1 Synowie Rubena, pierworodnego Izraela – on, chociaż był pierworodnym, skalał jednak łoże swego ojca, a jego pierworództwo zostało dane synom Józefa, syna Izraela, tak więc nie zostało zapisane w rodowodach; 2 wprawdzie Juda był potężniejszy od swych braci i z niego wyszedł władca, to jednak pierworództwo należało do Józefa – 3 synami Rubena, pierworodnego Izraela, byli: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi. 4 Synowie Joela to: Szemajasz, którego synem był Gog, którego synem był Szimei, 5 którego synem był Mika, którego synem był Reajasz, którego synem był Baal, 6 którego synem był Beera – naczelnik Rubenitów, który został uprowadzony do niewoli przez Tiglat-Pilesera, króla Asyrii. 7 Jego braćmi, według ich rodów, gdy zostały spisane rodowody, byli: naczelnik Jejel, Zachariasz, 8 Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela, który zamieszkał w Aroer aż po Nebo i Baal-Meon. 9 Na wschodzie zamieszkał na obszarze aż do wejścia na pustynię od rzeki Eufrat, ponieważ ich trzody rozmnożyły się w ziemi Gilead. 10 W czasach Saula prowadzili wojnę z Hagrytami, którzy wpadli w ich ręce. Zamieszkali więc w ich namiotach w całej wschodniej części Gileadu.
11 Synowie Gada zamieszkali naprzeciw nich w ziemi Baszan aż do Salki. 12 Naczelnikiem w Baszanie był Joel, drugim Szafam, a następnie Janaj i Szafat. 13 Ich braćmi według rodów byli: Mikael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber, siedmiu.
14 Synami Abichaila byli: Churi, Jaroach, Gilead, Mikael, Jesziszaj, Jachdo, Buz. 15 Achi, syn Abdiela, syna Guniego, był naczelnikiem ich rodów. 16 Zamieszkali w Gileadzie, Baszanie i przyległych miejscowościach oraz na wszystkich pastwiskach Szaronu aż po ich krańce. 17 Oni wszyscy zostali zapisani w rodowodach w czasach Jotama, króla Judy, i w czasach Jeroboama, króla Izraela.
18 Synów Rubena i Gada, i połowy szczepu Manassesa, dzielnych mężów noszących tarczę i miecz, strzelających z łuku i wprawnych w walce było czterdzieści cztery tysiące siedmiuset sześćdziesięciu, gdy wyruszali na wojnę. 19 Prowadzili walkę z Hagrytami, Jeturem, Nafiszem i Nodabem. 20 Byli wspomagani, tak że dostali w swe ręce Hagrytów i wszystkich, którzy z nimi byli, ponieważ podczas walki wzywali Boga, który odpowiedział na ich modlitwy, w Nim bowiem pokładali ufność. 21 Przejęli ich stada – pięćdziesiąt tysięcy wielbłądów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy owiec, dwa tysiące osłów – oraz sto tysięcy ludzi, 22 ponieważ wielu padło zabitych, była to bowiem wojna Boga. I osiedlili się na ich miejscu aż do uprowadzenia.
23 Potomkowie połowy szczepu Manassesa mieszkali w tym kraju, od Baszanu aż do Baal-Hermonu, Seniru i góry Hermon. Byli oni bardzo liczni. 24 Naczelnikami ich rodów byli: Efer, Jiszi, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i Jachdiel, dzielni wojownicy, sławni mężowie, naczelnicy swoich rodów. 25 Sprzeniewierzyli się jednak Bogu swoich przodków i uprawiali nierząd z bogami ludów tego kraju, które Bóg wytracił przed nimi. 26 Pobudził więc Bóg Izraela ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, który uprowadził Rubenitów, Gadytów oraz połowę szczepu Manassesa, i przywiódł ich do Chalach, Chabor, Hara i nad rzekę Gozan, gdzie przebywają aż do dziś.
27 Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari. 28 Synami Kehata byli: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel.
29 Dziećmi Amrama byli: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synami Aarona byli: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
30 Eleazar był ojcem Pinchasa, a Pinchas ojcem Abiszui. 31 Abiszua był ojcem Bukkiego, a Bukki był ojcem Uzziego. 32 Uzzi był ojcem Zerachiasza, a Zerachiasz był ojcem Merajota. 33 Merajot był ojcem Amariasza, a Amariasz był ojcem Achituba. 34 Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achimaasa. 35 Achimaas był ojcem Azariasza, a Azariasz był ojcem Jochanana. 36 Jochanan był ojcem Azariasza, który był kapłanem w domu zbudowanym przez Salomona w Jerozolimie. 37 Azariasz był ojcem Amariasza, a Amariasz był ojcem Achituba. 38 Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok był ojcem Szalluma. 39 Szallum był ojcem Chilkiasza, a Chilkiasz był ojcem Azariasza. 40 Azariasz był ojcem Serajasza, a Serajasz był ojcem Jehosadaka. 41 Jehosadak poszedł na wygnanie, gdy Pan wydał Judę i Jerozolimę w ręce Nebukadnessara.