niektórzy zaś pomarli. 7 Później ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom. 8 A jako ostatniemu ze wszystkich, jakby poronionemu płodowi, ukazał się także mnie. 9 Ja przecież jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. 10 Dzięki jednak łasce Boga jestem tym, kim jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna. Pracowałem bowiem więcej od nich wszystkich, nie tyle ja, ile łaska Boga, która jest ze mną. 11 Czy to więc ja, czy oni, tak głosimy i tak uwierzyliście.
Zmartwychwstanie umarłych
12 Skoro się więc głosi, że Chrystus został wskrzeszony z martwych, dlaczego niektórzy pośród was mówią, że nie ma zmartwychwstania? 13 Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. 14 A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremne jest nasze głoszenie, daremna też jest wasza wiara. 15 My natomiast okazujemy się fałszywymi świadkami Boga, gdyż przeciw Bogu zaświadczyliśmy, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeżeli rzeczywiście umarli nie są wskrzeszani. 16 Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. 17 A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara, trwacie jeszcze w swoich grzechach. 18 Także i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, są zgubieni. 19 Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy bardziej niż wszyscy ludzie godni pożałowania.
20 Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych jako pierwszy z tych, którzy umarli. 21 Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też przyszło zmartwychwstanie. 22 Jak właśnie w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 23 Każdy zaś we właściwej sobie kolejności: jako pierwszy Chrystus, następnie ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. 24 Potem nastanie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. 25 Trzeba bowiem, aby On królował, dopóki nie położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. 26 Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. 27 Wszystko bowiem położył pod Jego stopy . Kiedy zaś się mówi, że wszystko zostało poddane, jest jasne, że oprócz Tego, który Mu wszystko poddał. 28 A gdy wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
29 W przeciwnym razie, co uczynią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych? Jeśli umarli nie są w ogóle wskrzeszani, to dlaczego za nich przyjmują chrzest? 30 Po co cały czas także my się narażamy? 31 Codziennie umieram dla waszej chluby, bracia, którą jesteście dla mnie w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. 32 Jaki byłby pożytek dla mnie, jeśli z czysto ludzkich pobudek walczyłbym z dzikimi zwierzętami w Efezie? Skoro umarli nie są wskrzeszani, to
jedzmy i pijmy,
bo jutro pomrzemy.
33 Nie dawajcie się oszukiwać!
Złe rozmowy psują dobre obyczaje.
34 Zacznijcie właściwie myśleć i nie grzeszcie! Niektórzy nie mają bowiem żadnej wiedzy o Bogu. Mówię po to, aby was zawstydzić.
Zmartwychwstanie ciała
35 Lecz powie ktoś: W jaki sposób umarli są wskrzeszani? W jakim ciele przychodzą? 36 O, niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie obumrze. 37 To, co siejesz, to nie ciało, które ma się stać, lecz nagie ziarno, na przykład pszeniczne lub jakieś inne. 38 Bóg zaś daje mu ciało, jak zechce, i to każdemu z ziaren właściwe dla niego. 39 Nie wszystkie ciała są takie same, ale inne są ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb. 40 Są także ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask ciał niebieskich, a inny ziemskich. 41 Inny jest blask słońca, a inny księżyca i gwiazd. Blaskiem bowiem różni się jedna gwiazda od drugiej.
42 Podobnie jest i ze zmartwychwstaniem. Sieje się zniszczalne, wskrzeszane jest niezniszczalne; 43 sieje się pozbawione chwały, wskrzeszane jest otoczone chwałą; sieje się słabe, wskrzeszane jest mocne; 44 sieje się ciało zmysłowe, wskrzeszane jest ciało duchowe. Jeśli jest ciało zmysłowe, jest także ciało duchowe. 45 Tak też jest napisane: Stał się pierwszyczłowiek , Adam, duszą żyjącą , ostatni Adam duchem ożywiającym. 46 Ale nie jest pierwsze to, co duchowe, lecz to, co zmysłowe, następnie dopiero to, co duchowe. 47 Pierwszy człowiek z ziemi jest ziemski, drugi Człowiek jest z nieba. 48 Jaki jest ten ziemski, tacy są i ci ziemscy, jaki Ten niebiański, tacy i ci niebiańscy. 49 A jak nosiliśmy obraz tego ziemskiego, tak też będziemy nosić obraz Tego niebiańskiego.
50 To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą stać się dziedzicami Królestwa Boga, ani to, co zniszczalne, nie stanie się dziedzicem tego, co niezniszczalne. 51 Oto ogłaszam wam tajemnicę: Nie wszyscy umrzemy, wszyscy zaś będziemy przemienieni, 52 w jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby. Zabrzmi bowiem trąba i umarli będą wskrzeszeni jako istoty niezniszczalne, i my zostaniemy przemienieni. 53 Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyoblekło się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło się w nieśmiertelność. 54 A kiedy już to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a śmiertelne w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo, które zostało napisane:
Śmierć została pochłonięta przez zwycięstwo.
55 Gdzie jest, o śmierci, twoje zwycięstwo?
Gdzie jest, o śmierci, twoje żądło?.
56 Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. 57 Bogu natomiast niech będą dzięki za to, że daje nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. 58 Tak więc, moi ukochani bracia, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zawsze ofiarnie oddani dziełu Pana, wiedząc, że w Panu wasz trud nie jest daremny.