Sprowadzenie Arki Bożej
1 Dawid wybudował sobie domy w Mieście Dawida, przygotował miejsce dla Arki Boga i rozbił dla niej namiot. 2 Wówczas Dawid powiedział: Nikt poza lewitami nie może nosić Arki Boga, ich bowiem wybrał Pan, aby nosili Arkę Pana i pełnili przy niej służbę na zawsze.
3 Dawid zebrał całego Izraela w Jerozolimie, aby wnieść Arkę Pana na miejsce, które dla niej przygotował. 4 Zgromadził Dawid potomków Aarona i lewitów; 5 spośród potomków Kehata – naczelnika Uriela i stu dwudziestu jego braci; 6 spośród potomków Merariego – naczelnika Asajasza i dwustu dwudziestu jego braci; 7 spośród potomków Gerszoma – naczelnika Joela i stu trzydziestu jego braci; 8 spośród potomków Elisafana – naczelnika Szemajasza i dwustu jego braci; 9 spośród potomków Chebrona – naczelnika Eliela i osiemdziesięciu jego braci; 10 spośród potomków Uzzjela – naczelnika Amminadaba i stu dwunastu jego braci.
11 Wówczas Dawid wezwał kapłanów Sadoka i Abiatara oraz lewitów: Uriela, Asajasza, Joela, Szemajasza, Eliela i Amminadaba, 12 i powiedział do nich: Jesteście przywódcami rodzin lewickich, uświęćcie się wy i wasi bracia, i wnieście Arkę Pana, Boga Izraela, na miejsce, które dla niej przygotowałem. 13 Ponieważ za pierwszym razem was nie było, Pan, nasz Bóg, doświadczył nas nieszczęściem, nie dbaliśmy bowiem o Jego przykazania. 14 I uświęcili się kapłani i lewici, aby wnieść Arkę Pana, Boga Izraela. 15 Potomkowie lewitów nieśli Arkę Boga na ramionach, na drążkach, które przy niej były, jak polecił Mojżesz zgodnie ze słowami Pana.
16 Wówczas Dawid powiedział do naczelników lewitów, aby ustanowili swych braci śpiewakami akompaniującymi sobie na instrumentach: harfach, lirach i cymbałach, aby donośnie rozbrzmiewały radosne dźwięki.
17 Lewici ustanowili więc Hemana, syna Joela, a spośród jego braci – Asafa, syna Berekiasza; spośród potomków Merariego – ich braci, Etana, syna Kuszajasza, 18 a z nimi ich braci dalszego stopnia pokrewieństwa: Zachariasza, Bena, Jaaziela, Szemiramota, Jechiela, Unniego, Eliaba, Benajasza, Maasejasza, Mattitiasza, Elifleha, Miknejasza, Obed-Edoma, Jejela – jako odźwiernych. 19 A jako śpiewaków: Hemana, Asafa i Etana, którzy grali donośnie na cymbałach z brązu; 20 Zachariasza, Uzzjela, Szemiramota, Jechiela, Unniego, Eliaba, Maasejasza i Benajasza – na harfach o wysokim tonie; 21 Mattitiasza, Eliflehu, Miknejasza, Obed-Edoma, Jejela i Azazjasza – na lirach o ośmiu strunach, aby kierować śpiewem.
22 Kenaniasz, przełożony lewitów zatrudnionych przy przenoszeniu, kierował przenosinami, był bowiem w tym doświadczony. 23 Berekiasz i Elkana byli odźwiernymi przy Arce. 24 Kapłani: Szebaniasz, Joszafat, Netaneel, Amasaj, Zachariasz, Benajasz, Eliezer grali na trąbach przed Arką Boga, natomiast Obed-Edom i Jechijasz byli odźwiernymi przy Arce.
25 Wówczas Dawid, starszyzna Izraela oraz tysiącznicy wyszli, aby w wielkiej radości przynieść Arkę Przymierza Pana z domu Obed-Edoma. 26 A gdy Bóg wspomógł lewitów niosących Arkę Przymierza Pana, wtedy ofiarowano siedem wołów i siedem baranów. 27 Dawid był ubrany w płaszcz z bisioru, podobnie jak wszyscy lewici przenoszący Arkę, śpiewacy i Kenaniasz, który kierował przenoszeniem i śpiewakami, a Dawid miał na sobie lniany efod. 28 Cały Izrael prowadził Arkę Przymierza Pana wśród radosnych okrzyków, przy dźwięku rogu, trąb, cymbałów, grze na harfach i lirach. 29 A gdy Arka Przymierza Pana dotarła do Miasta Dawida, Mikal, córka Saula spoglądała na dół przez okno, i wtedy zobaczyła króla Dawida podskakującego i tańczącego, i wzgardziła nim w swym sercu.