Kuszenie Jezusa
(Mk 1,12-13Łk 4,1-13)
1 Potem Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby został przez diabła poddany próbie. 2 Po czterdziestu dniach i nocach postu Jezus poczuł głód. 3 Wtedy zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Boga, rozkaż, aby te kamienie zamieniły się w chleby. 4 Lecz On odparł: Jest napisane: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga.
5 Potem diabeł zabrał Go do świętego miasta, postawił na szczycie świątyni 6 i powiedział: Jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem: Aniołom swoim rozkaże i będą Cię nosić na rękach, abyś nie uderzył nogą o kamień.
7 Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego . 8 W końcu diabeł wziął Go na bardzo wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz całą ich wspaniałość, 9 i oznajmił: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz na twarz i złożysz mi hołd. 10 Na to Jezus mu odpowiedział: Odejdź szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu twemu, będziesz oddawał hołd i Jemu samemu będziesz służył.
11 Wtedy diabeł odstąpił od Jezusa, aniołowie zaś zbliżyli się i Mu usługiwali.
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
(Mk 1,14-15Łk 4,14-15)
12 Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, wrócił do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret i zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem, na ziemiach Zabulona i Neftalego, 14 aby spełniły się słowa proroka Izajasza: 15 Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, wzdłuż drogi ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan. 16 Lud pogrążony w ciemności ujrzał wielkie światło i mieszkańcom mrocznej krainy śmierci wzeszła światłość.
17 Odtąd Jezus zaczął głosić: Nawróćcie się! Królestwo Niebios jest już blisko!
Powołanie pierwszych uczniów
(Mk 1,16-20Łk 5,1-11)
18 Gdy Jezus przechodził nad Jeziorem Galilejskim, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali właśnie sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. 19 Powiedział do nich: Chodźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. 20 Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za Nim. 21 A gdy poszedł dalej, zobaczył innych dwóch braci, Jakuba i Jana, jak ze swoim ojcem Zebedeuszem naprawiali w łodzi sieci. Ich także powołał. 22 I oni natychmiast zostawili łódź i ojca, i poszli za Nim.
Uzdrowienia w Galilei
(Łk 6,17-19)
23 Odtąd Jezus chodził po całej Galilei, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Dobrą Nowinę o Królestwie i uzdrawiał ludzi z wszystkich chorób i dolegliwości. 24 Wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich chorych, których dręczyły różne bóle i cierpienia, obłąkanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On ich uzdrawiał. 25 W ślad za Nim szły wielkie tłumy z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei i Zajordania.
Kuszenie Jezusa
(Mk 1,12-13Łk 4,1-13)
1 Potem Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby został przez diabła poddany próbie. 2 Po czterdziestu dniach i nocach postu Jezus poczuł głód. 3 Wtedy zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Boga, rozkaż, aby te kamienie zamieniły się w chleby. 4 Lecz On odparł: Jest napisane: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga.
5 Potem diabeł zabrał Go do świętego miasta, postawił na szczycie świątyni 6 i powiedział: Jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem: Aniołom swoim rozkaże i będą Cię nosić na rękach, abyś nie uderzył nogą o kamień.
7 Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego . 8 W końcu diabeł wziął Go na bardzo wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz całą ich wspaniałość, 9 i oznajmił: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz na twarz i złożysz mi hołd. 10 Na to Jezus mu odpowiedział: Odejdź szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu twemu, będziesz oddawał hołd i Jemu samemu będziesz służył.
11 Wtedy diabeł odstąpił od Jezusa, aniołowie zaś zbliżyli się i Mu usługiwali.
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
(Mk 1,14-15Łk 4,14-15)
12 Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, wrócił do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret i zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem, na ziemiach Zabulona i Neftalego, 14 aby spełniły się słowa proroka Izajasza: 15 Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, wzdłuż drogi ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan. 16 Lud pogrążony w ciemności ujrzał wielkie światło i mieszkańcom mrocznej krainy śmierci wzeszła światłość.
17 Odtąd Jezus zaczął głosić: Nawróćcie się! Królestwo Niebios jest już blisko!
Powołanie pierwszych uczniów
(Mk 1,16-20Łk 5,1-11)
18 Gdy Jezus przechodził nad Jeziorem Galilejskim, zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali właśnie sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. 19 Powiedział do nich: Chodźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. 20 Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za Nim. 21 A gdy poszedł dalej, zobaczył innych dwóch braci, Jakuba i Jana, jak ze swoim ojcem Zebedeuszem naprawiali w łodzi sieci. Ich także powołał. 22 I oni natychmiast zostawili łódź i ojca, i poszli za Nim.
Uzdrowienia w Galilei
(Łk 6,17-19)
23 Odtąd Jezus chodził po całej Galilei, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Dobrą Nowinę o Królestwie i uzdrawiał ludzi z wszystkich chorób i dolegliwości. 24 Wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich chorych, których dręczyły różne bóle i cierpienia, obłąkanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On ich uzdrawiał. 25 W ślad za Nim szły wielkie tłumy z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei i Zajordania.