1 Dawid oraz dowódcy wojska wyznaczyli na służbę synów Asafa, Hemana i Jedutuna, prorokujących przy wtórze lir, harf i cymbałów. A taki był spis mężczyzn zajmujących się tą służbą: 2 spośród synów Asafa – Zakkur, Józef, Netaniasz i Asareela, synowie Asafa, pomagający Asafowi, który prorokował przy króla. 3 Od Jedutuna, synowie Jedutuna – Gedaliasz, Seri, Izajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz. Tych sześciu podlegało ojcu – Jedutunowi, który prorokował przy wtórze liry, wielbiąc i chwaląc Pana.
4 Od Hemana, synowie Hemana – Bukkijasz, Mattaniasz, Uzzjel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir, Machaziot. 5 Wszyscy oni byli synami Hemana, królewskiego Widzącego dla jego wywyższenia według słów Boga. I Bóg dał Hemanowi czternastu synów i trzy córki. 6 Wszyscy oni podlegali swemu ojcu w wykonywaniu śpiewów w domu Pana, przy wtórze cymbałów, harf i lir, służąc w domu Bożym i podlegając królowi, byli to: Asaf, Jedutun i Heman. 7 A ich liczba, wszystkich wykształconych, wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, wynosiła dwieście osiemdziesiąt osiem. 8 Kolejno rzucali losy w związku z rodzajem posługi, zarówno mały jak i wielki, nauczyciel jak i uczeń.
9 Pierwszy los padł na Asafa – dla Józefa, drugi na Gedaliasza, na niego, jego braci i synów – razem było ich dwunastu.
10 Trzeci na Zakkura, jego synów i braci – razem dwunastu.
11 Czwarty na Jisriego, jego synów i braci – razem dwunastu.
12 Piąty na Netaniasza, jego synów i braci – razem dwunastu.
13 Szósty na Bukkijasza, jego synów i braci – razem dwunastu.
14 Siódmy na Jesareela, jego synów i braci – razem dwunastu.
15 Ósmy na Izajasza, jego synów i braci – razem dwunastu.
16 Dziewiąty na Mattaniasza, jego synów i braci – razem dwunastu.
17 Dziesiąty na Szimeiego, jego synów i braci – razem dwunastu.
18 Jedenasty na Azarela, jego synów i braci – razem dwunastu.
19 Dwunasty na Chaszabiasza, jego synów i braci – razem dwunastu.
20 Trzynasty na Szubaela, jego synów i braci – razem dwunastu.
21 Czternasty na Mattitiasza, jego synów i braci – razem dwunastu.
22 Piętnasty na Jeremota, jego synów i braci – razem dwunastu.
23 Szesnasty na Chananiasza, jego synów i braci – razem dwunastu.
24 Siedemnasty na Joszbekaszę, jego synów i braci – razem dwunastu.
25 Osiemnasty na Chananiego, jego synów i braci – razem dwunastu.
26 Dziewiętnasty na Mallotiego, jego synów i braci – razem dwunastu.
27 Dwudziesty na Eliatę, jego synów i braci – razem dwunastu.
28 Dwudziesty pierwszy na Hotira, jego synów i braci – razem dwunastu.
29 Dwudziesty drugi na Giddaltiego, jego synów i braci – razem dwunastu.
30 Dwudziesty trzeci na Machaziota, jego synów i braci – razem dwunastu.
31 Dwudziesty czwarty na Romamti-Ezera, jego synów i braci – razem dwunastu.