Rody Kehatytów
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: 2 Sporządź spis Kehatytów spośród potomków Lewiego, według ich rodów i rodzin, 3 od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, czyli wszystkich zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania. 4 Posługą Kehatytów w Namiocie Spotkania będzie troska o rzeczy najświętsze. 5 Gdy obóz będzie wyruszał, przyjdzie Aaron ze swymi synami. Zdejmą okrywającą zasłonę i owiną nią Arkę Świadectwa. 6 Następnie położą na nią okrycie ze skóry borsuków, a na tym rozciągną narzutę całą z fioletowej purpury. Wreszcie założą drążki. 7 Również na stół chlebów pokładnych położą tkaninę z fioletowej purpury. Na nim zaś położą misy, czary, puchary oraz kielichy do ofiar płynnych; także chleb ofiary nieustannej ma się na nim znajdować. 8 Wtedy rozciągną na nich tkaninę karmazynową, okryją go narzutą ze skóry borsuków i założą drążki. 9 Potem wezmą narzutę z fioletowej purpury i okryją nią świecznik do oświetlania wraz z lampami, szczypcami, naczyniami na rozżarzone węgle oraz wszystkimi naczyniami na oliwę, używanymi do jego obsługi. 10 Następnie okryją świecznik wraz z całym sprzętem, narzutą ze skóry borsuków i umieszczą na noszach. 11 Potem rozciągną tkaninę z fioletowej purpury na złotym ołtarzu i okryją go narzutą ze skóry borsuków i założą drążki. 12 Wezmą też wszystkie sprzęty używane do służby w świętym przybytku, owiną je tkaniną z fioletowej purpury, okryją narzutą ze skóry borsuków i umieszczą na noszach. 13 Oczyszczą następnie ołtarz z popiołu i okryją tkaniną z czerwonej purpury. 14 Położą na nim wszystkie sprzęty używane do służby przy ołtarzu: naczynia na rozżarzone węgle, widełki, łopatki oraz misy – wszystkie sprzęty ołtarza – po czym okryją go narzutą ze skóry borsuków i założą drążki. 15 Gdy obóz będzie wyruszał – po tym jak Aaron i jego synowie skończą okrywać święte przedmioty i wszystkie należące do nich sprzęty – wówczas przystąpią Kehatyci, aby je nieść. Nie wolno im jednak dotykać świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Taka będzie służba Kehatytów przy Namiocie Spotkania. 16 Eleazar, syn kapłana Aarona, będzie się troszczył o oliwę do oświetlenia, o wonne kadzidło, o ofiarę nieustanną z pokarmów, a także o olej do namaszczania. Będzie miał pieczę nad całym przybytkiem oraz nad wszystkim, co się w nim znajduje, nad Miejscem Świętym i jego sprzętami. 17 Potem Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: 18 Nie dopuśćcie, by ród rodzin Kehatytów został wytracony spośród lewitów. 19 Tak uczynicie wobec nich, aby żyli i nie zginęli, gdy będą się zbliżać do rzeczy najświętszych: Aaron i jego synowie niech przyjdą i wskażą każdemu, co ma czynić i co nosić. 20 Nie mogą jednak przyjść, by choćby przez chwilę patrzeć na rzeczy święte, bo inaczej umrą.
Rody Gerszonitów
21 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 22 Sporządź także spis Gerszonitów według rodzin i rodów. 23 Dokonasz spisu mężczyzn w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania. 24 Taka będzie służba rodu Gerszonitów co do posług i noszenia: 25 Będą nosić zasłony Przybytku oraz Namiot Spotkania razem z jego pokryciem, pokryciem ze skóry borsuków okrywającym go z wierzchu, a także zasłonę z wejścia do Namiotu Spotkania, 26 również zasłony dziedzińca i zasłonę od bramy wejściowej na dziedziniec, który otacza dokoła Przybytek i ołtarz, oraz sznury i wszystkie sprzęty potrzebne do ich służby. Mają wykonywać wszystko, co zostało im wyznaczone. 27 Wszystkie zadania Gerszonitów dotyczące tego, co mają nosić i co czynić, będą wykonywane zgodnie z poleceniami Aarona i jego synów. Ich pieczy powierzycie wszystko to, co mają nosić. 28 Taka będzie służba rodu Gerszonitów przy Namiocie Spotkania, a nadzór nad nimi będzie sprawował Itamar, syn kapłana Aarona.
Rody Merarytów
29 Sporządzisz spis Merarytów według ich rodów i rodzin. 30 Dokonasz spisu mężczyzn w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania. 31 Ich zadanie w pełnieniu służby przy Namiocie Spotkania będzie polegać na noszeniu desek Przybytku, ich poprzeczek oraz słupów razem z ich podstawami, 32 a także słupów otaczających dokoła dziedziniec wraz z ich podstawami, palików i sznurów oraz wszystkich sprzętów, które do nich należą. Zrobicie szczegółowy wykaz wszystkich sprzętów, które będą nosić. 33 Taka będzie służba rodu Merarytów. Wszystkie ich obowiązkowe prace przy Namiocie Spotkania będzie nadzorował Itamar, syn kapłana Aarona. 34 Wówczas Mojżesz, Aaron i przywódcy społeczności sporządzili spis Kehatytów według ich rodów i rodzin, 35 mężczyzn w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, wszystkich zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania. 36 Spisanych według rodów było dwa tysiące siedmiuset pięćdziesięciu. 37 Są to spisani z rodu Kehatytów, wszyscy, którzy mieli pełnić służbę w Namiocie Spotkania. Mojżesz i Aaron spisali ich na rozkaz Pana, przekazany za pośrednictwem Mojżesza. 38 Sporządzono także spis Gerszonitów według ich rodów i rodzin, 39 w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania. 40 Spisanych według rodów i rodzin było dwa tysiące sześciuset trzydziestu. 41 Są to spisani z rodu Gerszonitów, wszyscy, którzy mieli pełnić służbę w Namiocie Spotkania. Mojżesz i Aaron spisali ich na rozkaz Pana. 42 Spisano również Merarytów według rodów i rodzin, 43 mężczyzn w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania. 44 Spisanych według rodów było trzy tysiące dwustu. 45 Był to spis rodu Merarytów, którego dokonali Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana, przekazany przez Mojżesza. 46 Pełny spis lewitów według ich rodów i rodzin, który sporządzili Mojżesz, Aaron wraz z wodzami izraelskimi, 47 mężczyzn w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby w Namiocie Spotkania, zarówno do posług jak i do noszenia, 48 zawierał osiem tysięcy pięciuset osiemdziesięciu spisanych. 49 Stosownie do rozkazu Pana przekazanego przez Mojżesza każdemu wyznaczono, co ma czynić i co nosić. Zostali spisani zgodnie z tym, jak Pan rozkazał Mojżeszowi.
Rody Kehatytów
1 Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: 2 Sporządź spis Kehatytów spośród potomków Lewiego, według ich rodów i rodzin, 3 od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, czyli wszystkich zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania. 4 Posługą Kehatytów w Namiocie Spotkania będzie troska o rzeczy najświętsze. 5 Gdy obóz będzie wyruszał, przyjdzie Aaron ze swymi synami. Zdejmą okrywającą zasłonę i owiną nią Arkę Świadectwa. 6 Następnie położą na nią okrycie ze skóry borsuków, a na tym rozciągną narzutę całą z fioletowej purpury. Wreszcie założą drążki. 7 Również na stół chlebów pokładnych położą tkaninę z fioletowej purpury. Na nim zaś położą misy, czary, puchary oraz kielichy do ofiar płynnych; także chleb ofiary nieustannej ma się na nim znajdować. 8 Wtedy rozciągną na nich tkaninę karmazynową, okryją go narzutą ze skóry borsuków i założą drążki. 9 Potem wezmą narzutę z fioletowej purpury i okryją nią świecznik do oświetlania wraz z lampami, szczypcami, naczyniami na rozżarzone węgle oraz wszystkimi naczyniami na oliwę, używanymi do jego obsługi. 10 Następnie okryją świecznik wraz z całym sprzętem, narzutą ze skóry borsuków i umieszczą na noszach. 11 Potem rozciągną tkaninę z fioletowej purpury na złotym ołtarzu i okryją go narzutą ze skóry borsuków i założą drążki. 12 Wezmą też wszystkie sprzęty używane do służby w świętym przybytku, owiną je tkaniną z fioletowej purpury, okryją narzutą ze skóry borsuków i umieszczą na noszach. 13 Oczyszczą następnie ołtarz z popiołu i okryją tkaniną z czerwonej purpury. 14 Położą na nim wszystkie sprzęty używane do służby przy ołtarzu: naczynia na rozżarzone węgle, widełki, łopatki oraz misy – wszystkie sprzęty ołtarza – po czym okryją go narzutą ze skóry borsuków i założą drążki. 15 Gdy obóz będzie wyruszał – po tym jak Aaron i jego synowie skończą okrywać święte przedmioty i wszystkie należące do nich sprzęty – wówczas przystąpią Kehatyci, aby je nieść. Nie wolno im jednak dotykać świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Taka będzie służba Kehatytów przy Namiocie Spotkania. 16 Eleazar, syn kapłana Aarona, będzie się troszczył o oliwę do oświetlenia, o wonne kadzidło, o ofiarę nieustanną z pokarmów, a także o olej do namaszczania. Będzie miał pieczę nad całym przybytkiem oraz nad wszystkim, co się w nim znajduje, nad Miejscem Świętym i jego sprzętami. 17 Potem Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: 18 Nie dopuśćcie, by ród rodzin Kehatytów został wytracony spośród lewitów. 19 Tak uczynicie wobec nich, aby żyli i nie zginęli, gdy będą się zbliżać do rzeczy najświętszych: Aaron i jego synowie niech przyjdą i wskażą każdemu, co ma czynić i co nosić. 20 Nie mogą jednak przyjść, by choćby przez chwilę patrzeć na rzeczy święte, bo inaczej umrą.
Rody Gerszonitów
21 Następnie Pan powiedział do Mojżesza: 22 Sporządź także spis Gerszonitów według rodzin i rodów. 23 Dokonasz spisu mężczyzn w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania. 24 Taka będzie służba rodu Gerszonitów co do posług i noszenia: 25 Będą nosić zasłony Przybytku oraz Namiot Spotkania razem z jego pokryciem, pokryciem ze skóry borsuków okrywającym go z wierzchu, a także zasłonę z wejścia do Namiotu Spotkania, 26 również zasłony dziedzińca i zasłonę od bramy wejściowej na dziedziniec, który otacza dokoła Przybytek i ołtarz, oraz sznury i wszystkie sprzęty potrzebne do ich służby. Mają wykonywać wszystko, co zostało im wyznaczone. 27 Wszystkie zadania Gerszonitów dotyczące tego, co mają nosić i co czynić, będą wykonywane zgodnie z poleceniami Aarona i jego synów. Ich pieczy powierzycie wszystko to, co mają nosić. 28 Taka będzie służba rodu Gerszonitów przy Namiocie Spotkania, a nadzór nad nimi będzie sprawował Itamar, syn kapłana Aarona.
Rody Merarytów
29 Sporządzisz spis Merarytów według ich rodów i rodzin. 30 Dokonasz spisu mężczyzn w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby, aby wykonywali prace w Namiocie Spotkania. 31 Ich zadanie w pełnieniu służby przy Namiocie Spotkania będzie polegać na noszeniu desek Przybytku, ich poprzeczek oraz słupów razem z ich podstawami, 32 a także słupów otaczających dokoła dziedziniec wraz z ich podstawami, palików i sznurów oraz wszystkich sprzętów, które do nich należą. Zrobicie szczegółowy wykaz wszystkich sprzętów, które będą nosić. 33 Taka będzie służba rodu Merarytów. Wszystkie ich obowiązkowe prace przy Namiocie Spotkania będzie nadzorował Itamar, syn kapłana Aarona. 34 Wówczas Mojżesz, Aaron i przywódcy społeczności sporządzili spis Kehatytów według ich rodów i rodzin, 35 mężczyzn w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, wszystkich zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania. 36 Spisanych według rodów było dwa tysiące siedmiuset pięćdziesięciu. 37 Są to spisani z rodu Kehatytów, wszyscy, którzy mieli pełnić służbę w Namiocie Spotkania. Mojżesz i Aaron spisali ich na rozkaz Pana, przekazany za pośrednictwem Mojżesza. 38 Sporządzono także spis Gerszonitów według ich rodów i rodzin, 39 w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania. 40 Spisanych według rodów i rodzin było dwa tysiące sześciuset trzydziestu. 41 Są to spisani z rodu Gerszonitów, wszyscy, którzy mieli pełnić służbę w Namiocie Spotkania. Mojżesz i Aaron spisali ich na rozkaz Pana. 42 Spisano również Merarytów według rodów i rodzin, 43 mężczyzn w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania. 44 Spisanych według rodów było trzy tysiące dwustu. 45 Był to spis rodu Merarytów, którego dokonali Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana, przekazany przez Mojżesza. 46 Pełny spis lewitów według ich rodów i rodzin, który sporządzili Mojżesz, Aaron wraz z wodzami izraelskimi, 47 mężczyzn w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby w Namiocie Spotkania, zarówno do posług jak i do noszenia, 48 zawierał osiem tysięcy pięciuset osiemdziesięciu spisanych. 49 Stosownie do rozkazu Pana przekazanego przez Mojżesza każdemu wyznaczono, co ma czynić i co nosić. Zostali spisani zgodnie z tym, jak Pan rozkazał Mojżeszowi.