Trąby sygnałowe
1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 Sporządź sobie dwie srebrne trąby. Wykuj je, by służyły ci do zwoływania całej społeczności i dawania sygnału do zwijania obozowiska. 3 Gdy zatrąbią obydwoma, cała społeczność ma się zebrać przy tobie, przy wejściu do Namiotu Spotkania. 4 Gdy zaś zatrąbi tylko jedna, zbiorą się wokół ciebie przywódcy, naczelnicy oddziałów Izraela. 5 Gdy zatrąbicie na alarm, wyruszą ci, którzy obozowali od strony wschodniej. 6 Gdy zatrąbicie alarm po raz drugi, wyruszą ci, którzy obozowali od strony południowej. Trąbienie na alarm będzie znakiem do wyruszenia obozu. 7 Natomiast gdy będzie się zwoływać zgromadzenie, zatrąbicie, lecz nie będziecie trąbić alarmu. 8 Tylko kapłani, synowie Aarona, mogą używać trąb. Będzie to ustawa na wieki dla was i dla waszych potomków. 9 Kiedy w waszym kraju będziecie wyruszać na wojnę przeciw wrogowi, który was napadnie, zadmiecie w trąby na alarm. Wtedy wspomni na was Pan, wasz Bóg, i będziecie wybawieni od waszych nieprzyjaciół. 10 Będziecie dąć w trąby także w czasie radości, w wasze święta, przy nowiu księżyca, a także podczas składania ofiar całopalnych i ofiar wspólnotowych. Będą one przypomnieniem o was przed waszym Bogiem. Ja jestem Panem, waszym Bogiem.
KAMPANIA WOJSKOWA PRZED WKROCZENIEM DO KANAANU
Droga Izraelitów przez pustynie˛
Porządek wymarszu
11 Drugiego roku, dwudziestego dnia drugiego miesiąca, uniósł się obłok znad Przybytku Świadectwa. 12 Izraelici wyruszyli w dalszą drogę z pustyni Synaj, a obłok zatrzymał się na pustyni Paran. 13 Wyruszyli po raz pierwszy według rozkazu Pana, przekazanego przez Mojżesza: 14 Pierwsza ruszyła chorągiew obozu potomków Judy według ich zastępów, a zastępom tym przewodził Nachszon, syn Amminadaba. 15 Zastępy plemienia potomków Issachara prowadził Netaneel, syn Suara. 16 Zastępy plemienia potomków Zabulona prowadził Eliab, syn Chelona. 17 Następnie został zwinięty Przybytek i wyruszyli, niosąc go, Gerszonici i Meraryci. 18 Potem wyruszyła chorągiew obozu potomków Rubena według ich zastępów, a zastępom tym przewodził Elisur, syn Szedeura. 19 Zastępy plemienia potomków Symeona prowadził Szelumiel, syn Suriszaddaja. 20 Zastępy plemienia potomków Gada prowadził Eliasaf, syn Deuela. 21 Wówczas wyruszyli Kehatyci, niosący najświętsze sprzęty. Przybytek natomiast ustawiono przed ich przybyciem. 22 Następnie wyruszyła chorągiew obozu potomków Efraima według ich zastępów, a zastępom tym przewodził Eliszama, syn Ammihuda. 23 Zastępy plemienia potomków Manassesa prowadził Gamliel, syn Pedahsura. 24 Zastępy plemienia potomków Beniamina prowadził Abidan, syn Gideoniego. 25 Potem wyruszyła chorągiew potomków Dana według ich zastępów. Stanowili oni tylną straż wszystkich obozów według ich zastępów. Zastępom ich przewodził Achiezer, syn Ammiszaddaja. 26 Zastępy plemienia potomków Asera prowadził Pagiel, syn Okrana, 27 a zastępy plemienia potomków Neftalego prowadził Achira, syn Enana. 28 Taka była kolejność wyruszania Izraelitów według ich zastępów. Tak właśnie wyruszyli.
Sprawa Chobaba
29 Potem powiedział Mojżesz do Chobaba, syna Reuela, Madianity, który był teściem Mojżesza: Wyruszamy do miejsca, o którym Pan powiedział: Daję je wam. Chodź z nami, a będziemy się z tobą dobrze obchodzić, bo Pan zapowiedział dobro Izraelowi. 30 On jednak odpowiedział mu: Nie mogę pójść z tobą, lecz muszę wrócić do mego kraju i do mojej rodziny. 31 Mojżesz odpowiedział: Nie opuszczaj nas. Znasz miejsca na pustyni, gdzie należy rozbijać obóz. Bądź więc naszym przewodnikiem. 32 Gdy zaś wyruszysz z nami, to dobro, którego udzieli nam Pan, będzie także twoim udziałem.
Liturgiczne wezwania Mojżesza
33 Wyruszyli więc od góry Pana i szli przez trzy dni. Przez trzy dni Arka Przymierza Pana szła przed nimi, by znaleźć dla nich miejsce postoju. 34 Gdy za dnia wychodzili z obozu, obłok Pana był nad nimi, 35 a gdy Arka wyruszała, Mojżesz mówił: Powstań, o Panie, i niech się rozproszą Twoi nieprzyjaciele. Ci, którzy Cię nienawidzą, niech uciekną przed Tobą. 36 Gdy zaś się zatrzymywała, zwykle mówił: Wróć, o Panie, do mnóstwa zastępów Izraela.
Trąby sygnałowe
1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 2 Sporządź sobie dwie srebrne trąby. Wykuj je, by służyły ci do zwoływania całej społeczności i dawania sygnału do zwijania obozowiska. 3 Gdy zatrąbią obydwoma, cała społeczność ma się zebrać przy tobie, przy wejściu do Namiotu Spotkania. 4 Gdy zaś zatrąbi tylko jedna, zbiorą się wokół ciebie przywódcy, naczelnicy oddziałów Izraela. 5 Gdy zatrąbicie na alarm, wyruszą ci, którzy obozowali od strony wschodniej. 6 Gdy zatrąbicie alarm po raz drugi, wyruszą ci, którzy obozowali od strony południowej. Trąbienie na alarm będzie znakiem do wyruszenia obozu. 7 Natomiast gdy będzie się zwoływać zgromadzenie, zatrąbicie, lecz nie będziecie trąbić alarmu. 8 Tylko kapłani, synowie Aarona, mogą używać trąb. Będzie to ustawa na wieki dla was i dla waszych potomków. 9 Kiedy w waszym kraju będziecie wyruszać na wojnę przeciw wrogowi, który was napadnie, zadmiecie w trąby na alarm. Wtedy wspomni na was Pan, wasz Bóg, i będziecie wybawieni od waszych nieprzyjaciół. 10 Będziecie dąć w trąby także w czasie radości, w wasze święta, przy nowiu księżyca, a także podczas składania ofiar całopalnych i ofiar wspólnotowych. Będą one przypomnieniem o was przed waszym Bogiem. Ja jestem Panem, waszym Bogiem.
KAMPANIA WOJSKOWA PRZED WKROCZENIEM DO KANAANU
Droga Izraelitów przez pustynie˛
Porządek wymarszu
11 Drugiego roku, dwudziestego dnia drugiego miesiąca, uniósł się obłok znad Przybytku Świadectwa. 12 Izraelici wyruszyli w dalszą drogę z pustyni Synaj, a obłok zatrzymał się na pustyni Paran. 13 Wyruszyli po raz pierwszy według rozkazu Pana, przekazanego przez Mojżesza: 14 Pierwsza ruszyła chorągiew obozu potomków Judy według ich zastępów, a zastępom tym przewodził Nachszon, syn Amminadaba. 15 Zastępy plemienia potomków Issachara prowadził Netaneel, syn Suara. 16 Zastępy plemienia potomków Zabulona prowadził Eliab, syn Chelona. 17 Następnie został zwinięty Przybytek i wyruszyli, niosąc go, Gerszonici i Meraryci. 18 Potem wyruszyła chorągiew obozu potomków Rubena według ich zastępów, a zastępom tym przewodził Elisur, syn Szedeura. 19 Zastępy plemienia potomków Symeona prowadził Szelumiel, syn Suriszaddaja. 20 Zastępy plemienia potomków Gada prowadził Eliasaf, syn Deuela. 21 Wówczas wyruszyli Kehatyci, niosący najświętsze sprzęty. Przybytek natomiast ustawiono przed ich przybyciem. 22 Następnie wyruszyła chorągiew obozu potomków Efraima według ich zastępów, a zastępom tym przewodził Eliszama, syn Ammihuda. 23 Zastępy plemienia potomków Manassesa prowadził Gamliel, syn Pedahsura. 24 Zastępy plemienia potomków Beniamina prowadził Abidan, syn Gideoniego. 25 Potem wyruszyła chorągiew potomków Dana według ich zastępów. Stanowili oni tylną straż wszystkich obozów według ich zastępów. Zastępom ich przewodził Achiezer, syn Ammiszaddaja. 26 Zastępy plemienia potomków Asera prowadził Pagiel, syn Okrana, 27 a zastępy plemienia potomków Neftalego prowadził Achira, syn Enana. 28 Taka była kolejność wyruszania Izraelitów według ich zastępów. Tak właśnie wyruszyli.
Sprawa Chobaba
29 Potem powiedział Mojżesz do Chobaba, syna Reuela, Madianity, który był teściem Mojżesza: Wyruszamy do miejsca, o którym Pan powiedział: Daję je wam. Chodź z nami, a będziemy się z tobą dobrze obchodzić, bo Pan zapowiedział dobro Izraelowi. 30 On jednak odpowiedział mu: Nie mogę pójść z tobą, lecz muszę wrócić do mego kraju i do mojej rodziny. 31 Mojżesz odpowiedział: Nie opuszczaj nas. Znasz miejsca na pustyni, gdzie należy rozbijać obóz. Bądź więc naszym przewodnikiem. 32 Gdy zaś wyruszysz z nami, to dobro, którego udzieli nam Pan, będzie także twoim udziałem.
Liturgiczne wezwania Mojżesza
33 Wyruszyli więc od góry Pana i szli przez trzy dni. Przez trzy dni Arka Przymierza Pana szła przed nimi, by znaleźć dla nich miejsce postoju. 34 Gdy za dnia wychodzili z obozu, obłok Pana był nad nimi, 35 a gdy Arka wyruszała, Mojżesz mówił: Powstań, o Panie, i niech się rozproszą Twoi nieprzyjaciele. Ci, którzy Cię nienawidzą, niech uciekną przed Tobą. 36 Gdy zaś się zatrzymywała, zwykle mówił: Wróć, o Panie, do mnóstwa zastępów Izraela.