1 A oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon, którego urodziła mu Achinoam, Jizreelitka, drugi Daniel, którego urodziła mu Abigail pochodząca z Karmelu, 2 trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity, 3 piąty Szefatiasz, którego urodziła mu Abital, szósty Jitream, którego miał z żoną Eglą. 4 Sześciu synów urodziło mu się w Hebronie, gdzie królował siedem lat i sześć miesięcy, a następnie królował trzydzieści trzy lata w Jerozolimie.
5 A oto ci, którzy mu się urodzili w Jerozolimie: Szima, Szobab, Natan, Salomon. Tych czterech było synami Batszeby, córki Ammiela. 6 Następnie Jibchar, Eliszama, Elifelet, 7 Nogah, Nefeg, Jafia, 8 Eliszama, Eliada, Elifelet, czyli dziewięciu. 9 Wszyscy byli synami Dawida – nie licząc synów, których miał z nałożnicami – a ich siostrą była Tamar.
10 Synem Salomona był Roboam, synem Roboama był Abiasz, synem Abiasza był Asa, synem Asy był Jehoszafat, 11 jego synem był Joram, synem Jorama był Achazjasz, synem Achazjasza był Joasz, 12 synem Joasza był Amazjasz, synem Amazjasza był Azariasz, synem Azariasza był Jotam, 13 synem Jotama był Achaz, synem Achaza był Ezechiasz, synem Ezechiasza był Manasses, 14 synem Manassesa był Amon, synem Amona był Jozjasz. 15 A oto synowie Jozjasza: pierworodny Jochanan, drugi Jojakim, trzeci Sedecjasz i czwarty Szallum. 16 Synami Jojakima byli Jechoniasz i Sedecjasz. 17 Synami uwięzionego Jechoniasza byli: Szealtiel, 18 Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz. 19 Synami Pedajasza byli Zorobabel i Szimei. Potomkami Zorobabela byli Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit. 20 Synami Meszullama byli: Chaszuba, Ohel, Berekiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, pięciu. 21 Potomkami Chananiasza byli Pelatiasz i Izajasz; synowie Refajasza, synowie Arnana, synowie Obadiasza, synowie Szekaniasza.
22 Potomkami Szekaniasza byli Szemajasz i synowie Szemajasza: Chattusz, Jigal, Bariach, Neariasz i Szafat, sześciu. 23 Synami Neariasza byli: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam, trzech. 24 Synami Elioenaja byli: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu.