1 Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon,
2 Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser.
3 Synami Judy byli: Er, Onan i Szela – tych trzech urodziła mu Bat-Szua, Kananejka. Jednakże Er, pierwodrodny Judy, okazał się złym w oczach Pana, który go uśmiercił.
4 Natomiast Tamar, jego synowa, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.
5 Synami Peresa byli Chesron i Chamul.
6 Synami Zeracha byli: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, razem było ich pięciu.
7 Synem Karmiego był Akar, który spowodował zamieszanie w Izraelu, bo przywłaszczył sobie rzeczy obłożone klątwą.
8 Synem Etana był Azariasz.
9 Synami, którzy urodzili się Chesronowi, byli: Jerachmeel, Ram i Kelubaj. 10 Ram był ojcem Amminadaba, a Amminadab ojcem Nachszona – naczelnika potomków Judy. 11 Nachszon był ojcem Salmy, a Salma ojcem Booza. 12 Booz był ojcem Obeda, a Obed ojcem Jessego. 13 Jesse był ojcem pierworodnego Eliaba, drugim synem był Abinadab, trzecim Szima, 14 czwartym Netaneel, piątym Raddaj, 15 szóstym Osem a siódmym Dawid. 16 Ich siostrami były Seruja i Abigail. Trzej synowie Serui to: Abiszaj, Joab i Asahel. 17 Abigail urodziła Amasę, a ojcem Amasy był Jeter Izmaelita.
18 Kaleb, syn Chesrona, miał z żoną Azubą Jeriota. Jej synami byli również: Jeszer, Szobab i Ardon. 19 Po śmierci Azuby, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która urodziła mu Chura. 20 Chur był ojcem Uriego, a Uri był ojcem Besaleela.
21 Potem Chesron zbliżył się do córki Makira, ojca Gileada, którą pojął za żonę, gdy miał sześćdziesiąt lat, a ona urodziła mu Seguba. 22 Segub był ojcem Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead. 23 Jednak Geszur i Aram wzięli osiedla Jaira oraz Kenat wraz z należącymi do nich miejscowościami, w sumie sześćdziesiąt miast. Wszystkie one należały do potomków Makira, ojca Gileada. 24 Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abijja, urodziła mu Aszchura, ojca Tekoi.
25 Synami Jerachmeela, pierworodnego Chersona, byli: pierworodny Ram, Buna, Oren, Osem i Achiasz.
26 Jerachmeel miał też inną żonę, która miała na imię Atara. Była ona matką Onama. 27 Synami Rama, pierworodnego Jerachmeela, byli: Maas, Jamin i Eker. 28 Synami Onama byli: Szammaj i Jada, a synami Szammaja: Nadab i Abiszur. 29 Żona Abiszura, która nazywała się Abihail, urodziła mu Achbana i Molida. 30 Synami Nadaba byli Seled i Appaim, lecz Seled umarł bezpotomnie.
31 Synem Appaima był Jiszi, synem Jisziego był Szeszan, a synem Szeszana Achlaj. 32 Synami Jady, brata Szammaja, byli Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezpotomnie.
33 Synami Jonatana byli Pelet i Zaza. Byli oni potomkami Jerachmeela. 34 Szeszan nie miał synów, tylko córki, ale Szeszan miał sługę – Egipcjanina imieniem Jarcha. 35 Szeszan dał swą córkę słudze Jarsze za żonę, a ona urodziła mu Attaja. 36 Attaj był ojcem Natana, a Natan ojcem Zabada. 37 Zabad był ojcem Eflala, a Eflal ojcem Obeda. 38 Obed był ojcem Jehu, a Jehu ojcem Azariasza. 39 Azariasz był ojcem Chelesa, a Cheles ojcem Eleasy. 40 Eleasa był ojcem Sismaja, a Sismaj ojcem Szalluma. 41 Szallum był ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz ojcem Eliszamy.
42 Natomiast synami Kaleba, brata Jerachmeela, byli: pierworodny Mesza, który był ojcem Zifa. Także synowie Mareszy, ojca Chebrona. 43 Synami Chebrona byli: Korach, Tappuach, Rekem i Szema. 44 Szema był ojcem Rachama, ojca Jorkeama, a Rekem był ojcem Szammaja. 45 Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura. 46 Efa, nałożnica Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazeza, a Charan był ojcem Gazeza.
47 Synami Johdaja byli: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf. 48 Nałożnica Kaleba, Maaka, urodziła Szebera i Tirchanę. 49 Urodziła również Szaafa, ojca Madmanny, Szewę, ojca Makbeny i ojca Gibei, a córką Kaleba była Aksa.
50 Oni byli synami Kaleba, natomiast synami Chura, pierworodnego Efraty, byli: Szobal, ojciec Kiriat-Jearima, 51 Salma, ojciec Bet-Lechema, i Charef, ojciec Bet-Gadera. 52 Synami Szobala, ojca Kiriat-Jearima, byli: Haroe, Chasi i Hammenuchot, 53 a rodami Kiriat-Jearima byli: Jetryci, Putyci, Szumatyci i Miszraici, od których pochodzą Soreatyci i Esztaulici.
54 Synami Salmy byli: Bet-Lechem i Netofatyci, Atrot Bet-Joab i połowa Manachtytów, Soreici, 55 a rodami pisarzy mieszkających w Jabbes byli: Tiratyci, Szimatyci i Sukatyci. Byli to Kenici pochodzący z Chammat, z domu ojca Rekaba.