Terytorium Judy
1 Plemieniu potomków Judy, według ich rodów, przypadło losem terytorium Edomu od pustyni Sin w kierunku południa, aż do krańców południowych. 2 Południowa granica sięgła od krańca Morza Słonego, od zatoki zwróconej ku południowi, 3 biegła na południe od Wzgórza Skorpionów i ciągnęła się przez Sin, i dalej od strony południowej do Kadesz-Barnea przechodziła do Chesronu, wznosiła się ku Addarowi i skręcała w kierunku Karkaa. 4 Następnie przechodziła przez Asmon, ciągnęła się do Potoku Egipskiego i kończyła nad morzem. To jest wasza granica południowa.
5 Granicą wschodnią było Morze Słone aż do ujścia Jordanu. Granica od strony północnej biegła od zatoki morskiej do ujścia Jordanu. 6 Wznosiła się ku Bet-Chogla i przechodziła od północy do Bet-Araby, a następnie podnosiła się ku Kamieniowi Bohana, syna Rubena. 7 Dalej ta granica wznosiła się ku Debirowi od doliny Akor i zwracała ku północy do Gilgal, leżącego naprzeciw wyżyny Adummim położonej na południe od strumienia. Stamtąd przebiegała od wód En-Szemesz i kończyła się w En-Rogel. 8 Dalej granica wznosiła się Doliną Ben-Hinnom i od południa grzbietem gór Jebusytów, czyli przy Jerozolimie, potem wznosiła się na szczyt góry położonej na zachód od Doliny Hinnom, na północnym krańcu równiny Refaim. 9 Wreszcie skręcała od szczytu góry do źródła wód Neftoach, następnie ciągnęła się do miast góry Efron i skręcała do Baali, czyli Kiriat-Jearim. 10 Od Baali granica zawracała ku zachodowi do góry Seir, przechodziła przez północną stronę grzbietu góry Jearim, czyli Kesalon, i schodziła do Bet-Szemesz, przechodząc przez Timnę. 11 Następnie ciągnęła się północnym grzbietem góry Ekron, skręcała ku Szikron, przechodziła do góry Baali, wychodziła na Jabneel i kończyła się nad morzem. 12 Granicą na zachodzie jest Wielkie Morze i jego wybrzeże. Taka jest granica wokół dziedzictwa potomków Judy, według ich rodów.
Kaleb zdobywa Hebron i Debir
13 Kaleb, syn Jefunnego, otrzymał dział pośród potomków Judy, zgodnie z nakazem Pana danym Jozuemu, a było to Kiriat-Arba, stolica Anakitów, czyli Hebron. 14 Kaleb pozbawił własności trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja. 15 Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, które wcześniej nosiło nazwę Kiriat-Sefer.
16 Wówczas Kaleb oznajmił: Temu, kto uderzy na Kiriat-Sefer i je zdobędzie, dam swoją córkę Aksę za żonę. 17 Kiedy więc zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, ten dał mu swoją córkę Aksę za żonę. 18 Ona zaś po przybyciu nakłoniła męża, aby wyprosił u jej ojca pole. Gdy zsiadła z osła, Kaleb zapytał ją: Czego chcesz? 19 Wtedy poprosiła: Pobłogosław mi! Skoro dałeś mi suchą ziemię, daj mi też źródła wód. I dał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie.
Miejscowości plemienia Judy
20 To jest dziedzictwo plemienia potomków Judy według ich rodów. 21 Miasta na skraju ziemi plemienia potomków Judy od południa, gdzie biegnie granica z Edomem, są następujące: Kabseel, Eder, Jagur, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedesz, Chasor, Jitnan, 24 Zif, Telem i Bealot, 25 Chasor-Chadatta i Keriot-Chesron, czyli Chasor, 26 Amam, Szema, Molada, 27 Chasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet, 28 Chasar-Szual, Beer-Szeba, Bizjota, 29 Baala, Ijjim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Chorma, 31 Siklag, Madmana, Sansanna, 32 Lebaot, Szilchim i En-Rimmon. Wszystkich miast dwadzieścia dziewięć wraz z należącymi do nich osadami.
33 Na Szefeli: Esztaol, Sora, Aszna, 34 Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Ha-enam, 35 Jarmut, Adullam, Soko, Azeka, 36 Szaaraim, Aditaim, Ha-gedera i Gederotaim – czternaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 37 Senan, Chadasza i Migdal-Gad, 38 Dilan, Mispe, Jokteel, 39 Lakisz, Boskat, Eglon, 40 Kabon, Lachmas, Kitlisz, 41 Gederot, Bet-Dagon, Naama i Makkeda – szesnaście miast wraz z należącymi do nich osadami.
42 Libna, Eter, Aszan, 43 Jiftach, Aszna, Nesib, 44 Keila, Akzib i Maresza – dziewięć miast wraz z należącymi do nich osadami, 45 oraz Ekron i należące do niego miejscowości i osady. 46 Również od Ekronu do morza wszystkie miasta od strony Aszdodu wraz z należącymi do nich osadami, 47 Aszdod i należące do niego miejscowości i osady, Gaza z jej miejscowościami i osadami aż do Potoku Egipskiego i Wielkiego Morza jako granicy.
48 W górach zaś: Szamir, Jattir, Soko, 49 Danna, Kiriat-Sanna, czyli Debir, 50 Anab, Esztemo, Anim, 51 Goszen, Cholon i Gilo – jedenaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 52 Arab, Duma, Eszan, 53 Janum, Bet-Tappuach, Afeka, 54 Chumta, Kiriat-Arba, czyli Hebron, i Sijor – dziewięć miast wraz z należącymi do nich osadami. 55 Maon, Karmel, Zif, Jutta, 56 Jizreel, Jokdeam, Zanoach, 57 Hakkain, Gibea i Timna – dziesięć miast wraz z należącymi do nich osadami. 58 Chalchul, Bet-Sur, Gedor, 59 Maarat, Bet-Anot i Eltekon – sześć miast wraz z należącymi do nich osadami. 60 Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim, oraz Rabba – dwa miasta wraz z należącymi do nich osadami.
61 Na stepie: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka, 62 Nibszan, Ir-Hammelach i En-Gedi – sześć miast wraz z należącymi do nich osadami.
63 Natomiast Jebusytów, mieszkających w Jerozolimie, potomkowie Judy nie zdołali wypędzić, dlatego Jebusyci mieszkają wśród potomków Judy w Jerozolimie aż po dzień dzisiejszy.
Terytorium Judy
1 Plemieniu potomków Judy, według ich rodów, przypadło losem terytorium Edomu od pustyni Sin w kierunku południa, aż do krańców południowych. 2 Południowa granica sięgła od krańca Morza Słonego, od zatoki zwróconej ku południowi, 3 biegła na południe od Wzgórza Skorpionów i ciągnęła się przez Sin, i dalej od strony południowej do Kadesz-Barnea przechodziła do Chesronu, wznosiła się ku Addarowi i skręcała w kierunku Karkaa. 4 Następnie przechodziła przez Asmon, ciągnęła się do Potoku Egipskiego i kończyła nad morzem. To jest wasza granica południowa.
5 Granicą wschodnią było Morze Słone aż do ujścia Jordanu. Granica od strony północnej biegła od zatoki morskiej do ujścia Jordanu. 6 Wznosiła się ku Bet-Chogla i przechodziła od północy do Bet-Araby, a następnie podnosiła się ku Kamieniowi Bohana, syna Rubena. 7 Dalej ta granica wznosiła się ku Debirowi od doliny Akor i zwracała ku północy do Gilgal, leżącego naprzeciw wyżyny Adummim położonej na południe od strumienia. Stamtąd przebiegała od wód En-Szemesz i kończyła się w En-Rogel. 8 Dalej granica wznosiła się Doliną Ben-Hinnom i od południa grzbietem gór Jebusytów, czyli przy Jerozolimie, potem wznosiła się na szczyt góry położonej na zachód od Doliny Hinnom, na północnym krańcu równiny Refaim. 9 Wreszcie skręcała od szczytu góry do źródła wód Neftoach, następnie ciągnęła się do miast góry Efron i skręcała do Baali, czyli Kiriat-Jearim. 10 Od Baali granica zawracała ku zachodowi do góry Seir, przechodziła przez północną stronę grzbietu góry Jearim, czyli Kesalon, i schodziła do Bet-Szemesz, przechodząc przez Timnę. 11 Następnie ciągnęła się północnym grzbietem góry Ekron, skręcała ku Szikron, przechodziła do góry Baali, wychodziła na Jabneel i kończyła się nad morzem. 12 Granicą na zachodzie jest Wielkie Morze i jego wybrzeże. Taka jest granica wokół dziedzictwa potomków Judy, według ich rodów.
Kaleb zdobywa Hebron i Debir
13 Kaleb, syn Jefunnego, otrzymał dział pośród potomków Judy, zgodnie z nakazem Pana danym Jozuemu, a było to Kiriat-Arba, stolica Anakitów, czyli Hebron. 14 Kaleb pozbawił własności trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja. 15 Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, które wcześniej nosiło nazwę Kiriat-Sefer.
16 Wówczas Kaleb oznajmił: Temu, kto uderzy na Kiriat-Sefer i je zdobędzie, dam swoją córkę Aksę za żonę. 17 Kiedy więc zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, ten dał mu swoją córkę Aksę za żonę. 18 Ona zaś po przybyciu nakłoniła męża, aby wyprosił u jej ojca pole. Gdy zsiadła z osła, Kaleb zapytał ją: Czego chcesz? 19 Wtedy poprosiła: Pobłogosław mi! Skoro dałeś mi suchą ziemię, daj mi też źródła wód. I dał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie.
Miejscowości plemienia Judy
20 To jest dziedzictwo plemienia potomków Judy według ich rodów. 21 Miasta na skraju ziemi plemienia potomków Judy od południa, gdzie biegnie granica z Edomem, są następujące: Kabseel, Eder, Jagur, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedesz, Chasor, Jitnan, 24 Zif, Telem i Bealot, 25 Chasor-Chadatta i Keriot-Chesron, czyli Chasor, 26 Amam, Szema, Molada, 27 Chasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet, 28 Chasar-Szual, Beer-Szeba, Bizjota, 29 Baala, Ijjim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Chorma, 31 Siklag, Madmana, Sansanna, 32 Lebaot, Szilchim i En-Rimmon. Wszystkich miast dwadzieścia dziewięć wraz z należącymi do nich osadami.
33 Na Szefeli: Esztaol, Sora, Aszna, 34 Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Ha-enam, 35 Jarmut, Adullam, Soko, Azeka, 36 Szaaraim, Aditaim, Ha-gedera i Gederotaim – czternaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 37 Senan, Chadasza i Migdal-Gad, 38 Dilan, Mispe, Jokteel, 39 Lakisz, Boskat, Eglon, 40 Kabon, Lachmas, Kitlisz, 41 Gederot, Bet-Dagon, Naama i Makkeda – szesnaście miast wraz z należącymi do nich osadami.
42 Libna, Eter, Aszan, 43 Jiftach, Aszna, Nesib, 44 Keila, Akzib i Maresza – dziewięć miast wraz z należącymi do nich osadami, 45 oraz Ekron i należące do niego miejscowości i osady. 46 Również od Ekronu do morza wszystkie miasta od strony Aszdodu wraz z należącymi do nich osadami, 47 Aszdod i należące do niego miejscowości i osady, Gaza z jej miejscowościami i osadami aż do Potoku Egipskiego i Wielkiego Morza jako granicy.
48 W górach zaś: Szamir, Jattir, Soko, 49 Danna, Kiriat-Sanna, czyli Debir, 50 Anab, Esztemo, Anim, 51 Goszen, Cholon i Gilo – jedenaście miast wraz z należącymi do nich osadami. 52 Arab, Duma, Eszan, 53 Janum, Bet-Tappuach, Afeka, 54 Chumta, Kiriat-Arba, czyli Hebron, i Sijor – dziewięć miast wraz z należącymi do nich osadami. 55 Maon, Karmel, Zif, Jutta, 56 Jizreel, Jokdeam, Zanoach, 57 Hakkain, Gibea i Timna – dziesięć miast wraz z należącymi do nich osadami. 58 Chalchul, Bet-Sur, Gedor, 59 Maarat, Bet-Anot i Eltekon – sześć miast wraz z należącymi do nich osadami. 60 Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim, oraz Rabba – dwa miasta wraz z należącymi do nich osadami.
61 Na stepie: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka, 62 Nibszan, Ir-Hammelach i En-Gedi – sześć miast wraz z należącymi do nich osadami.
63 Natomiast Jebusytów, mieszkających w Jerozolimie, potomkowie Judy nie zdołali wypędzić, dlatego Jebusyci mieszkają wśród potomków Judy w Jerozolimie aż po dzień dzisiejszy.