1 Oto Izraelici według ich liczby: naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i ich urzędnicy, którzy służą królowi w każdej sprawie dotyczącej zmian rozpoczynających i kończących służbę z miesiąca na miesiąc, przez wszystkie miesiące roku. Każda zmiana to dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
2 Nad pierwszą zmianą w pierwszym miesiącu czuwał Jaszobeam, syn Zabdiela, a w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi. 3 Pochodził on z potomków Peresa i był naczelnikiem wszystkich dowódców wojska w pierwszym miesiącu. 4 W drugim miesiącu nad zmianą czuwał Dodaj Achochita, a w jego zmianie dowódcą był Miklot, w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
5 W trzecim miesiącu trzecim dowódcą wojska był Benajasz, syn Jehojady, naczelnego kapłana, w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi. 6 Benajasz był bohaterem trzydziestu i dowodził trzydziestoma ludźmi, a w jego zmianie był Ammizabad, jego syn.
7 Czwartym, w czwartym miesiącu, Asahel, brat Joaba, a Zebadiasz, jego syn był po nim, a w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
8 Piątym, w piątym miesiącu, książę Szamhut Jizrachita, a w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
9 Szóstym, w szóstym miesiącu, Ira, syn Ikkesza z Tekoi, a w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
10 Siódmym, w siódmym miesiącu, Chelesz z Pelonu, z potomków Efraima, a w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
11 Ósmym, w ósmym miesiącu, Sibbekaj Chuszatyta, z Zarchitów, a w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
12 Dziewiątym, w dziewiątym miesiącu, Abiezer z Anatot, Beniaminita, a w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
13 Dziesiątym, w dziesiątym miesiącu, Maheraj z Netofy, Zarchita, a w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
14 Jedenastym, w jedenastym miesiącu, Benajasz z z Pireatonu, z potomków Efraima, a w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
15 Dwunastym, w dwunastym miesiącu, Cheldaj z Netofy potomek Otniela, a w jego zmianie było dwadzieścia cztery tysiące ludzi.
16 Na czele plemion Izraela stali: nad Rubenitami – książę Eliezer, syn Zikriego; nad Symeonitami – Szefatiasz, syn Maaki; 17 nad Lewitami – Chaszabiasz, syn Kemuela, nad Aaronitami – Sadok; 18 nad Judą – Elihu, z braci Dawida, nad Issacharem – Omri, syn Mikaela; 19 nad Zabulonitami – Jiszmajasz, syn Obadiasza; nad Neftalitami – Jerimot, syn Azriela; 20 nad Efraimitami – Ozeasz, syn Azazjasza; nad połową plemienia Manassesa – Joel, syn Pedajasza; 21 nad połową plemienia Manassesa w Gileadzie – Jiddo, syn Zachariasza; nad Beniaminitami – Jaasiel, syn Abnera; 22 nad Danitami – Azarel, syn Jerochama. Ci byli książętami plemion Izraela.
23 Lecz Dawid nie włączył do spisu tych, którzy mają poniżej dwudziestu lat, ponieważ Pan powiedział, że rozmnoży Izraela jak gwiazdy na niebie. 24 Joab, syn Serui, rozpoczął spisywać, lecz nie dokończył, zapłonął bowiem za to gniew nad Izraelem i nie włączono tego do spisu Księgi Kronik Króla Dawida.
25 Nad skarbcami królewskimi – Azmawet, syn Adiela, a nad magazynami na polu, w miastach, wsiach i w warowniach – Jonatan, syn Ozjasza.
26 Nad rolnikami pracującymi na polach, uprawiającymi ziemię – Ezri, syn Keluba.
27 Nad winnicami – Szimei z Ramy, a nad dostawcami wina do składnic wina – Zabdi z Szefam.
28 Nad oliwkami i sykomorami w Szefeli – Baal-Chanan z Geder, a nad składami oliwy – Joasz.
29 Nad bydłem pasącym się w Szaronie – Szitraj z Szaronu, a nad bydłem z dolin – Szafat, syn Adlaja.
30 Nad wielbłądami – Obil Izmaelita; nad oślicami – Jechdejasz z Meronot.
31 Nad owcami – Jaziz Hagryta. Wszyscy oni byli zarządcami posiadłości króla Dawida. 32 Jonatan, przyjaciel Dawida – doradca, był mężem rozważnym i pisarzem, a Jechiel, syn Chakmoniego, był z synami króla.
33 Achitofel – doradca króla, Chuszaj Arkita – przyjaciel króla.
34 Po Achitofelu byli: Jehojada, syn Benajasza, i Abiatar. Dowódcą wojska królewskiego był Joab.