1 Czterech synów Issachara to: Tola, Pua, Jaszub i Szimron.
2 Potomkami Toli byli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, dzielni mężczyźni. Według rodowodów ich liczba wynosiła w czasach Dawida dwadzieścia dwa tysiące sześciuset.
3 Synem Uzziego był Izrachiasz, a synami Izrachiasza byli: Mikael, Obadiasz, Joel i Jiszszijasz, wszyscy oni – pięciu – byli naczelnikami rodów. 4 Dysponowali oni według swoich rodów i swoich domów oddziałami zbrojnymi w liczbie trzydziestu sześciu tysięcy, ponieważ mieli wiele żon i synów. 5 Ich bracia we wszystkich rodach Issachara byli dzielnymi wojownikami, wszystkich zapisanych w rodowodach było osiemdziesiąt siedem tysięcy.
6 Trzej synowie Beniamina to: Bela, Beker i Jediael. 7 Potomkami Beli byli: Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, pięciu naczelników rodów, dzielnych wojowników. Było ich dwadzieścia dwa tysiące trzydziestu czterech zapisanych w rodowodach.
8 Synami Bekera byli: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alemet. Wszyscy byli synami Bekera. 9 Dwadzieścia tysięcy dwustu dzielnych wojowników było zapisanych w rodowodach według ich rodów.
10 Synem Jediaela był Bilhan, a synami Bilhana byli: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar. 11 Wszyscy byli potomkami Jediaela, naczelnikami rodów, dzielnymi wojownikami. Było ich siedemnaście tysięcy gotowych do walki.
12 Szuppim i Chuppim byli synami Ira, Chuszim był synem Achera.
13 Synami Neftalego byli: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie Bilhy.
14 Synami Manassesa byli: Asriel, którego urodziła mu aramejska nałożnica; ona urodziła również Makira, ojca Gileada. 15 Makir wziął za żonę siostrę Chuppima i Szuppima, która miała na imię Maaka. Drugi syn miał na imię Selofchad, lecz Selofchad miał tylko córki. 16 Maaka, żona Makira, urodziła syna i dała mu na imię Peresz. A jego brat nazywał się Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem. 17 Synem Ulama był Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna Manassesa. 18 Jego siostra, Hammoleket, urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę. 19 Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam.
20 Potomkami Efraima byli: Szutelach, jego synem był Bered, jego synem był Tachat, jego synem był Eleada, jego synem był Tachat, 21 jego synem był Zabad, jego synem był Szutelach, a także Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w tym kraju, tamci bowiem zeszli, aby zabrać ich stada. 22 Ich ojciec, Efraim, opłakiwał ich przez wiele dni, a jego bracia przybyli, by go pocieszyć. 23 Potem zbliżył się do swojej żony, a ta poczęła i urodziła syna, którego nazwał Beria, ponieważ nieszczęście wydarzyło się w jego domu. 24 Jego córką była Szeera, która zbudowała Dolne i Górne Bet-Choron oraz Uzzen-Szeera, 25 a jego synem – Refach oraz Reszef, a jego synem był Telach, jego synem był Tachan, 26 jego synem był Ladan, jego synem był Ammihud, jego synem był Eliszama, 27 jego synem był Non, jego synem był Jozue. 28 Ich posiadłość i siedziby znajdowały się w Betel i należących do niego miejscowościach, w Naaran na wschodzie oraz w Gezer i należących do niego miejscowościach na zachodzie, w Sychem i należących do niego miejscowościach, aż do Ajji i należących do niej miejscowościach. 29 W rękach synów Manassesa były: Bet-Szean wraz z należącymi do niego miejscowościami, Taanak wraz z należącymi do niego miejscowościami, Megiddo wraz z należącymi do niego miejscowościami, Dor wraz z należącymi do niego miejscowościami. Mieszkali w nich potomkowie Józefa, syna Izraela.
30 Potomkami Asera byli: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i ich siostra Serach. 31 Synami Berii byli: Cheber i Malkiel, który był ojcem Birzaita. 32 Cheber był ojcem Jafleta, Szomera, Chotama oraz ich siostry Szuy. 33 Synami Jafleta byli: Pasak, Bimhal i Aszwat. To byli synowie Jafleta. 34 Synami Szemera byli: Achi, Rohga, Chubba i Aram. 35 Synami Helema, jego brata byli: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal. 36 Synami Sofacha byli: Suach, Charnefer, Szual, Beri, Jimra, 37 Beser, Hod, Szamma, Szilsza, Jitran i Beera. 38 Synami Jetera byli: Jefunne, Pispa i Ara. 39 Synami Ulli byli: Arach, Channiel i Risja. 40 Oni wszyscy byli potomkami Asera, naczelnikami rodów, doborowymi i dzielnymi wojownikami, przywódcami książąt. Zapisanych w rodowodach mężczyzn zdolnych do walki było dwadzieścia sześć tysięcy.