1 Synami Judy byli: Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal. 2 Reajasz, syn Szobala, był ojcem Jachata, a Jachat był ojcem Achumaja i Lahada. Są to rody Soreatytów.
3 A oto pomkowie Etama: Jizreel, Jiszma i Jidbasz oraz ich siostra o imieniu Haslelponi. 4 Penuel był ojcem Gedora, a Ezer ojcem Chuszy. To byli synowie Chura, pierworodnego Efraty, ojca Bet-Lechema. 5 Aszchur, ojciec Tekoi, miał dwie żony Cheleę i Naarę. 6 Naara urodziła mu synów: Achuzama, Chefera, Temniego i Achasztariego. Byli to synowie Naary. 7 Synami Chelei byli: Seret, Sochar i Etnan. 8 Kos był ojcem Anuba, Sobeby i rodów Acharchela, syna Haruma. 9 Jabes był bardziej poważany niż jego bracia. Matka nazwała go Jabes, mówiąc: Ponieważ urodziłam go w bólu. 10 A Jabes wołał do Boga Izraela: Obyś naprawdę mi błogosławił i poszerzył moje granice, oby Twoja ręka była ze mną i obyś zachował mnie od złego, abym nie cierpiał. A Bóg zesłał mu to, o co prosił.
11 Kelub, brat Szuchy, był ojcem Mechira, który był ojcem Esztona. 12 Eszton był ojcem Bet-Rafy, Paseacha i Techinny, ojca Ir-Nachasza. Byli to ludzie z Reki.
13 Synami Kenaza byli Otniel i Serajasz, a synami Otniela – Chatat 14 i Meonotaj, który był ojcem Ofry. A Serajasz był ojcem Joaba, założyciela Ge-Haraszim, ponieważ byli rzemieślnikami.
15 Synami Kaleba, syna Jefunnego, byli: Iru, Ela i Naam. Synem Eli był Kenaz. 16 Synami Jehalleleela byli: Zif, Zifa, Tiria i Asareel. 17 Synami Ezry byli: Jeter, Mered, Efer i Jalon. Bitia, egipska żona Mereda, urodziła Miriam, Szammaja i Iszbacha, ojca Esztemoi. 18 To byli potomkowie Bitii, córki faraona, którą poślubił Mered. A judzka żona Mereda urodziła: Jereda, ojca Gedora, Chebera, ojca Soko, i Jekutiela, ojca Zanoacha. 19 Synowie żony Hodijji, siostry Nachama, to ojciec Keili – Garmita oraz Esztemoa, Maakatyta. 20 Synami Szymona byli: Amnon, Rinna, Ben-Chanan i Tilon. Synami Jisziego byli Zochet i Ben-Zochet. 21 Synami Szeli, syna Judy, byli: Er, ojciec Leki, Laeda, ojciec Mareszy, oraz rody wytwórców bisioru w Bet-Aszbea, 22 Jokim i ludzie z Kozeby oraz Joasz i Saraf, którzy panowali w Moabie, zanim powrócili do Lechem. To są dawne wydarzenia.
23 Oni byli garncarzami, mieszkali w Netaim i w Gederze. Mieszkali tam blisko króla, ze względu na wykonywane dla niego prace. 24 Synami Symeona byli: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach i Saul. 25 Jego synem był Szallum, jego synem był Mibsam, a jego synem był Miszma. 26 Synami Miszmy byli: Chammuel, Zakkur i Szimei.
27 Szimei miał szesnastu synów i sześć córek, ale jego bracia nie mieli wielu synów i wszystkie ich rody nie rozmnożyły się tak, jak potomkowie Judy. 28 Mieszkali oni w miastach: Beer-Szeba, Molada, Chasar-Szual, 29 Bilha, Esem, Tolad, 30 Betuel, Chorma, Siklag, 31 Bet-Markabot, Chasar-Susim, Bet-Biri i Szaarim. To były ich miasta aż do czasu, gdy Dawid został królem. 32 Do nich też należały osiedla: Etam, Ain, Rimmon, Token i Aszan, pięć miast, 33 i wszystkie wioski wokół ich miast aż do Baal. To były ich miejscowości i spisy rodowe: 34 Meszobab, Jamlek, Josza, syn Amazjasza, 35 Joel, Jehu, syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asjela, 36 Elioenaj, Jaakoba, Jeszochajasz, Asajasz, Adiel, Jesimiel, Benajasz, 37 Ziza, syn Szifiego, syna Allona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Szemajasza. 38 Ci wymienieni z imienia byli naczelnikami swoich rodów, a ród ich ojców rozrósł się bardzo. 39 Dotarli do wejścia do Gedor, aż do wschodniej strony doliny, szukając pastwiska dla swoich trzód. 40 I znaleźli żyzne i dobre pastwisko, a kraj był rozległy, spokojny i bezpieczny, ponieważ poprzedni mieszkańcy byli potomkami Chama. 41 Ci zapisani tu z imienia przybyli w czasach Ezechiasza, króla judzkiego, uderzyli na ich namioty i na Meunitów, których tam znaleźli, zniszczyli ich na zawsze i osiedlili się na ich miejscu, ponieważ były tam pastwiska dla ich trzód. 42 Spośród potomków Symeona pięciuset mężczyzn udało się na górę Seir. Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uzzjel, synowie Jisziego, byli na ich czele. 43 Zabili resztę zbiegłych Amalekitów i zamieszkują tam aż do dziś.