1 Cały Izrael zebrał się przy Dawidzie w Hebronie, mówiąc: Oto jesteśmy z twoich kości i z twego ciała. 2 Już wcześniej, gdy Saul był królem, ty wyprowadzałeś i przyprowadzałeś Izraela, a Pan, twój Bóg, powiedział do ciebie: Ty będziesz pasł Mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem nad Moim ludem, Izraelem.
3 Cała starszyzna Izraela przybyła do króla, do Hebronu. Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem; a oni namaścili Dawida na króla nad Izraelem według słowa Pana przekazanego za pośrednictwem Samuela.
4 Następnie Dawid wyruszył z całym Izraelem do Jerozolimy, to jest do Jebus, ziemię tę bowiem zamieszkiwali Jebusyci. 5 Mieszkańcy Jebus powiedzieli do Dawida: Nie wejdziesz tu. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawida. 6 Dawid powiedział: Kto pierwszy pobije Jebusytów, ten będzie wodzem i księciem. Pierwszy wtargnął Joab, syn Serui, i został wodzem. 7 A Dawid zamieszkał w twierdzy, dlatego nazwano ją Miastem Dawida. 8 Rozbudował miasto wokół, od Millo aż po otaczający teren, a Joab odnowił resztę miasta. 9 Dawid stawał się coraz potężniejszy, a Pan Zastępów był z nim.
10 Oto dowódcy wojowników, jakich miał Dawid, którzy potężnieli razem z nim, gdy panował, i z całym Izraelem uczynili go królem zgodnie ze słowem Pana na temat Izraela. 11 Oto spis wojowników Dawida: Jaszobeam, syn Chakmoniego, dowódca trzydziestu, to on podniósł swą włócznię przeciw trzystu, których pobił za jednym razem. 12 Po nim był Eleazar, syn Dodo, Achochita, jeden z trzech wojowników. 13 Był on z Dawidem w Pas-Dammim, gdy zgromadzili się tam Filistyni, by walczyć, a był tam kawałek pola pełen jęczmienia. Lud uciekł przed Filistynami, 14 oni jednak stanęli pośrodku pola, bronili go i pobili Filistynów; Pan bowiem uratował ich, dając im wielkie zwycięstwo. 15 Trzech z trzydziestu dowódców zeszło po skale do groty Adullam, do Dawida, podczas gdy Filistyni obozowali w dolinie Refaim. 16 W tym czasie Dawid był w twierdzy, podczas gdy oddział Filistynów przebywał w Betlejem. 17 Dawid miał wielkie pragnienie i powiedział: Kto da mi napić się wody ze studni w Betlejem, która jest przy bramie? 18 Tych trzech przedostało się przez obóz Filistynów i zaczerpnęło wody ze studni w Betlejem, która była przy bramie. Wzięli ją i zanieśli Dawidowi. Dawid nie chciał jednak jej pić, lecz wylał ją dla Pana, 19 i powiedział: Jestem daleki od tego, mój Boże, aby to zrobić. Czyż mam pić krew tych mężczyzn, którzy narażali swe życie? Przecież z narażeniem życia ją przynieśli. Dlatego jej nie pił. Tego dokonało tych trzech wojowników.
20 Abiszaj, brat Joaba, który był dowódcą trzech, podniósł swój oszczep przeciw trzystu ludziom i ich zabił; zdobył szacunek wśród trzech. 21 Wśród trzech cieszył się podwójną sławą i był ich dowódcą, jednak nie dorównał tym trzem.
22 Benajasz, syn Jehojady, syn dzielnego mężczyzny, wielkiego pod względem dokonań, który pochodził z Kabseel, pobił dwóch synów Ariela z Moabu. W śnieżny dzień, zszedł do cysterny i zabił tam lwa. 23 Zabił też Egipcjanina, który był wysoki na pięć łokci. Egipcjanin miał w ręku oszczep jak wał tkacki, a on przystąpił do niego z kijem, wyrwał mu oszczep z ręki i zabił go jego własnym oszczepem. 24 To uczynił Benajasz, syn Jehojady, i zdobył szacunek wśród tych trzech wojowników. 25 Był on wysławiany wśród trzydziestu, ale nie dorównał tym trzem, a Dawid ustanowił go dowódcą swej straży.
26 Dzielnymi wojownikami byli: Asa-El, brat Joaba, Elchanan, syn Dodo z Betlejem,
27 Szammot z Haroru, Cheles z Pelonu,
28 Ira, syn Ikkesza z Tekoi, Abiezer z Anatot,
29 Sibbekaj Chuszatyta, Ilaj Achochita,
30 Maheraj z Netofy, Cheled, syn Baany z Netofy,
31 Itaj, syn Ribaja z Gibei potomków Beniamina, Benajasz z Pireatonu,
32 Churaj z Nahale-Gaasz, Abiel z Araby,
33 Azmawet z Bachurim, Eliachba z Szaalbonu,
34 synowie Haszema z Gizonu, Jonatan, syn Szagego z Hararu,
35 Achiam, syn Sakara z Hararu, Elifal, syn Ura,
36 Chefer z Mekery, Achiasz z Pelonu,
37 Chesro z Karmelu, Naaraj, syn Ezbaja,
38 Joel, brat Natana, Mibchar, syn Hagriego,
39 Selek z Ammonu, Nachraj z Berot, giermek Joaba, syna Serui,
40 Ira z Jattiru, Gareb z Jattiru,
41 Uriasz Chetyta, Zabad, syn Achlaja,
42 Adina, syn Szizy, Rubenita, dowódca Rubenitów, przewodzący trzydziestoma.
43 Chanan, syn Maaki, Joszafat Mitnita,
44 Ozjasz z Asztarot, Szama i Jeuel, synowie Chotama z Aroeru,
45 Jediael, syn Szimriego, i jego brat Jocha z Tis,
46 Eliel z Machawitów, Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, Jitma z Moabu,
47 Eliel, Obed i Jaasjel z Soby.