1 Wszyscy Izraelici zostali zapisani w rodowodach. I to są ci spisani w Księdze Królów Izraela i Judy, którzy zostali uprowadzeni do Babilonu z powodu swojej niewierności.
2 Pierwszymi mieszkańcami, którzy powrócili do swoich posiadłości w miastach, byli Izraelici, kapłani-lewici i słudzy świątynni.
3 W Jerozolimie zamieszkali potomkowie Judy, Beniamina, Efraima i Manassesa: 4 Utaj, syn Ammihuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego, spośród potomków Peresa, syna Judy. 5 Spośród Szilonitów: pierworodny Asajasz i jego synowie. 6 Spośród potomków Zeracha: Jeuel i sześciuset dziewięćdziesięciu ich braci.
7 Spośród potomków Beniamina: Sallu, syn Meszullama, syna Hodawiasza, syna Hassenuy 8 i Jibnejasz, syn Jerochama, Ela, syn Uzziego, syna Mikriego, Meszullam, syn Szefatiasza, syna Reuela, syna Jibniasza. 9 Ich braci według rodowodów było dziewięciuset pięćdziesięciu sześciu. Wszyscy oni byli naczelnikami rodów według rodzin swoich ojców.
10 Spośród kapłanów byli: Jedajasz, Jehojarib, Jakin, 11 Azariasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, zwierzchnika domu Bożego, 12 oraz Adajasz, syn Jerochama, syna Paszchura, syna Malkiasza, a także Masaj, syn Adiela, syna Jachzery, syna Meszullama, syna Meszillemita, syna Immera. 13 A ich braci, naczelników rodów, było tysiąc siedmiuset sześćdziesięciu dzielnych mężczyzn zdolnych do służby w domu Bożym.
14 Spośród lewitów: Szemajasz, syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza z potomków Merariego. 15 Bakbakkar, Cheresz, Galal, Mattaniasz, syn Miki, syna Zikriego, syna Asafa, 16 Obadiasz, syn Szemajasza, syna Galala, syna Jedutuna i Berekiasz, syn Asy, syna Elkany, który mieszkał w wioskach Netofatytów.
17 Odźwiernymi byli: Szallum – jako zwierzchnik, Akkub, Talmon, Achiman oraz ich bracia, 18 którzy aż dotąd pełnią służbę w Bramie Królewskiej od strony wschodniej. Byli oni odźwiernymi w obozach lewitów. 19 Szallum, syn Korego, syna Ebiasafa, syna Koracha, i jego bracia z domu jego ojca, Korachici, pełnili służbę jako stróże progów Namiotu, a ich ojcowie w obozie Pana jako stróże wejścia. 20 Pinchas, syn Eleazara, był niegdyś ich zwierzchnikiem, a Pan był z nim. 21 Zachariasz, syn Meszelemiasza, był odźwiernym przy wejściu do Namiotu Spotkania. 22 Wszystkich wybranych na odźwiernych przy bramach było dwustu dwunastu. Zostali oni zapisani w rodowodach w swoich osiedlach, a obowiązki im powierzył Dawid i Samuel, Widzący. 23 Oni oraz ich synowie pełnili straż przy bramach domu Pana i domu Namiotu. 24 Odźwierni stali z czterech stron: od wschodu, zachodu, północy i południa. 25 Ich bracia, którzy mieszkali na wsiach, mieli co jakiś czas przychodzić do nich na siedem dni, 26 ponieważ nad odźwiernymi było tylko czterech zwierzchników, którzy byli lewitami odpowiedzialnymi za komnaty i skarbce domu Bożego.
27 Nocowali w obrębie domu Bożego, powierzona im bowiem została straż; posiadali też klucz, aby każdego ranka otwierać. 28 Niektórzy z nich opiekowali się naczyniami liturgicznymi, które liczyli przy wnoszeniu i wynoszeniu. 29 Inni czuwali nad naczyniami i nad wszystkimi naczyniami świętymi, nad wyborną pszenicą, winem, oliwą, kadzidłem i balsamami. 30 Niektórzy synowie kapłanów sporządzali mieszanki na balsamy. 31 Mattitiasz, jeden z lewitów, który był pierworodnym Szalluma Korachity, był na stałe odpowiedzialny za wypiek ciasta. 32 Spośród potomków Kehata i ich braci, niektórzy mieli za zadanie układać chleby pokładne w każdy szabat.
33 Ci, którzy byli śpiewakami, naczelnikami rodów lewickich, mieszkali w komnatach i byli wolni od innych prac, sprawowali bowiem służbę we dnie i w nocy. 34 Według rodowodów to byli naczelnicy rodzin lewickich. Ci naczelnicy mieszkali w Jerozolimie.
35 W Gibeonie mieszkał ojciec Gibeonitów, Jejel, a jego żona miała na imię Maaka. 36 Jego pierworodnym synem był Abdon, a następnymi: Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Achio, Zachariasz i Miklot. 38 Miklot był ojcem Szimama. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych, ze swymi braćmi w Jerozolimie.
39 Ner był ojcem Kisza, a Kisz był ojcem Saula, Saul był ojcem Jonatana, Abinadaba i Eszbaala. 40 Synem Jonatana był Meribbaal, Meribbaal był ojcem Miki. 41 Synami Miki byli: Piton, Melek i Tacharea. 42 Achaz był ojcem Jary, Jara był ojcem Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy, 43 Mosa był ojcem Binei, którego synem był Refajasz, jego synem był Eleasa, jego synem był Asel. 44 Asel miał sześciu synów. Oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Jiszmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. To byli synowie Asela.