Terytorium Symeona
1 Drugi los padł na Symeona. Plemieniu potomków Symeona według ich rodów przypadło dziedzictwo pośrodku dziedzictwa potomków Judy. 2 Do ich dziedzictwa należą: Beer-Szeba, Szema, Molada, 3 Chasar-Szual, Bala, Esem, 4 Eltolad, Betul, Chorma, 5 Siklag, Bet-Hammarkabot i Chasar-Susa, 6 Bet-Lebaot i Szaruchen – trzynaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 7 Ain, Rimmon, Eter i Aszan – cztery miasta wraz z należącymi do nich osadami. 8 Również wszystkie osady, które znajdują się wokół tych miast, aż do Baalat-Beer, czyli Rama w Negebie. To jest dziedzictwo plemienia potomków Symeona według ich rodów. 9 Z dziedzictwa potomków Judy wydzielono posiadłość Symeonitom. Ponieważ dział potomków Judy był dla nich za duży, Symeonici otrzymali dziedzictwo w obrębie ich posiadłości.
Terytorium Zabulona
10 Trzeci los padł dla potomków Zabulona według ich rodów. Granica ich posiadłości sięgała aż do Sarid. 11 Wznosiła się na zachód od Marali, stykała się z Dabbaszet i z potokiem naprzeciw Jokneam. 12 Następnie zawracała od Sarid w kierunku wschodnim do granicy Kislot-Tabor, ciągnęła się do Deberat i wznosiła w kierunku Jafii. 13 Potem przechodziła ku wschodowi do Gat-Hachefer, Et-Kasim, ciągnęła się do Rimmon i kierowała do Nei. 14 Skręcała na północy Channatonu i kończyła się na równinie Jiftach-El. 15 Razem z Kattat, Nahalal, Szimron, Jideala i Betlejem – dwanaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 16 To jest dziedzictwo potomków Zabulona według ich rodów, te właśnie miasta wraz z należącymi do nich osadami.
Terytorium Issachara
17 Czwarty los padł dla Issachara, dla potomków Issachara według ich rodów. 18 Ich terytorium rozciągało się aż po Jizreel, Hakkesulot, Szunem, 19 Chafaraim, Szijon, Anacharat, 20 Rabbit, Kiszjon, Ebes, 21 Remet, En-Gannim, En-Chadda i Bet-Passes. 22 Granica ta dotykała Taboru, Szachasima oraz Bet-Szemesz i kończyła się nad Jordanem – szesnaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 23 To jest dziedzictwo plemienia Issachara według ich rodów, miasta wraz z należącymi do nich osadami.
Terytorium Asera
24 Piąty los padł dla plemienia potomków Asera według ich rodów. 25 Ich terytorium obejmowało: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf, 26 Alammelek, Amad i Miszeal. Na zachodzie granica stykała się z Karmelem i Szichor-Libnat, 27 a następnie zawracała w kierunku wschodnim do Bet-Dagon i dotykała dziedzictwa Zabulona i doliny Jiftach-El na północy. Terytorium sięgało od Bet-Haemek i Neiel do Kabulu, a na północy 28 od Abdonu, Rechobu, Chammonu i Kany aż do Wielkiego Sydonu. 29 Dalej granica skręcała ku Ramie aż do warownego miasta Tyr, następnie do Chosy i kończyła się nad morzem. Obejmowała też: Machaleb, Akzib, 30 Ummę, Afek i Rechob – dwadzieścia dwa miasta wraz z należącymi do nich osadami. 31 To jest dziedzictwo plemienia potomków Asera według ich rodów: te właśnie miasta wraz z należącymi do nich osadami.
Terytorium Neftalego
32 Dla potomków Neftalego padł szósty los, dla potomków Neftalego – według ich rodów. 33 Granica ich ciągnęła się od Chelef, od dębu w Saananim poprzez Adami-Hannekeb i Jabneel aż do Lakkum i kończyła nad Jordanem. 34 Następnie zawracała ku zachodowi do Aznot-Tabor, a stamtąd dochodziła do Chukkok, stykała się od południa z dziedzictwem Zabulona, z dziedzictwem Asera od zachodu, a z Judą nad Jordanem od wschodu. 35 Warowne miasta to: Hassiddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adama, Ha-Rama, Chasor, 37 Kedesz, Edrei, En-Chasor, 38 Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat i Bet-Szemesz – dziewiętnaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 39 To jest dziedzictwo plemienia potomków Neftalego według ich rodów, te właśnie miasta wraz z należącymi do nich osadami.
Terytorium Dana
40 Siódmy los padł dla plemienia potomków Dana według ich rodów. 41 Ich terytorium obejmowało: Soreę, Esztaol, Ir-Szemesz, 42 Szaalabbin, Ajjalon, Jitlę, 43 Elon, Timnę, Ekron, 44 Elteke, Gibbeton, Baalat, 45 Jehud, Bene-Berak, i Gat-Rimmon, 46 a także Me-Hajjarkon i Rakkon wraz z obszarem naprzeciw Jafy. 47 Dziedzictwo to było jednak za małe dla potomków Dana. Wyruszyli więc Danici do walki przeciwko Leszem, zdobyli je, a mieszkańców wytracili ostrzem miecza. Gdy zaś wzięli je w posiadanie, osiedlili się w nim i Leszem nazwali Dan, od imienia Dana, ich przodka. 48 To jest dziedzictwo plemienia potomków Dana według ich rodów, wszystkie te miasta wraz z należącymi do nich osadami.
Zakończenie podziału ziemi
49 A gdy zakończono podział tej ziemi zgodnie z wytyczonymi granicami, wówczas Izraelici wyznaczyli Jozuemu, synowi Nuna, dziedzictwo pośród siebie. 50 Zgodnie z nakazem Pana wyznaczyli mu miasto Timnat-Serach w górach Efraima, o które prosił. Odbudował to miasto i w nim zamieszkał. 51 To są posiadłości, które kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna, oraz naczelnicy rodów wydzielili losem plemionom Izraelitów przed Panem w Szilo, u wejścia do Namiotu Spotkania. Tak dokończono podziału tej ziemi.
Terytorium Symeona
1 Drugi los padł na Symeona. Plemieniu potomków Symeona według ich rodów przypadło dziedzictwo pośrodku dziedzictwa potomków Judy. 2 Do ich dziedzictwa należą: Beer-Szeba, Szema, Molada, 3 Chasar-Szual, Bala, Esem, 4 Eltolad, Betul, Chorma, 5 Siklag, Bet-Hammarkabot i Chasar-Susa, 6 Bet-Lebaot i Szaruchen – trzynaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 7 Ain, Rimmon, Eter i Aszan – cztery miasta wraz z należącymi do nich osadami. 8 Również wszystkie osady, które znajdują się wokół tych miast, aż do Baalat-Beer, czyli Rama w Negebie. To jest dziedzictwo plemienia potomków Symeona według ich rodów. 9 Z dziedzictwa potomków Judy wydzielono posiadłość Symeonitom. Ponieważ dział potomków Judy był dla nich za duży, Symeonici otrzymali dziedzictwo w obrębie ich posiadłości.
Terytorium Zabulona
10 Trzeci los padł dla potomków Zabulona według ich rodów. Granica ich posiadłości sięgała aż do Sarid. 11 Wznosiła się na zachód od Marali, stykała się z Dabbaszet i z potokiem naprzeciw Jokneam. 12 Następnie zawracała od Sarid w kierunku wschodnim do granicy Kislot-Tabor, ciągnęła się do Deberat i wznosiła w kierunku Jafii. 13 Potem przechodziła ku wschodowi do Gat-Hachefer, Et-Kasim, ciągnęła się do Rimmon i kierowała do Nei. 14 Skręcała na północy Channatonu i kończyła się na równinie Jiftach-El. 15 Razem z Kattat, Nahalal, Szimron, Jideala i Betlejem – dwanaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 16 To jest dziedzictwo potomków Zabulona według ich rodów, te właśnie miasta wraz z należącymi do nich osadami.
Terytorium Issachara
17 Czwarty los padł dla Issachara, dla potomków Issachara według ich rodów. 18 Ich terytorium rozciągało się aż po Jizreel, Hakkesulot, Szunem, 19 Chafaraim, Szijon, Anacharat, 20 Rabbit, Kiszjon, Ebes, 21 Remet, En-Gannim, En-Chadda i Bet-Passes. 22 Granica ta dotykała Taboru, Szachasima oraz Bet-Szemesz i kończyła się nad Jordanem – szesnaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 23 To jest dziedzictwo plemienia Issachara według ich rodów, miasta wraz z należącymi do nich osadami.
Terytorium Asera
24 Piąty los padł dla plemienia potomków Asera według ich rodów. 25 Ich terytorium obejmowało: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf, 26 Alammelek, Amad i Miszeal. Na zachodzie granica stykała się z Karmelem i Szichor-Libnat, 27 a następnie zawracała w kierunku wschodnim do Bet-Dagon i dotykała dziedzictwa Zabulona i doliny Jiftach-El na północy. Terytorium sięgało od Bet-Haemek i Neiel do Kabulu, a na północy 28 od Abdonu, Rechobu, Chammonu i Kany aż do Wielkiego Sydonu. 29 Dalej granica skręcała ku Ramie aż do warownego miasta Tyr, następnie do Chosy i kończyła się nad morzem. Obejmowała też: Machaleb, Akzib, 30 Ummę, Afek i Rechob – dwadzieścia dwa miasta wraz z należącymi do nich osadami. 31 To jest dziedzictwo plemienia potomków Asera według ich rodów: te właśnie miasta wraz z należącymi do nich osadami.
Terytorium Neftalego
32 Dla potomków Neftalego padł szósty los, dla potomków Neftalego – według ich rodów. 33 Granica ich ciągnęła się od Chelef, od dębu w Saananim poprzez Adami-Hannekeb i Jabneel aż do Lakkum i kończyła nad Jordanem. 34 Następnie zawracała ku zachodowi do Aznot-Tabor, a stamtąd dochodziła do Chukkok, stykała się od południa z dziedzictwem Zabulona, z dziedzictwem Asera od zachodu, a z Judą nad Jordanem od wschodu. 35 Warowne miasta to: Hassiddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adama, Ha-Rama, Chasor, 37 Kedesz, Edrei, En-Chasor, 38 Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat i Bet-Szemesz – dziewiętnaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 39 To jest dziedzictwo plemienia potomków Neftalego według ich rodów, te właśnie miasta wraz z należącymi do nich osadami.
Terytorium Dana
40 Siódmy los padł dla plemienia potomków Dana według ich rodów. 41 Ich terytorium obejmowało: Soreę, Esztaol, Ir-Szemesz, 42 Szaalabbin, Ajjalon, Jitlę, 43 Elon, Timnę, Ekron, 44 Elteke, Gibbeton, Baalat, 45 Jehud, Bene-Berak, i Gat-Rimmon, 46 a także Me-Hajjarkon i Rakkon wraz z obszarem naprzeciw Jafy. 47 Dziedzictwo to było jednak za małe dla potomków Dana. Wyruszyli więc Danici do walki przeciwko Leszem, zdobyli je, a mieszkańców wytracili ostrzem miecza. Gdy zaś wzięli je w posiadanie, osiedlili się w nim i Leszem nazwali Dan, od imienia Dana, ich przodka. 48 To jest dziedzictwo plemienia potomków Dana według ich rodów, wszystkie te miasta wraz z należącymi do nich osadami.
Zakończenie podziału ziemi
49 A gdy zakończono podział tej ziemi zgodnie z wytyczonymi granicami, wówczas Izraelici wyznaczyli Jozuemu, synowi Nuna, dziedzictwo pośród siebie. 50 Zgodnie z nakazem Pana wyznaczyli mu miasto Timnat-Serach w górach Efraima, o które prosił. Odbudował to miasto i w nim zamieszkał. 51 To są posiadłości, które kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna, oraz naczelnicy rodów wydzielili losem plemionom Izraelitów przed Panem w Szilo, u wejścia do Namiotu Spotkania. Tak dokończono podziału tej ziemi.