1 Beniamin był ojcem pierworodnego Beli, jego drugim synem był Aszbel, trzecim – Achrach, 2 czwartym – Nocha, piątym – Rafa.
3 Synami Beli byli: Addar, Gera, Abihud, 4 Abiszua, Naaman, Achoach, 5 Gera, Szefufan i Churam. 6 A oto synowie Echuda – naczelnicy rodów mieszkających w Geba, których przesiedlili do Manachat: 7 Naaman, Achiasz i Gera, który ich przesiedlił; był on ojcem Uzzy i Achichuda. 8 W kraju Moabu po odesłaniu swych żon – Chuszim i Baary, Szacharaim został ojcem. 9 Jego żona Chodesz urodziła mu: Jobaba, Sibię, Meszę, Malkama, 10 Jeusa, Sakiasza i Mirmę – oni byli jego synami, naczelnikami rodów. 11 A z Chuszim miał Abituba i Elpaala. 12 Synami Elpaala byli: Eber, Miszam i Szemed, który zbudował Ono i Lod wraz z należącymi do niego miejscowościami. 13 Beria i Szema byli naczelnikami rodów mieszkających w Ajjalonie, oni to wypędzili mieszkańców Gat. 14 Achio, Szaszak, Jeremot, 15 Zebadiasz, Arad, Eder, 16 Mikael, Jiszpa i Jocha byli synami Berii. 17 Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber, 18 Jiszmeraj, Jizlia i Jobab, byli synami Elpaala. 19 Jakim, Zikri, Zabdi, 20 Elienaj, Silletaj, Eliel, 21 Adajasz, Berajasz, Szimrat byli synami Szimeiego. 22 Jiszpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zikri, Chanan, 24 Chananiasz, Elam, Antotiasz, 25 Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka. 26 Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz, 27 Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerochama. 28 Byli oni naczelnikami rodów według ich rodowodów i mieszkali w Jerozolimie. 29 W Gibeonie mieszkali Abi-Gibeon i jego żona, która miała na imię Maaka. 30 Jego pierworodnym synem był Abdon, następnie Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, 31 Gedor, Achjo i Zeker. 32 Miklot był ojcem Szimy. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych, ze swymi braćmi w Jerozolimie.
33 Ner był ojcem Kisza, a Kisz był ojcem Saula, Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala. 34 Synem Jonatana był Meribbaal, a Meribbaal był ojcem Miki.
35 Synami Miki byli: Piton, Melek, Tarea i Achaz. 36 Achaz był ojcem Jehoaddy, a Jehoadda był ojcem Alemeta, Azmaweta i Zimriego. Zimri był ojcem Mosy.
37 Mosa był ojcem Binei, którego synem był Rafa, jego synem był Eleasa, a jego synem był Asel.
38 Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Jiszmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan, wszyscy byli synami Asela. 39 Synami jego brata Eszeka byli: jego pierworodny Ulam, drugi Jeusz i trzeci Elifelet. 40 Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, sprawnymi łucznikami, mieli wielu synów i wnuków – stu pięćdziesięciu. Wszyscy oni byli potomkami Beniamina.