PSALM 119 [118]
Doskonałość Prawa Bożego
Alef 1 Szczęśliwi, którzy żyją nienagannie
i postępują zgodnie z Prawem Pana.
2 Szczęśliwi, którzy przestrzegają Jego napomnień
i poszukują Go z całego serca,
3 nie czynią nieprawości,
lecz chodzą Jego drogami.
4 Ty dałeś swoje nakazy,
aby ich pilnie strzeżono.
5 Oby moje drogi zawsze wiodły
ku posłuszeństwu Twoim ustawom!
6 Nie doznam wstydu,
gdy będę przestrzegał
wszystkich Twoich przykazań.
7 Będę Cię wysławiał ze szczerego serca,
gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich.
8 Będę przestrzegał Twoich ustaw
– nie opuszczaj mnie nigdy!
Bet 9 Jak młodzieniec zachowa swoje życie w czystości?
Tylko przestrzegając słów Twoich!
10 Poszukuję Ciebie całym sercem
– nie pozwól mi odejść od Twoich przykazań!
11 Twoje słowa zachowuję w sercu,
abym przeciwko Tobie nie grzeszył.
12 Błogosławiony jesteś, Panie,
naucz mnie swoich ustaw!
13 Moimi wargami opowiadam
o wszystkich wyrokach ust Twoich.
14 Bardziej się cieszę z Twoich wskazań
niż z ogromnego bogactwa.
15 Pragnę rozważać Twe nakazy,
zważać na Twoje ścieżki.
16 Raduję się Twoimi ustawami,
Twoich słów nie zapomnę.
Gimel 17 Okaż dobro swojemu słudze,
abym żył i Twoich słów przestrzegał.
18 Otwórz mi oczy,
abym mógł oglądać cuda Twojego Prawa.
19 Na ziemi jestem tylko gościem,
nie kryj przede mną swoich przykazań!
20 Moja dusza wciąż omdlewa
z tęsknoty za Twoimi wyrokami.
21 Zgromiłeś pysznych
– przeklęci odstępcy od Twoich przykazań!
22 Odwróć ode mnie hańbę i wzgardę,
przestrzegam przecież Twoich napomnień!
23 Chociaż się schodzą książęta,
by przeciw mnie spiskować,
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.
24 Twoje napomnienia bowiem są dla mnie rozkoszą,
moimi doradcami.
Dalet 25 Moja dusza w proch upadła,
ożyw mnie swoim słowem!
26 Mój los Ci ukazałem, a Ty mnie wysłuchałeś
– naucz mnie swoich ustaw!
27 Pozwól mi pojąć drogę Twoich nakazów,
a będę rozważał Twoje cuda.
28 Moja dusza płacze z żalu,
podtrzymaj mnie swoim słowem!
29 Oddal ode mnie drogę kłamstwa
i obdarz mnie swoim Prawem.
30 Wybrałem drogę prawdy,
Twoich praw przestrzegam.
31 Przylgnąłem do Twoich napomnień, Panie,
nie pozwól mi zaznać wstydu!
32 Podążam drogą Twoich przykazań,
bo mojemu sercu dodajesz otuchy.
He 33 Pokaż mi, Panie, drogę Twoich ustaw,
a będę strzegł jej do końca.
34 Oświeć mnie, bym zachował Twoje Prawo,
a będę go strzegł całym sercem.
35 Prowadź mnie drogą swoich przykazań,
bo ona jest dla mnie radością.
36 Nakłoń moje serce do swoich wskazań,
a nie do zysku!
37 Odwróć moje oczy od rzeczy marnych,
ożyw mnie na Twojej drodze.
38 Spełnij wobec swojego sługi słowa,
które dałeś bojącym się Ciebie.
39 Boję się hańby, oddal ją ode mnie,
przecież Twoje wyroki są dobre.
40 Tęsknię za Twoimi nakazami,
ożyw mnie w swojej sprawiedliwości.
Waw 41 Niech spłynie na mnie Twoja łaska, Panie,
Twoje zbawienie, zgodnie z Twoją obietnicą,
42 a odpowiem temu, który mi złorzeczy,
że zaufałem Twojemu słowu.
43 Nie pozbawiaj moich ust słowa prawdy,
bo zaufałem Twoim wyrokom.
44 Będę zawsze strzec Twojego Prawa
na wieki wieków.
45 Chcę kroczyć przestronną drogą,
bo szukam Twoich nakazów.
46 Chcę głosić Twoje napomnienia królom,
nigdy nie będę się wstydził.
47 Cieszą mnie Twoje przykazania,
które tak bardzo pokochałem.
48 Pragnę wznosić dłonie ku Twoim przykazaniom,
które kocham,
i rozważać Twoje ustawy.
Zajin 49 Pamiętaj o słowie danym Twemu słudze,
które napełniło mnie nadzieją.
50 Tym się pocieszam w moim nieszczęściu,
że obietnica Twoja mnie ożywi.
51 Ludzie pyszni bardzo szydzą ze mnie,
lecz nie odstąpię od Twojego Prawa.
52 Pamiętam o Twoich odwiecznych prawach
i to mnie, Panie, pociesza.
53 Ogarnia mnie gniew na bezbożnych,
porzucających Twoje Prawo.
54 Twoje ustawy stają się dla mnie pieśniami
w miejscu mojego przebywania.
55 Nocą wspominam Twoje imię, Panie,
by zachowywać Twoje Prawo.
56 Spełnianie Twoich nakazów
jest moją powinnością.
Chet 57 Jesteś dziedzictwem moim, Panie,
przyrzekłem Twoich słów przestrzegać.
58 Z całego serca zabiegam o Twoje względy,
zmiłuj się nade mną, tak jak obiecałeś.
59 Rozmyślam nad moją drogą
i kieruję kroki ku Twoim napomnieniom.
60 Śpieszę, nie zwlekam,
by strzec Twoich przykazań.
61 Oplotły mnie więzy bezbożnych,
lecz nie zapomniałem Twojego Prawa.
62 Wstaję o północy,
by Ci dziękować za sprawiedliwe prawa.
63 Jestem przyjacielem wszystkich bojących się Ciebie,
strzegących Twoich nakazów.
64 Twoja łaska napełnia całą ziemię,Panie,
naucz mnie swoich ustaw!
Tet 65 Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze,Panie,
zgodnie z Twoim słowem.
66 Naucz mnie trafnego osądu i daj poznanie,
bo zaufałem Twoim przykazaniom.
67 Błądziłem, zanim się ukorzyłem,
a teraz przestrzegam słów Twoich.
68 Jesteś dobry i czynisz dobro,
naucz mnie swoich ustaw!
69 Ludzie pyszni rzucają na mnie oszczerstwa,
lecz ja całym sercem strzegę Twoich nakazów.
70 Otępiały ich opasłe serca,
ja zaś rozkosz znajduję w Twoim Prawie.
71 Poniżyłeś mnie dla mojego dobra,
abym nauczył się Twoich ustaw.
72 Lepsze dla mnie Prawo płynące z ust Twoich
niż tysiące sztuk złota i srebra.
Jod 73 Twoje ręce mnie stworzyły i ukształtowały,
oświeć mnie, a nauczę się Twoich przykazań.
74 Patrzą się na mnie i cieszą bojący się Ciebie,
bo pokładam nadzieję w Twoim słowie.
75 Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki
i że słusznie mnie upokorzyłeś.
76 Niech Twoja łaska mnie pocieszy,
tak jak obiecałeś swojemu słudze.
77 Niech zstąpi na mnie Twoje miłosierdzie, a będę żył,
gdyż cieszę się Twoim Prawem.
78 Hańba ludziom pysznym, którzy dręczą mnie niesłusznie,
ja zaś będę rozmyślał o Twoich nakazach.
79 Niech zwrócą się do mnie, którzy boją się Ciebie,
i znają Twoje napomnienia.
80 Niech moje serce przestrzega nienagannie Twoich ustaw,
abym nie doznał wstydu.
Kaf 81 Moja dusza usycha z tęsknoty za Twoim zbawieniem,
ufam Twojemu słowu.
82 Wypatruję oczy za Twoją obietnicą
i pytam: Kiedy mnie pocieszysz?
83 Choć jestem jak skórzany bukłak pośród dymu,
nie zapomniałem Twoich ustaw.
84 Ile dni zostało Twojemu słudze?
Kiedy wydasz wyrok na moich prześladowców?
85 Ludzie pyszni, którzy lekceważą Twoje Prawo,
wykopali pode mną doły.
86 Wszystkie Twoje przykazania są prawdą.
Pomóż mi, bo niesłusznie mnie prześladują!
87 Omal nie starli mnie z powierzchni ziemi,
lecz ja nie porzuciłem Twoich nakazów.
88 Zachowaj mnie przy życiu w swojej łaskawości,
ja zaś będę strzec napomnień płynących z ust Twoich.
Lamed 89 Twoje słowo, Panie,
trwa na wieki niezmienne w niebiosach.
90 Twoja wierność po wszystkie pokolenia,
umacniasz ziemię i trwa niewzruszona.
91 Do dziś istnieje według Twoich wyroków,
bo wszystko Tobie służy.
92 Gdyby Twoje Prawo nie było moją rozkoszą,
dawno już zginąłbym w nieszczęściu.
93 Nigdy nie zapomnę Twoich nakazów,
bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu.
94 Jestem Twój, wybaw mnie,
Przecież szukam Twoich nakazów!
95 Bezbożni czyhają, żeby mnie zgubić,
ja zaś rozważam Twoje napomnienia.
96 Widziałem kres wszelkiej doskonałości,
Twoje przykazania natomiast nie mają granic.
Mem 97 Jakże pokochałem Twoje Prawo,
przez cały dzień o nim rozmyślam.
98 Dzięki Twoim przykazaniom jestem mądrzejszy od wrogów,
bo zawsze są one przy mnie.
99 Jestem roztropniejszy od wszystkich moich nauczycieli,
bo rozważam Twoje napomnienia.
100 Jestem roztropniejszy od starców,
bo strzegę Twoich nakazów.
101 Trzymam się z dala od każdej złej ścieżki,
aby przestrzegać Twojego słowa.
102 Nie odstąpię od Twoich praw,
bo Ty mnie pouczasz.
103 Jak słodka jest Twoja obietnica dla mojego podniebienia,
słodsza od miodu dla ust moich.
104 Czerpię roztropność z Twoich nakazów,
dlatego nienawidzę wszelkich ścieżek kłamliwych.
Nun 105 Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich,
światłem na mojej ścieżce.
106 Przysiągłem i tego dotrzymam,
chcę strzec Twoich sprawiedliwych praw.
107 Jestem bardzo strapiony,
Panie, ożyw mnie swoim słowem!
108 Przyjmij dobrowolną ofiarę moich ust,Panie,
naucz mnie praw swoich!
109 Moje życie jest wciąż zagrożone,
lecz nie zapominam o Twoim Prawie.
110 Bezbożni zastawili na mnie sidła,
lecz nie odstąpiłem od Twoich nakazów.
111 Twoje wskazania są moim dziedzictwem na wieki,
są radością mojego serca.
112 Nakłaniam serce do wypełniania Twoich ustaw,
nieustannie, do samego końca.
Samek 113 Nienawidzę ludzi chwiejnych,
bo ukochałem Twoje Prawo.
114 Ty jesteś moją obroną i tarczą,
w Twoim słowie pokładam nadzieję.
115 Odejdźcie ode mnie, złoczyńcy,
bo chcę zachować przykazania mojego Boga!
116 Wesprzyj mnie, jak obiecałeś, a żyć będę,
nie zawiedź mojej nadziei!
117 Wspomóż mnie, a będę ocalony,
będę miał zawsze przed oczyma Twoje ustawy!
118 Odrzucasz wszystkich, którzy odstępują od Twoich ustaw,
bo perfidne jest ich oszustwo.
119 Wszystkich bezbożnych ziemi usuwasz niczym żużel,
dlatego ukochałem Twoje napomnienia.
120 Moje ciało drży z lęku przed Tobą,
bo boję się Twoich wyroków.
Ajin 121 Wypełniam prawo i sprawiedliwość,
nie wydawaj mnie moim prześladowcom.
122 Stań w obronie swojego sługi,
by nie gnębili mnie ludzie pyszni.
123 Moje oczy wypatrują tęsknie Twojego zbawienia
i Twojej sprawiedliwej obietnicy.
124 Postąp łaskawie ze swoim sługą,
naucz mnie swoich ustaw.
125 Jestem Twoim sługą, daj mi rozeznanie,
abym poznał Twoje wskazania.
126 Czas już działać,Panie,
naruszyli Twoje Prawo!
127 Dlatego kocham Twoje przykazania
bardziej niż złoto, niż najszczersze złoto,
128 dlatego uznaję słuszność wszystkich Twoich nakazów
i nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa.
Pe 129 Twoje wskazania są cudowne,
więc moja dusza ich przestrzega.
130 Poznanie Twoich słów oświeca,
daje mądrość prostym ludziom.
131 Otwieram usta i wzdycham głęboko,
bo tęsknię do Twoich przykazań.
132 Zwróć się ku mnie i zmiłuj nade mną,
jak zwykłeś czynić miłującym Twoje imię.
133 Swoją obietnicą umocnij moje kroki,
nie pozwól owładnąć mną żadnej niegodziwości.
134 Wybaw mnie od ciemięzcy,
a będę strzegł Twoich nakazów.
135 Rozjaśnij nad swoim sługą swe oblicze
i naucz mnie swoich ustaw.
136 Strumienie łez płyną z moich oczu,
bo Twoje Prawo jest przekraczane.
Sade 137 Ty jesteś sprawiedliwy,Panie,
i prawy w swoich wyrokach.
138 Okazałeś sprawiedliwość swoich napomnień
i doskonałą ich wierność.
139 Płonę z żarliwości,
bo moi wrogowie zapominają Twoje słowa.
140 Twoja obietnica jest wypróbowana w ogniu,
dlatego kocha ją Twój sługa.
141 Choć jestem mały i wzgardzony,
nie zapominam o Twoich nakazach.
142 Twoja sprawiedliwość jest wieczna,
a Twoje Prawo jest prawdą.
143 Spadły na mnie nieszczęścia i ucisk,
lecz Twoje przykazania są dla mnie rozkoszą.
144 Sprawiedliwość Twoich napomnień jest wieczna,
daj mi je zrozumieć, a żył będę.
Kof 145 Wołam z całego serca:
Wysłuchaj mnie, Panie,
chcę przestrzegać Twoich ustaw!
146 Wołam do Ciebie, wybaw mnie,
chcę przestrzegać Twoich napomnień!
147 Wstaję o świcie i błagam o pomoc,
bo ufam Twoim słowom.
148 Budzę się zanim zaświta,
aby rozważać Twoje słowa.
149 Wysłuchaj mnie w swej łaskawości,
Panie, zgodnie z Twoim wyrokiem zachowaj mnie przy życiu!
150 Blisko mnie są złośliwi prześladowcy,
dalecy od Twojego Prawa.
151 Ty jesteś blisko, Panie,
a wszystkie Twoje przykazania są prawdą.
152 Od dawna wiem o Twoich napomnieniach,
bo ustaliłeś je na wieki.
Resz 153 Popatrz na moją nędzę i mnie wyzwól!
Nie zapomniałem przecież o Twoim Prawie.
154 Broń mojej sprawy i mnie wybaw,
zgodnie ze swoją obietnicą zachowaj mnie przy życiu.
155 Zbawienie jest daleko od bezbożnych,
bo nie szukają Twoich ustaw.
156 Wielkie jest miłosierdzie Twoje, Panie,
zgodnie z Twoim wyrokiem zachowaj mnie przy życiu!
157 Mam wielu wrogów i ciemięzców,
jednak nie odstępuję od Twoich napomnień.
158 Czuję odrazę, gdy patrzę na odstępców,
bo lekceważą Twoje słowa.
159 Spójrz, ja miłuję Twoje nakazy, Panie,
ożyw mnie swoją łaską!
160 Podstawą Twojego słowa jest prawda,
wieczne są wszystkie Twoje sprawiedliwe wyroki.
Szin 161 Możni bez powodu mnie prześladują,
lecz moje serce drży przed Twoim słowem.
162 Cieszę się z Twojej obietnicy,
jakbym zdobył wielkie łupy.
163 Nienawidzę kłamstwa, nim się brzydzę,
pokochałem zaś Twoje Prawo.
164 Co dzień siedmiokroć Ciebie chwalę
za sprawiedliwe Twoje wyroki.
165 Pełnia pokoju dla kochających Twoje Prawo,
oni się nigdy nie potkną.
166 Wyczekuję Twego zbawienia, Panie,
i wypełniam Twoje przykazania.
167 Moja dusza strzeże Twoich napomnień
i bardzo je kocha.
168 Strzegę Twoich nakazów i napomnień,
bo Ty znasz wszystkie moje drogi.
Taw 169 Niech mój krzyk dotrze do Ciebie,Panie,
przez swoje słowo daj mi zrozumienie!
170 Niech moja modlitwa dojdzie do Ciebie,
wybaw mnie według swojego słowa!
171 Niech z moich ust popłynie pieśń chwały,
bo Ty mnie uczysz swoich ustaw!
172 Niech mój język sławi Twoje słowa,
bo wszystkie Twoje przykazania są sprawiedliwe!
173 Niech wspomaga mnie Twoja ręka,
bo wybrałem Twoje nakazy!
174 Pragnę Twojego wybawienia,Panie,
Twoje Prawo jest dla mnie rozkoszą.
175 Niech moja dusza żyje i Ciebie sławi,
Twoje wyroki niech mnie wspierają.
176 Błądzę jak zagubiona owca
– szukaj swego sługi,
bo nie zapomniałem o Twoich przykazaniach.
PSALM 119 [118]
Doskonałość Prawa Bożego
Alef 1 Szczęśliwi, którzy żyją nienagannie
i postępują zgodnie z Prawem Pana.
2 Szczęśliwi, którzy przestrzegają Jego napomnień
i poszukują Go z całego serca,
3 nie czynią nieprawości,
lecz chodzą Jego drogami.
4 Ty dałeś swoje nakazy,
aby ich pilnie strzeżono.
5 Oby moje drogi zawsze wiodły
ku posłuszeństwu Twoim ustawom!
6 Nie doznam wstydu,
gdy będę przestrzegał
wszystkich Twoich przykazań.
7 Będę Cię wysławiał ze szczerego serca,
gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich.
8 Będę przestrzegał Twoich ustaw
– nie opuszczaj mnie nigdy!
Bet 9 Jak młodzieniec zachowa swoje życie w czystości?
Tylko przestrzegając słów Twoich!
10 Poszukuję Ciebie całym sercem
– nie pozwól mi odejść od Twoich przykazań!
11 Twoje słowa zachowuję w sercu,
abym przeciwko Tobie nie grzeszył.
12 Błogosławiony jesteś, Panie,
naucz mnie swoich ustaw!
13 Moimi wargami opowiadam
o wszystkich wyrokach ust Twoich.
14 Bardziej się cieszę z Twoich wskazań
niż z ogromnego bogactwa.
15 Pragnę rozważać Twe nakazy,
zważać na Twoje ścieżki.
16 Raduję się Twoimi ustawami,
Twoich słów nie zapomnę.
Gimel 17 Okaż dobro swojemu słudze,
abym żył i Twoich słów przestrzegał.
18 Otwórz mi oczy,
abym mógł oglądać cuda Twojego Prawa.
19 Na ziemi jestem tylko gościem,
nie kryj przede mną swoich przykazań!
20 Moja dusza wciąż omdlewa
z tęsknoty za Twoimi wyrokami.
21 Zgromiłeś pysznych
– przeklęci odstępcy od Twoich przykazań!
22 Odwróć ode mnie hańbę i wzgardę,
przestrzegam przecież Twoich napomnień!
23 Chociaż się schodzą książęta,
by przeciw mnie spiskować,
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.
24 Twoje napomnienia bowiem są dla mnie rozkoszą,
moimi doradcami.
Dalet 25 Moja dusza w proch upadła,
ożyw mnie swoim słowem!
26 Mój los Ci ukazałem, a Ty mnie wysłuchałeś
– naucz mnie swoich ustaw!
27 Pozwól mi pojąć drogę Twoich nakazów,
a będę rozważał Twoje cuda.
28 Moja dusza płacze z żalu,
podtrzymaj mnie swoim słowem!
29 Oddal ode mnie drogę kłamstwa
i obdarz mnie swoim Prawem.
30 Wybrałem drogę prawdy,
Twoich praw przestrzegam.
31 Przylgnąłem do Twoich napomnień, Panie,
nie pozwól mi zaznać wstydu!
32 Podążam drogą Twoich przykazań,
bo mojemu sercu dodajesz otuchy.
He 33 Pokaż mi, Panie, drogę Twoich ustaw,
a będę strzegł jej do końca.
34 Oświeć mnie, bym zachował Twoje Prawo,
a będę go strzegł całym sercem.
35 Prowadź mnie drogą swoich przykazań,
bo ona jest dla mnie radością.
36 Nakłoń moje serce do swoich wskazań,
a nie do zysku!
37 Odwróć moje oczy od rzeczy marnych,
ożyw mnie na Twojej drodze.
38 Spełnij wobec swojego sługi słowa,
które dałeś bojącym się Ciebie.
39 Boję się hańby, oddal ją ode mnie,
przecież Twoje wyroki są dobre.
40 Tęsknię za Twoimi nakazami,
ożyw mnie w swojej sprawiedliwości.
Waw 41 Niech spłynie na mnie Twoja łaska, Panie,
Twoje zbawienie, zgodnie z Twoją obietnicą,
42 a odpowiem temu, który mi złorzeczy,
że zaufałem Twojemu słowu.
43 Nie pozbawiaj moich ust słowa prawdy,
bo zaufałem Twoim wyrokom.
44 Będę zawsze strzec Twojego Prawa
na wieki wieków.
45 Chcę kroczyć przestronną drogą,
bo szukam Twoich nakazów.
46 Chcę głosić Twoje napomnienia królom,
nigdy nie będę się wstydził.
47 Cieszą mnie Twoje przykazania,
które tak bardzo pokochałem.
48 Pragnę wznosić dłonie ku Twoim przykazaniom,
które kocham,
i rozważać Twoje ustawy.
Zajin 49 Pamiętaj o słowie danym Twemu słudze,
które napełniło mnie nadzieją.
50 Tym się pocieszam w moim nieszczęściu,
że obietnica Twoja mnie ożywi.
51 Ludzie pyszni bardzo szydzą ze mnie,
lecz nie odstąpię od Twojego Prawa.
52 Pamiętam o Twoich odwiecznych prawach
i to mnie, Panie, pociesza.
53 Ogarnia mnie gniew na bezbożnych,
porzucających Twoje Prawo.
54 Twoje ustawy stają się dla mnie pieśniami
w miejscu mojego przebywania.
55 Nocą wspominam Twoje imię, Panie,
by zachowywać Twoje Prawo.
56 Spełnianie Twoich nakazów
jest moją powinnością.
Chet 57 Jesteś dziedzictwem moim, Panie,
przyrzekłem Twoich słów przestrzegać.
58 Z całego serca zabiegam o Twoje względy,
zmiłuj się nade mną, tak jak obiecałeś.
59 Rozmyślam nad moją drogą
i kieruję kroki ku Twoim napomnieniom.
60 Śpieszę, nie zwlekam,
by strzec Twoich przykazań.
61 Oplotły mnie więzy bezbożnych,
lecz nie zapomniałem Twojego Prawa.
62 Wstaję o północy,
by Ci dziękować za sprawiedliwe prawa.
63 Jestem przyjacielem wszystkich bojących się Ciebie,
strzegących Twoich nakazów.
64 Twoja łaska napełnia całą ziemię,Panie,
naucz mnie swoich ustaw!
Tet 65 Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze,Panie,
zgodnie z Twoim słowem.
66 Naucz mnie trafnego osądu i daj poznanie,
bo zaufałem Twoim przykazaniom.
67 Błądziłem, zanim się ukorzyłem,
a teraz przestrzegam słów Twoich.
68 Jesteś dobry i czynisz dobro,
naucz mnie swoich ustaw!
69 Ludzie pyszni rzucają na mnie oszczerstwa,
lecz ja całym sercem strzegę Twoich nakazów.
70 Otępiały ich opasłe serca,
ja zaś rozkosz znajduję w Twoim Prawie.
71 Poniżyłeś mnie dla mojego dobra,
abym nauczył się Twoich ustaw.
72 Lepsze dla mnie Prawo płynące z ust Twoich
niż tysiące sztuk złota i srebra.
Jod 73 Twoje ręce mnie stworzyły i ukształtowały,
oświeć mnie, a nauczę się Twoich przykazań.
74 Patrzą się na mnie i cieszą bojący się Ciebie,
bo pokładam nadzieję w Twoim słowie.
75 Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki
i że słusznie mnie upokorzyłeś.
76 Niech Twoja łaska mnie pocieszy,
tak jak obiecałeś swojemu słudze.
77 Niech zstąpi na mnie Twoje miłosierdzie, a będę żył,
gdyż cieszę się Twoim Prawem.
78 Hańba ludziom pysznym, którzy dręczą mnie niesłusznie,
ja zaś będę rozmyślał o Twoich nakazach.
79 Niech zwrócą się do mnie, którzy boją się Ciebie,
i znają Twoje napomnienia.
80 Niech moje serce przestrzega nienagannie Twoich ustaw,
abym nie doznał wstydu.
Kaf 81 Moja dusza usycha z tęsknoty za Twoim zbawieniem,
ufam Twojemu słowu.
82 Wypatruję oczy za Twoją obietnicą
i pytam: Kiedy mnie pocieszysz?
83 Choć jestem jak skórzany bukłak pośród dymu,
nie zapomniałem Twoich ustaw.
84 Ile dni zostało Twojemu słudze?
Kiedy wydasz wyrok na moich prześladowców?
85 Ludzie pyszni, którzy lekceważą Twoje Prawo,
wykopali pode mną doły.
86 Wszystkie Twoje przykazania są prawdą.
Pomóż mi, bo niesłusznie mnie prześladują!
87 Omal nie starli mnie z powierzchni ziemi,
lecz ja nie porzuciłem Twoich nakazów.
88 Zachowaj mnie przy życiu w swojej łaskawości,
ja zaś będę strzec napomnień płynących z ust Twoich.
Lamed 89 Twoje słowo, Panie,
trwa na wieki niezmienne w niebiosach.
90 Twoja wierność po wszystkie pokolenia,
umacniasz ziemię i trwa niewzruszona.
91 Do dziś istnieje według Twoich wyroków,
bo wszystko Tobie służy.
92 Gdyby Twoje Prawo nie było moją rozkoszą,
dawno już zginąłbym w nieszczęściu.
93 Nigdy nie zapomnę Twoich nakazów,
bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu.
94 Jestem Twój, wybaw mnie,
Przecież szukam Twoich nakazów!
95 Bezbożni czyhają, żeby mnie zgubić,
ja zaś rozważam Twoje napomnienia.
96 Widziałem kres wszelkiej doskonałości,
Twoje przykazania natomiast nie mają granic.
Mem 97 Jakże pokochałem Twoje Prawo,
przez cały dzień o nim rozmyślam.
98 Dzięki Twoim przykazaniom jestem mądrzejszy od wrogów,
bo zawsze są one przy mnie.
99 Jestem roztropniejszy od wszystkich moich nauczycieli,
bo rozważam Twoje napomnienia.
100 Jestem roztropniejszy od starców,
bo strzegę Twoich nakazów.
101 Trzymam się z dala od każdej złej ścieżki,
aby przestrzegać Twojego słowa.
102 Nie odstąpię od Twoich praw,
bo Ty mnie pouczasz.
103 Jak słodka jest Twoja obietnica dla mojego podniebienia,
słodsza od miodu dla ust moich.
104 Czerpię roztropność z Twoich nakazów,
dlatego nienawidzę wszelkich ścieżek kłamliwych.
Nun 105 Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich,
światłem na mojej ścieżce.
106 Przysiągłem i tego dotrzymam,
chcę strzec Twoich sprawiedliwych praw.
107 Jestem bardzo strapiony,
Panie, ożyw mnie swoim słowem!
108 Przyjmij dobrowolną ofiarę moich ust,Panie,
naucz mnie praw swoich!
109 Moje życie jest wciąż zagrożone,
lecz nie zapominam o Twoim Prawie.
110 Bezbożni zastawili na mnie sidła,
lecz nie odstąpiłem od Twoich nakazów.
111 Twoje wskazania są moim dziedzictwem na wieki,
są radością mojego serca.
112 Nakłaniam serce do wypełniania Twoich ustaw,
nieustannie, do samego końca.
Samek 113 Nienawidzę ludzi chwiejnych,
bo ukochałem Twoje Prawo.
114 Ty jesteś moją obroną i tarczą,
w Twoim słowie pokładam nadzieję.
115 Odejdźcie ode mnie, złoczyńcy,
bo chcę zachować przykazania mojego Boga!
116 Wesprzyj mnie, jak obiecałeś, a żyć będę,
nie zawiedź mojej nadziei!
117 Wspomóż mnie, a będę ocalony,
będę miał zawsze przed oczyma Twoje ustawy!
118 Odrzucasz wszystkich, którzy odstępują od Twoich ustaw,
bo perfidne jest ich oszustwo.
119 Wszystkich bezbożnych ziemi usuwasz niczym żużel,
dlatego ukochałem Twoje napomnienia.
120 Moje ciało drży z lęku przed Tobą,
bo boję się Twoich wyroków.
Ajin 121 Wypełniam prawo i sprawiedliwość,
nie wydawaj mnie moim prześladowcom.
122 Stań w obronie swojego sługi,
by nie gnębili mnie ludzie pyszni.
123 Moje oczy wypatrują tęsknie Twojego zbawienia
i Twojej sprawiedliwej obietnicy.
124 Postąp łaskawie ze swoim sługą,
naucz mnie swoich ustaw.
125 Jestem Twoim sługą, daj mi rozeznanie,
abym poznał Twoje wskazania.
126 Czas już działać,Panie,
naruszyli Twoje Prawo!
127 Dlatego kocham Twoje przykazania
bardziej niż złoto, niż najszczersze złoto,
128 dlatego uznaję słuszność wszystkich Twoich nakazów
i nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa.
Pe 129 Twoje wskazania są cudowne,
więc moja dusza ich przestrzega.
130 Poznanie Twoich słów oświeca,
daje mądrość prostym ludziom.
131 Otwieram usta i wzdycham głęboko,
bo tęsknię do Twoich przykazań.
132 Zwróć się ku mnie i zmiłuj nade mną,
jak zwykłeś czynić miłującym Twoje imię.
133 Swoją obietnicą umocnij moje kroki,
nie pozwól owładnąć mną żadnej niegodziwości.
134 Wybaw mnie od ciemięzcy,
a będę strzegł Twoich nakazów.
135 Rozjaśnij nad swoim sługą swe oblicze
i naucz mnie swoich ustaw.
136 Strumienie łez płyną z moich oczu,
bo Twoje Prawo jest przekraczane.
Sade 137 Ty jesteś sprawiedliwy,Panie,
i prawy w swoich wyrokach.
138 Okazałeś sprawiedliwość swoich napomnień
i doskonałą ich wierność.
139 Płonę z żarliwości,
bo moi wrogowie zapominają Twoje słowa.
140 Twoja obietnica jest wypróbowana w ogniu,
dlatego kocha ją Twój sługa.
141 Choć jestem mały i wzgardzony,
nie zapominam o Twoich nakazach.
142 Twoja sprawiedliwość jest wieczna,
a Twoje Prawo jest prawdą.
143 Spadły na mnie nieszczęścia i ucisk,
lecz Twoje przykazania są dla mnie rozkoszą.
144 Sprawiedliwość Twoich napomnień jest wieczna,
daj mi je zrozumieć, a żył będę.
Kof 145 Wołam z całego serca:
Wysłuchaj mnie, Panie,
chcę przestrzegać Twoich ustaw!
146 Wołam do Ciebie, wybaw mnie,
chcę przestrzegać Twoich napomnień!
147 Wstaję o świcie i błagam o pomoc,
bo ufam Twoim słowom.
148 Budzę się zanim zaświta,
aby rozważać Twoje słowa.
149 Wysłuchaj mnie w swej łaskawości,
Panie, zgodnie z Twoim wyrokiem zachowaj mnie przy życiu!
150 Blisko mnie są złośliwi prześladowcy,
dalecy od Twojego Prawa.
151 Ty jesteś blisko, Panie,
a wszystkie Twoje przykazania są prawdą.
152 Od dawna wiem o Twoich napomnieniach,
bo ustaliłeś je na wieki.
Resz 153 Popatrz na moją nędzę i mnie wyzwól!
Nie zapomniałem przecież o Twoim Prawie.
154 Broń mojej sprawy i mnie wybaw,
zgodnie ze swoją obietnicą zachowaj mnie przy życiu.
155 Zbawienie jest daleko od bezbożnych,
bo nie szukają Twoich ustaw.
156 Wielkie jest miłosierdzie Twoje, Panie,
zgodnie z Twoim wyrokiem zachowaj mnie przy życiu!
157 Mam wielu wrogów i ciemięzców,
jednak nie odstępuję od Twoich napomnień.
158 Czuję odrazę, gdy patrzę na odstępców,
bo lekceważą Twoje słowa.
159 Spójrz, ja miłuję Twoje nakazy, Panie,
ożyw mnie swoją łaską!
160 Podstawą Twojego słowa jest prawda,
wieczne są wszystkie Twoje sprawiedliwe wyroki.
Szin 161 Możni bez powodu mnie prześladują,
lecz moje serce drży przed Twoim słowem.
162 Cieszę się z Twojej obietnicy,
jakbym zdobył wielkie łupy.
163 Nienawidzę kłamstwa, nim się brzydzę,
pokochałem zaś Twoje Prawo.
164 Co dzień siedmiokroć Ciebie chwalę
za sprawiedliwe Twoje wyroki.
165 Pełnia pokoju dla kochających Twoje Prawo,
oni się nigdy nie potkną.
166 Wyczekuję Twego zbawienia, Panie,
i wypełniam Twoje przykazania.
167 Moja dusza strzeże Twoich napomnień
i bardzo je kocha.
168 Strzegę Twoich nakazów i napomnień,
bo Ty znasz wszystkie moje drogi.
Taw 169 Niech mój krzyk dotrze do Ciebie,Panie,
przez swoje słowo daj mi zrozumienie!
170 Niech moja modlitwa dojdzie do Ciebie,
wybaw mnie według swojego słowa!
171 Niech z moich ust popłynie pieśń chwały,
bo Ty mnie uczysz swoich ustaw!
172 Niech mój język sławi Twoje słowa,
bo wszystkie Twoje przykazania są sprawiedliwe!
173 Niech wspomaga mnie Twoja ręka,
bo wybrałem Twoje nakazy!
174 Pragnę Twojego wybawienia,Panie,
Twoje Prawo jest dla mnie rozkoszą.
175 Niech moja dusza żyje i Ciebie sławi,
Twoje wyroki niech mnie wspierają.
176 Błądzę jak zagubiona owca
– szukaj swego sługi,
bo nie zapomniałem o Twoich przykazaniach.