1 A oto ci, którzy przybyli do Dawida do Siklag wtedy, gdy jeszcze musiał trzymać się z daleka od Saula, syna Kisza, a byli to wojownicy, którzy pomagali mu w wojnie. 2 Uzbrojeni byli w łuki, prawą i lewą ręką rzucali kamieniami, a strzały wypuszczali z łuku, byli oni braćmi Saula, wywodzili się spośród Beniaminitów. 3 Ich dowódcą był Achiezer, a dalej Joasz, synowie Szemai z Gibei, Jeziel i Pelet, synowie Azmaweta, Beraka i Jehu z Anatot; 4 Jiszmajasz z Gibeonu, wojownik wśród trzydziestu i dowódca trzydziestu; 5 Jeremiasz, Jachaziel, Jochanan, Jozabad z Gedery; 6 Eleuzaj, Jerimot, Bealiasz, Szemariasz, Szefatiasz z Charif; 7 Elkana, Jiszszijasz, Azarel, Joezer, Jaszobeam, Korachici; 8 Joela, Zebadiasz, synowie Jerochama z Gedoru.
9 Spośród Gadytów na stronę Dawida, który przebywał w twierdzy na pustyni, przeszło wielu dzielnych wojowników, żołnierzy wprawionych w walce, używających tarczy i oszczepu. Oblicza lwów, to ich oblicza, a zwinni jak gazele w górach.
10 Na czele stał Ezer, drugi był Obadiasz, trzeci Eliab, 11 czwarty Miszmanna, piąty Jeremiasz, 12 szósty Attaj, siódmy Eliel, 13 ósmy Jochanan, dziewiąty Elzabad, 14 dziesiąty Jeremiasz, jedenasty Makbannaj.
15 Ci spośród potomków Gada byli dowódcami wojska, każdy najmniejszy z nich był postawiony nad stoma, a największy nad tysiącem. 16 To byli ci, którzy w pierwszym miesiącu przekroczyli Jordan, gdy był przepełniony po brzegi, i zmusili wszystkich mieszkańców dolin do ucieczki na wschód i na zachód.
17 Do twierdzy Dawida przybyli również niektórzy spośród potomków Beniamina i Judy. 18 Dawid wyszedł do nich i przemówił: Jeśli przyszliście do mnie w celach pokojowych, aby mi pomóc, to moje serce będzie z wami w jedności. Jeśli jednak przybyliście, aby mnie wydać wrogom, choć żadnej nieprawości się nie dopuściłem, to niech spojrzy na to Bóg naszych ojców i niech osądzi. 19 Wówczas duch ogarnął Amasaja, dowódcę trzydziestu wojowników:
Pokój tobie, Dawidzie, synu Jessego,
pokój z tobą i pokój pomagającemu tobie,
ponieważ wspomaga cię twój Bóg.
Dawid przyjął ich i ustanowił dowódcami oddziałów.
20 Również niektórzy spośród rodu Manassesa przeszli do Dawida, gdy ten wraz z Filistynami przyszedł, by walczyć przeciwko Saulowi. Jednak mu nie pomogli, ponieważ wodzowie filistyńscy po naradzie odesłali go, mówiąc: Mógłby za cenę naszych głów przejść na stronę swojego pana, Saula. 21 Gdy Dawid podążał do Siklag, spośród rodu Manassesa przyłączyli się do niego: Adnach, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu i Silletaj, dowódcy nad tysiącami, którzy należeli do rodu Manassesa. 22 Oni to wsparli Dawida przeciwko bandom, ponieważ wszyscy byli dzielnymi wojownikami i byli dowódcami wojska. 23 Każdego dnia przybywali do Dawida, aby mu pomagać, aż powstał wielki obóz, jak obóz Boży.
24 A oto liczba dowódców, uzbrojonych na wojnę, którzy przybyli do Dawida do Hebronu, aby zgodnie ze słowami Pana przekazać mu królestwo Saula: 25 potomków Judy zdolnych do noszenia tarczy i oszczepu było sześć tysięcy ośmiuset uzbrojonych na wojnę; 26 spośród potomków Symeona było siedem tysięcy stu dzielnych wojowników uzbrojonych na wojnę; 27 spośród potomków Lewiego było cztery tysiące sześciuset, 28 oraz Jehojada, przywódca Aaronitów, z którym było trzy tysiące siedmiuset, 29 dalej Sadok, młody, dzielny wojownik i jego ród, który miał dwudziestu dwóch wodzów; 30 spośród potomków Beniamina, braci Saula, było trzy tysiące, ponieważ aż do teraz większość z nich pełniła służbę domowi Saula; 31 spośród potomków Efraima było dwadzieścia tysięcy ośmiuset dzielnych wojowników, sławnych wśród rodów swych ojców; 32 z połowy plemienia Manassesa było osiemnaście tysięcy wyznaczonych z imienia, aby pójść i ustanowić Dawida królem; 33 spośród potomków Issachara, którzy wiedzieli, jak rozumieć czasy i co ma czynić Izrael, było dwustu dowódców oraz wszyscy ich bracia pod ich rozkazami; 34 spośród rodu Zabulona wyszło pięćdziesiąt tysięcy zdolnych do walki wszelkimi rodzajami broni i oddanych całym sercem; 35 spośród rodu Neftalego było tysiąc dowódców, a z nimi trzydzieści siedem tysięcy z tarczami i oszczepami; 36 spośród Danitów zdolnych do walki było dwadzieścia osiem tysięcy sześciuset; 37 spośród rodu Asera wyszło czterdzieści tysięcy zdolnych do walki i wyćwiczonych w wojnie.
38 Z drugiej strony Jordanu, spośród Rubenitów i Gadytów, i połowy plemienia Manassesa było sto dwadzieścia tysięcy uzbrojonych we wszelki oręż wojenny. 39 Wszyscy ci waleczni ludzie, wspierający szeregi szczerym sercem, przybyli do Hebronu, aby ustanowić Dawida królem nad całym Izraelem, a cała reszta Izraela była jednomyślna, aby uczynić Dawida królem. 40 Byli tam z Dawidem trzy dni, jedząc i pijąc, ponieważ ich bracia dla nich to przygotowali. 41 Także ich sąsiedzi, aż z ziem Issachara, Zabulona i Neftalego, dostarczali im żywność na osłach, wielbłądach, mułach i wołach: mąkę, placki figowe i placki rodzynkowe, wino i oliwę oraz dużą liczbę wołów i owiec, ponieważ radość zapanowała w Izraelu.