1 Pan powiedział do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona: 2 Przeliczcie według rodów całą społeczność Izraela, wszystkich Izraelitów powyżej dwudziestego roku życia, zdolnych do walki. 3 Dlatego Mojżesz i kapłan Eleazar – a było to na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha – tak im powiedzieli: 4 Wszystkich powyżej dwudziestego roku życia, zgodnie z tym, co Pan nakazał Mojżeszowi. Oto Izraelici, którzy wyszli z ziemi egipskiej: 5 Pierworodny Izraela – Ruben; synowie Rubena: Henoch, od którego pochodzi ród Henochitów; od Pallu pochodzi ród Palluitów. 6 Od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Karmiego ród Karmitów. 7 To są rody Rubenitów. Liczba spisanych wynosiła czterdzieści trzy tysiące siedmiuset trzydziestu. 8 Synowie Pallu: Eliab, 9 a synowie Eliaba: Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram to ci, którzy, należąc do wezwanych przez społeczność, powstali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi wśród stronników Koracha podczas ich buntu przeciw Panu. 10 Wtedy ziemia się rozstąpiłą i pochłonęła ich wraz z Korachem. Jednocześnie zginęli też stronnicy, gdyż ogień strawił dwustu pięćdziesięciu mężczyzn, którzy w ten sposób stali się ostrzeżeniem. 11 Lecz synowie Koracha nie zginęli. 12 Synowie Symeona według swoich rodów: od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów; od Jamina – ród Jaminitów; od Jakina – ród Jakinitów. 13 Od Zeracha pochodzi ród Zerachitów; od Saula – ród Saulitów. 14 To są rody Symeonitów: dwadzieścia dwa tysiące dwustu. 15 Synowie Gada według swoich rodów: od Sefona pochodzi ród Sefonitów, od Chaggiego – ród Chaggitów; od Szuniego – ród Szunitów. 16 Od Ozniego pochodzi ród Oznitów; od Eriego – ród Eritów. 17 Od Aroda pochodzi ród Arodytów; od Areliego – ród Arelitów. 18 To są rody Gadytów według spisu: czterdzieści tysięcy pięciuset. 19 Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w ziemi Kanaan. 20 Synowie Judy według swoich rodów: od Szeli pochodzi ród Szelanitów; od Peresa ród Parsytów; od Zeracha ród Zerachitów. 21 Synowie Peresa: od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Chamula – ród Chamulitów. 22 To są rody Judy według spisu: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset. 23 Synowie Issachara według swoich rodów: Tola, od którego pochodzi ród Tolaitów; od Puwy pochodzi ród Punitów; 24 od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów; od Szimrona – ród Szimronitów. 25 To są rody Issachara według spisu: sześćdziesiąt cztery tysiące trzystu. 26 Synowie Zabulona według swoich rodów: Sered, od którego pochodzi ród Sardytów; od Elona – ród Elonitów, a od Jachleela – ród Jachleelitów. 27 To są rody Zabulonitów: sześćdziesiąt tysięcy pięciuset według spisu. 28 Synowie Józefa według swoich rodów: Manasses i Efraim. 29 Potomkowie Manassesa: Makir, od którego pochodzi ród Makirytów; Makir był ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród Gileadytów. 30 To są synowie Gileada: Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów; od Cheleka pochodzi ród Chelekitów. 31 Dalej Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów, i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów. 32 Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów, i Chefer, od którego pochodzi ród Chefrytów. 33 Natomiast Selofchad, syn Chefera, nie miał synów, lecz same córki. Córki Selofchada nosiły imiona: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. 34 To są rody Manassesa według spisu: pięćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset. 35 To są synowie Efraima według swoich rodów: od Szutelacha pochodzi ród Szutlachitów; od Bekera – ród Bakrytów; od Tachana – ród Tachanitów. 36 A to są potomkowie Szutelacha: Eran, od którego pochodzi ród Eranitów. 37 To są rody Efraimitów: trzydzieści dwa tysiące pięciuset według spisu. Są to potomkowie Józefa według swoich rodów. 38 Synowie Beniamina według swoich rodów: Bela, od którego pochodzi ród Belaitów; od Aszbela pochodzi ród Aszbelitów; od Achirama – ród Achiramitów. 39 Od Szefufama pochodzi ród Szufamitów; od Chufama – ród Chufamitów. 40 Synami Beli byli Ard i Naaman; od Arda pochodzi ród Ardytów, a od Naamana – ród Naamitów. 41 To są potomkowie Beniamina według swoich rodów: czterdzieści pięć tysięcy sześciuset według spisu. 42 To są synowie Dana według swoich rodów: od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów; to są potomkowie Dana według swoich rodów. 43 Wszystkie rody Szuchamitów według spisu: sześćdziesiąt cztery tysiące czterystu. 44 Synowie Asera według swoich rodów: od Jimny pochodzi się ród Jimnaitów; od Jiszwiego – ród Jiszwitów; od Berii – ród Beriaitów. 45 Od synów Berii pochodzą: od Chebera – ród Chebrytów; od Malkiela – ród Malkielitów. 46 Córka Asera nazywała się Sarach. 47 To są rody Aserytów według spisu: pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu. 48 Synowie Neftalego według swoich rodów: Jachseel, od którego pochodzi ród Jachseelitów; od Guni – ród Gunitów, 49 od Jesera pochodzi ród Jisrytów; od Szillema – ród Szillemitów. 50 To są rody Neftalego według spisu – czterdzieści pięć tysięcy czterystu. 51 Ogólna liczba spisanych Izraelitów wyniosła sześćset jeden tysięcy siedmiuset trzydziestu. 52 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 53 Między nich należy dokonać podziału ziemi jako dziedzictwa, stosownie do liczby osób. 54 Pomnożysz dziedzictwo tego, kto jest liczny, a mniej licznemu pomniejszysz dziedzictwo. Każdy otrzyma dziedzictwo odpowiednio do liczby spisanych. 55 Ziemia ma być dzielona przez losowanie, a dziedzictwo będą otrzymywać według nazw plemion swoich ojców. 56 Na podstawie losowania będzie podzielone dziedzictwo pomiędzy plemiona liczne i mniej liczne.
Spis lewitów
57 A oto spis lewitów według ich rodów: od Gerszona pochodzi ród Gerszonitów; od Kehata – ród Kehatytów; od Merariego – ród Merarytów. 58 Dalsze rody Lewiego to: ród Libnitów, ród Chebronitów, ród Machlitów, ród Muszytów oraz ród Korachitów. Kehat był ojcem Amrama. 59 Żona Amrama miała na imię Jokebed, a była córką Lewiego, która urodziła mu się w Egipcie. Ona to wydała na świat Amramowi Aarona i Mojżesza oraz ich siostrę Miriam. 60 Aaronowi urodzili się: Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar. 61 Jednak Nadab i Abihu zginęli, gdy przynieśli przed Pana inny ogień. 62 Wszystkich spisanych mężczyzn w wieku powyżej jednego miesiąca było dwadzieścia trzy tysiące. Nie zostali jednak spisani wraz z Izraelitami, ponieważ nie dano im dziedzictwa wśród Izraelitów. 63 Oto ci, którzy zostali spisani przez Mojżesza i kapłana Eleazara na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. 64 Nie było wśród nich nikogo ze spisanych przez Mojżesza i Aarona podczas spisu Izraelitów na pustyni Synaj. 65 Ponieważ Pan powiedział im, że umrą na pustyni, więc nie pozostał z nich nikt oprócz Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.
1 Pan powiedział do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona: 2 Przeliczcie według rodów całą społeczność Izraela, wszystkich Izraelitów powyżej dwudziestego roku życia, zdolnych do walki. 3 Dlatego Mojżesz i kapłan Eleazar – a było to na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha – tak im powiedzieli: 4 Wszystkich powyżej dwudziestego roku życia, zgodnie z tym, co Pan nakazał Mojżeszowi. Oto Izraelici, którzy wyszli z ziemi egipskiej: 5 Pierworodny Izraela – Ruben; synowie Rubena: Henoch, od którego pochodzi ród Henochitów; od Pallu pochodzi ród Palluitów. 6 Od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Karmiego ród Karmitów. 7 To są rody Rubenitów. Liczba spisanych wynosiła czterdzieści trzy tysiące siedmiuset trzydziestu. 8 Synowie Pallu: Eliab, 9 a synowie Eliaba: Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram to ci, którzy, należąc do wezwanych przez społeczność, powstali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi wśród stronników Koracha podczas ich buntu przeciw Panu. 10 Wtedy ziemia się rozstąpiłą i pochłonęła ich wraz z Korachem. Jednocześnie zginęli też stronnicy, gdyż ogień strawił dwustu pięćdziesięciu mężczyzn, którzy w ten sposób stali się ostrzeżeniem. 11 Lecz synowie Koracha nie zginęli. 12 Synowie Symeona według swoich rodów: od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów; od Jamina – ród Jaminitów; od Jakina – ród Jakinitów. 13 Od Zeracha pochodzi ród Zerachitów; od Saula – ród Saulitów. 14 To są rody Symeonitów: dwadzieścia dwa tysiące dwustu. 15 Synowie Gada według swoich rodów: od Sefona pochodzi ród Sefonitów, od Chaggiego – ród Chaggitów; od Szuniego – ród Szunitów. 16 Od Ozniego pochodzi ród Oznitów; od Eriego – ród Eritów. 17 Od Aroda pochodzi ród Arodytów; od Areliego – ród Arelitów. 18 To są rody Gadytów według spisu: czterdzieści tysięcy pięciuset. 19 Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w ziemi Kanaan. 20 Synowie Judy według swoich rodów: od Szeli pochodzi ród Szelanitów; od Peresa ród Parsytów; od Zeracha ród Zerachitów. 21 Synowie Peresa: od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Chamula – ród Chamulitów. 22 To są rody Judy według spisu: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset. 23 Synowie Issachara według swoich rodów: Tola, od którego pochodzi ród Tolaitów; od Puwy pochodzi ród Punitów; 24 od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów; od Szimrona – ród Szimronitów. 25 To są rody Issachara według spisu: sześćdziesiąt cztery tysiące trzystu. 26 Synowie Zabulona według swoich rodów: Sered, od którego pochodzi ród Sardytów; od Elona – ród Elonitów, a od Jachleela – ród Jachleelitów. 27 To są rody Zabulonitów: sześćdziesiąt tysięcy pięciuset według spisu. 28 Synowie Józefa według swoich rodów: Manasses i Efraim. 29 Potomkowie Manassesa: Makir, od którego pochodzi ród Makirytów; Makir był ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród Gileadytów. 30 To są synowie Gileada: Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów; od Cheleka pochodzi ród Chelekitów. 31 Dalej Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów, i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów. 32 Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów, i Chefer, od którego pochodzi ród Chefrytów. 33 Natomiast Selofchad, syn Chefera, nie miał synów, lecz same córki. Córki Selofchada nosiły imiona: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa. 34 To są rody Manassesa według spisu: pięćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset. 35 To są synowie Efraima według swoich rodów: od Szutelacha pochodzi ród Szutlachitów; od Bekera – ród Bakrytów; od Tachana – ród Tachanitów. 36 A to są potomkowie Szutelacha: Eran, od którego pochodzi ród Eranitów. 37 To są rody Efraimitów: trzydzieści dwa tysiące pięciuset według spisu. Są to potomkowie Józefa według swoich rodów. 38 Synowie Beniamina według swoich rodów: Bela, od którego pochodzi ród Belaitów; od Aszbela pochodzi ród Aszbelitów; od Achirama – ród Achiramitów. 39 Od Szefufama pochodzi ród Szufamitów; od Chufama – ród Chufamitów. 40 Synami Beli byli Ard i Naaman; od Arda pochodzi ród Ardytów, a od Naamana – ród Naamitów. 41 To są potomkowie Beniamina według swoich rodów: czterdzieści pięć tysięcy sześciuset według spisu. 42 To są synowie Dana według swoich rodów: od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów; to są potomkowie Dana według swoich rodów. 43 Wszystkie rody Szuchamitów według spisu: sześćdziesiąt cztery tysiące czterystu. 44 Synowie Asera według swoich rodów: od Jimny pochodzi się ród Jimnaitów; od Jiszwiego – ród Jiszwitów; od Berii – ród Beriaitów. 45 Od synów Berii pochodzą: od Chebera – ród Chebrytów; od Malkiela – ród Malkielitów. 46 Córka Asera nazywała się Sarach. 47 To są rody Aserytów według spisu: pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu. 48 Synowie Neftalego według swoich rodów: Jachseel, od którego pochodzi ród Jachseelitów; od Guni – ród Gunitów, 49 od Jesera pochodzi ród Jisrytów; od Szillema – ród Szillemitów. 50 To są rody Neftalego według spisu – czterdzieści pięć tysięcy czterystu. 51 Ogólna liczba spisanych Izraelitów wyniosła sześćset jeden tysięcy siedmiuset trzydziestu. 52 Potem Pan powiedział do Mojżesza: 53 Między nich należy dokonać podziału ziemi jako dziedzictwa, stosownie do liczby osób. 54 Pomnożysz dziedzictwo tego, kto jest liczny, a mniej licznemu pomniejszysz dziedzictwo. Każdy otrzyma dziedzictwo odpowiednio do liczby spisanych. 55 Ziemia ma być dzielona przez losowanie, a dziedzictwo będą otrzymywać według nazw plemion swoich ojców. 56 Na podstawie losowania będzie podzielone dziedzictwo pomiędzy plemiona liczne i mniej liczne.
Spis lewitów
57 A oto spis lewitów według ich rodów: od Gerszona pochodzi ród Gerszonitów; od Kehata – ród Kehatytów; od Merariego – ród Merarytów. 58 Dalsze rody Lewiego to: ród Libnitów, ród Chebronitów, ród Machlitów, ród Muszytów oraz ród Korachitów. Kehat był ojcem Amrama. 59 Żona Amrama miała na imię Jokebed, a była córką Lewiego, która urodziła mu się w Egipcie. Ona to wydała na świat Amramowi Aarona i Mojżesza oraz ich siostrę Miriam. 60 Aaronowi urodzili się: Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar. 61 Jednak Nadab i Abihu zginęli, gdy przynieśli przed Pana inny ogień. 62 Wszystkich spisanych mężczyzn w wieku powyżej jednego miesiąca było dwadzieścia trzy tysiące. Nie zostali jednak spisani wraz z Izraelitami, ponieważ nie dano im dziedzictwa wśród Izraelitów. 63 Oto ci, którzy zostali spisani przez Mojżesza i kapłana Eleazara na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. 64 Nie było wśród nich nikogo ze spisanych przez Mojżesza i Aarona podczas spisu Izraelitów na pustyni Synaj. 65 Ponieważ Pan powiedział im, że umrą na pustyni, więc nie pozostał z nich nikt oprócz Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.