PROLOG
1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby pokazał swoim sługom to, co musi się stać wkrótce. Ukazał je, przez wysłanego swojego anioła, swemu słudze Janowi. 2 On potwierdził, że to, co widział, jest Słowem Boga i świadectwem Jezusa Chrystusa. 3 Błogosławiony ten, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i zachowują to, co jest w nim napisane, bo czas jest bliski.
CZĘŚĆ PIERWSZA
Listy do siedmiu kościołów
4 Jan, do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, 5 i od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego spośród umarłych i władcy królów ziemi.
Temu, który nas miłuje i swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów, 6 i uczynił królestwem, kapłanami dla swojego Boga i Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
7 Oto przychodzi z obłokami,
i ujrzy Go wszelkie oko,
i ci, którzy Go przebili.
I opłakiwać Go będą wszystkie plemiona ziemi.
Tak, amen.
8 Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który przychodzi, Wszechmogący.
Wizja Chrystusa
9 Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i Królestwie, i wytrwałości w Jezusie, ze względu na Słowo Boga i świadectwo Jezusa byłem na wyspie zwanej Patmos. 10 W dniu Pańskim doznałem zachwycenia w duchu i usłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby, 11 który mówił: To, co widzisz, zapisz na zwoju i poślij do siedmiu Kościołów: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.
12 I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników, 13 wśród świeczników natomiast kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w szatę długą aż do stóp i przepasanego na piersi złotym pasem. 14 Jego głowa zaś i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a Jego oczy jak płomień ognia. 15 Jego stopy były podobne do lśniącego brązu, jakby w piecu rozżarzonego, a głos jak huk wielu wód. 16 W swojej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z Jego ust wychodził obosieczny, ostry miecz. Wyglądał jak słońce, które jaśnieje w całej swojej mocy.
17 A gdy Go ujrzałem, upadłem do Jego stóp jak martwy. On zaś położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, 18 i Żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu. 19 Zapisz więc to, co zobaczyłeś, i to, co jest, i to, co ma potem nastąpić. 20 A tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w Mojej prawej dłoni i siedmiu złotych świeczników jest następująca: siedem gwiazd to aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników to siedem Kościołów.
PROLOG
1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby pokazał swoim sługom to, co musi się stać wkrótce. Ukazał je, przez wysłanego swojego anioła, swemu słudze Janowi. 2 On potwierdził, że to, co widział, jest Słowem Boga i świadectwem Jezusa Chrystusa. 3 Błogosławiony ten, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i zachowują to, co jest w nim napisane, bo czas jest bliski.
CZĘŚĆ PIERWSZA
Listy do siedmiu kościołów
4 Jan, do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, i od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, 5 i od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego spośród umarłych i władcy królów ziemi.
Temu, który nas miłuje i swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów, 6 i uczynił królestwem, kapłanami dla swojego Boga i Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
7 Oto przychodzi z obłokami,
i ujrzy Go wszelkie oko,
i ci, którzy Go przebili.
I opłakiwać Go będą wszystkie plemiona ziemi.
Tak, amen.
8 Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który przychodzi, Wszechmogący.
Wizja Chrystusa
9 Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i Królestwie, i wytrwałości w Jezusie, ze względu na Słowo Boga i świadectwo Jezusa byłem na wyspie zwanej Patmos. 10 W dniu Pańskim doznałem zachwycenia w duchu i usłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby, 11 który mówił: To, co widzisz, zapisz na zwoju i poślij do siedmiu Kościołów: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.
12 I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników, 13 wśród świeczników natomiast kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w szatę długą aż do stóp i przepasanego na piersi złotym pasem. 14 Jego głowa zaś i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a Jego oczy jak płomień ognia. 15 Jego stopy były podobne do lśniącego brązu, jakby w piecu rozżarzonego, a głos jak huk wielu wód. 16 W swojej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z Jego ust wychodził obosieczny, ostry miecz. Wyglądał jak słońce, które jaśnieje w całej swojej mocy.
17 A gdy Go ujrzałem, upadłem do Jego stóp jak martwy. On zaś położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, 18 i Żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu. 19 Zapisz więc to, co zobaczyłeś, i to, co jest, i to, co ma potem nastąpić. 20 A tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w Mojej prawej dłoni i siedmiu złotych świeczników jest następująca: siedem gwiazd to aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników to siedem Kościołów.