Zobowiązania wspólnoty żydowskiej
1 Ze względu na to wszystko zawieramy umowę i ją spisujemy. Na tym opieczętowanym dokumencie podpisują się nasi przywódcy, nasi lewici i kapłani.
2 Na tych opieczętowanych dokumentach podpisali się: namiestnik Nehemiasz, syn Chakaliasza, oraz Sedecjasz, 3 Serajasz, Azariasz, Jeremiasz, 4 Paszchur, Amariasz, Malkiasz, 5 Chattusz, Szebaniasz, Malluk, 6 Charim, Meremot, Obadiasz, 7 Daniel, Ginneton, Baruch, 8 Meszullam, Abiasz, Mijjamin, 9 Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz. Są to kapłani.
10 I lewici: Jozue, syn Azaniasza, Binnuj spośród synów Chenadada, Kadmiel, 11 i ich bracia: Szebaniasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanan, 12 Mika, Rechob, Chaszabiasz, 13 Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz, 14 Hodiasz, Bani, Beninu.
15 Przywódcy ludu: Parosz, Pachat-Moab, Elam, Zattu, Bani, 16 Bunni, Azgad, Bebaj, 17 Adoniasz, Bigwaj, Adin, 18 Ater, Ezechiasz, Azzur, 19 Hodiasz, Chaszum, Besaj, 20 Charif, Anatot, Nebaj, 21 Magpiasz, Meszullam, Chezir, 22 Meszezabel, Sadok, Jaddua, 23 Pelatiasz, Chanan, Anajasz, 24 Ozeasz, Chananiasz, Chaszszub, 25 Hallochesz, Pilcha, Szobek, 26 Rechum, Chaszabna, Maasejasz, 27 Achiasz, Chanan, Anan, 28 Malluk, Charim, Baana.
29 A reszta ludu, kapłanów, lewitów, odźwiernych, śpiewaków, sług świątynnych i wszyscy, którzy oddzielają się od ludów zamieszkujących te ziemie dla Prawa Bożego, a także ich żony, synowie i córki – każdy, kto jest zdolny do rozumienia – 30 przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników, i wiążą się klątwą i przysięgą, że będą postępować zgodnie z Prawem Bożym, danym za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, oraz zachowywać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, naszego Pana, Jego przepisy i ustawy. 31 Nie będziemy oddawać naszych córek za żony ludom zamieszkującym tę ziemię ani ich córek nie będziemy brali dla naszych synów. 32 Jeśli ludy zamieszkujące tę ziemię będą przynosiły w dzień szabatu na sprzedaż towary czy jakiekolwiek zboże, to nie będziemy od nich kupowali w szabat ani w żaden święty dzień. A w siódmym roku nie będziemy żądali zwrotu od żadnego dłużnika. 33 Zobowiązujemy się również oddawać rocznie trzecią część sykla na potrzeby kultu w domu naszego Boga: 34 na chleb pokładny, na nieustanną ofiarę pokarmową i nieustanną ofiarę całopalną, na ofiary w dni szabatu, nowiu i świąt; na to, co święte, i na ofiary za grzechy dla przebłagania za Izraela, oraz na wszelkie prace w domu naszego Boga.
35 Rzuciliśmy losy również wśród kapłanów, lewitów i ludu w sprawie dostarczania drewna: będzie się je corocznie dostarczać według rodów w oznaczonym czasie do domu naszego Boga, aby płonął ogień na ołtarzu Pana, naszego Boga, zgodnie z tym, co jest napisane w Prawie. 36 Corocznie też będziemy przynosili do domu Pana pierwociny naszej ziemi i wszystkie pierwsze owoce wszelkiego drzewa, 37 oraz naszych pierworodnych synów i pierworodne naszych zwierząt, zgodnie z tym, co jest napisane w Prawie: pierworodne bydła i owiec należy zanieść do domu naszego Boga i przekazać kapłanom pełniącym posługę w domu naszego Boga. 38 Również pierwszą część naszych wypieków i nasze dary ofiarne; owoce wszelkiego drzewa, moszcz i oliwę będziemy oddawali kapłanom do składów domu naszego Boga. Lewitom będziemy oddawali dziesięcinę z naszej ziemi. Lewici będą pobierać dziesięciny we wszystkich miastach, w których będziemy pracować. 39 Kapłan, potomek Aarona, będzie z lewitami, podczas gdy oni będą pobierać dziesięcinę. A lewici dostarczą pobrane dziesięciny do składów skarbca domu naszego Boga. 40 Do tych składów bowiem Izraelici i lewici będą dostarczać dary ofiarne ze zboża, moszczu i oliwy. Tam też znajdować się będą sprzęty świątynne i przebywać pełniący służbę kapłani, odźwierni i śpiewacy. Nie zaniedbamy domu naszego Boga!
Zobowiązania wspólnoty żydowskiej
1 Ze względu na to wszystko zawieramy umowę i ją spisujemy. Na tym opieczętowanym dokumencie podpisują się nasi przywódcy, nasi lewici i kapłani.
2 Na tych opieczętowanych dokumentach podpisali się: namiestnik Nehemiasz, syn Chakaliasza, oraz Sedecjasz, 3 Serajasz, Azariasz, Jeremiasz, 4 Paszchur, Amariasz, Malkiasz, 5 Chattusz, Szebaniasz, Malluk, 6 Charim, Meremot, Obadiasz, 7 Daniel, Ginneton, Baruch, 8 Meszullam, Abiasz, Mijjamin, 9 Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz. Są to kapłani.
10 I lewici: Jozue, syn Azaniasza, Binnuj spośród synów Chenadada, Kadmiel, 11 i ich bracia: Szebaniasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanan, 12 Mika, Rechob, Chaszabiasz, 13 Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz, 14 Hodiasz, Bani, Beninu.
15 Przywódcy ludu: Parosz, Pachat-Moab, Elam, Zattu, Bani, 16 Bunni, Azgad, Bebaj, 17 Adoniasz, Bigwaj, Adin, 18 Ater, Ezechiasz, Azzur, 19 Hodiasz, Chaszum, Besaj, 20 Charif, Anatot, Nebaj, 21 Magpiasz, Meszullam, Chezir, 22 Meszezabel, Sadok, Jaddua, 23 Pelatiasz, Chanan, Anajasz, 24 Ozeasz, Chananiasz, Chaszszub, 25 Hallochesz, Pilcha, Szobek, 26 Rechum, Chaszabna, Maasejasz, 27 Achiasz, Chanan, Anan, 28 Malluk, Charim, Baana.
29 A reszta ludu, kapłanów, lewitów, odźwiernych, śpiewaków, sług świątynnych i wszyscy, którzy oddzielają się od ludów zamieszkujących te ziemie dla Prawa Bożego, a także ich żony, synowie i córki – każdy, kto jest zdolny do rozumienia – 30 przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników, i wiążą się klątwą i przysięgą, że będą postępować zgodnie z Prawem Bożym, danym za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, oraz zachowywać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, naszego Pana, Jego przepisy i ustawy. 31 Nie będziemy oddawać naszych córek za żony ludom zamieszkującym tę ziemię ani ich córek nie będziemy brali dla naszych synów. 32 Jeśli ludy zamieszkujące tę ziemię będą przynosiły w dzień szabatu na sprzedaż towary czy jakiekolwiek zboże, to nie będziemy od nich kupowali w szabat ani w żaden święty dzień. A w siódmym roku nie będziemy żądali zwrotu od żadnego dłużnika. 33 Zobowiązujemy się również oddawać rocznie trzecią część sykla na potrzeby kultu w domu naszego Boga: 34 na chleb pokładny, na nieustanną ofiarę pokarmową i nieustanną ofiarę całopalną, na ofiary w dni szabatu, nowiu i świąt; na to, co święte, i na ofiary za grzechy dla przebłagania za Izraela, oraz na wszelkie prace w domu naszego Boga.
35 Rzuciliśmy losy również wśród kapłanów, lewitów i ludu w sprawie dostarczania drewna: będzie się je corocznie dostarczać według rodów w oznaczonym czasie do domu naszego Boga, aby płonął ogień na ołtarzu Pana, naszego Boga, zgodnie z tym, co jest napisane w Prawie. 36 Corocznie też będziemy przynosili do domu Pana pierwociny naszej ziemi i wszystkie pierwsze owoce wszelkiego drzewa, 37 oraz naszych pierworodnych synów i pierworodne naszych zwierząt, zgodnie z tym, co jest napisane w Prawie: pierworodne bydła i owiec należy zanieść do domu naszego Boga i przekazać kapłanom pełniącym posługę w domu naszego Boga. 38 Również pierwszą część naszych wypieków i nasze dary ofiarne; owoce wszelkiego drzewa, moszcz i oliwę będziemy oddawali kapłanom do składów domu naszego Boga. Lewitom będziemy oddawali dziesięcinę z naszej ziemi. Lewici będą pobierać dziesięciny we wszystkich miastach, w których będziemy pracować. 39 Kapłan, potomek Aarona, będzie z lewitami, podczas gdy oni będą pobierać dziesięcinę. A lewici dostarczą pobrane dziesięciny do składów skarbca domu naszego Boga. 40 Do tych składów bowiem Izraelici i lewici będą dostarczać dary ofiarne ze zboża, moszczu i oliwy. Tam też znajdować się będą sprzęty świątynne i przebywać pełniący służbę kapłani, odźwierni i śpiewacy. Nie zaniedbamy domu naszego Boga!