1 Synowie Aarona byli podzieleni na zmiany. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar. 2 Lecz Nadab i Abihu umarli przed swym ojcem i nie mieli synów; służbę kapłańską pełnili więc Eleazar i Itamar. 3 Dawid przydzielił Sadokowi z potomstwa Eleazara i Achimelekowi z potomstwa Itamara zmiany stosownie do ich służby. 4 Jednak okazało się, że wśród potomków Eleazara było więcej naczelników niż wśród potomków Itamara; wybrano więc z potomków Eleazara szesnastu naczelników rodów, a z potomków Itamara ośmiu według rodów. 5 Wybrano ich w wyniku losowania, zarówno jednych jak i drugich, aby książęta świątyni i książęta Boży byli spośród potomków Eleazara i spośród potomków Itamara.
6 Szemajasz, syn Netaneela, pisarz spośród lewitów, spisał więc ich w obecności króla i książąt, kapłana Sadoka i Achimeleka, syna Abiatara, i naczelników rodów kapłańskich i lewickich; biorąc na przemian raz z rodu Eleazara i raz z rodu Itamara. 7 A pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedajasza, 8 trzeci na Charima, czwarty na Seorima, 9 piąty na Malkiasza, szósty na Mijjamina, 10 siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza, 11 dziewiąty na Jeszuę, dziesiąty na Szekaniasza, 12 jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima, 13 trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebaba, 14 piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera, 15 siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happissesa, 16 dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela, 17 dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula, 18 dwudziesty trzeci na Delajasza, a dwudziesty czwarty na Maazjasza.
19 Taki był podział ich służby, aby wchodzili do domu Pana, zgodnie z przepisami przekazanymi przez Aarona, ich przodka, jak mu rozkazał Pan, Bóg Izraela.
20 A pozostali z potomków Lewiego: spośród synów Amrama – Szubael, a z synów Szubaela – Jechdejasz. 21 Od Rechabiasza: z synów Rechabiasza – na czele Jiszszijasz, 22 z Jisharytów – Szelomot; z synów Szelomota – Jachat. 23 Z synów Chebrona: pierwszy – Jerijasz, drugi – Amariasz, trzeci – Jachaziel, czwarty – Jekameam. 24 Synowie Uzzjela – Mika; z synów Miki – Szamir, 25 brat Miki – Jiszszijasz; z synów Jiszszijasza – Zachariasz. 26 Synowie Merariego – Machli i Muszi; synowie Jaazijjasza – jego syna. 27 Synowie Merariego, z jego syna Jaazijjasza – Szoham, Zakkur oraz Ibri. 28 Z Machliego – Eleazar, który nie miał synów. 29 Z Kisza – syn Kisza, Jerachmeel. 30 Synowie Musziego – Machli, Eder i Jerimot. To byli potomkowie Lewiego według ich rodów.
31 Potomkowie Aarona, tak jak ich bracia, również rzucali losy, przed królem Dawidem, Sadokiem, Achimelekiem, naczelnikami rodów kapłańskich i lewickich, ród większy na równi z rodem mniejszym.