1 Wtedy Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. 2 Żołnierze zaś spletli koronę z cierni, włożyli ją na Jego głowę i okryli Go purpurowym płaszczem. 3 Podchodzili do Niego i mówili: Witaj, królu Żydów. I policzkowali Go. 4 Wówczas Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i powiedział: Oto wyprowadzam Go do was, abyście poznali, że nie znajduję w Nim żadnej winy. 5 Jezus więc wyszedł na zewnątrz w cierniowej koronie i w purpurowym płaszczu. A Piłat oznajmił: Oto Człowiek. 6 Gdy arcykapłani i strażnicy zobaczyli Go, krzyknęli: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! Piłat powiedział do nich: Wy weźcie i ukrzyżujcie Go, ja bowiem nie znajduję w Nim winy. 7 Żydzi mu odpowiedzieli: My mamy Prawo, a według Prawa powinien umrzeć, bo uczynił siebie Synem Boga.
8 Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się przeraził. 9 Wszedł znowu do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd Ty jesteś? Jezus jednak mu nie odpowiedział. 10 Piłat więc powiedział do Niego: Nie chcesz ze mną rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę Cię uwolnić i mam też władzę Cię ukrzyżować? 11 Jezus odpowiedział: Nie miałbyś nade Mną żadnej władzy, gdyby nie dano ci jej z góry. Dlatego ten, który Mnie tobie wydał, ma większy grzech. 12 Od tej chwili Piłat starał się Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeśli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi.
13 Gdy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na trybunie, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. 14 A był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I powiedział do Żydów: Oto wasz król. 15 Oni jednak krzyknęli: Precz, precz! Ukrzyżuj Go! Piłat ich zapytał: Waszego króla mam ukrzyżować? Arcykapłani odpowiedzieli: Nie mamy króla, tylko cesarza. 16 Wtedy im Go wydał na ukrzyżowanie.
Ukrzyżowanie Jezusa
(Mt 27,32-44Mk 15,21-32Łk 23,26-43)
Wzięli więc Jezusa. 17 On zaś dźwigając swój krzyż, wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. 18 Tam Go ukrzyżowali, a z Nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. 19 Piłat sporządził napis o Jego winie i polecił go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król Żydów. 20 Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, na którym ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. 21 Arcykapłani żydowscy powiedzieli więc do Piłata: Nie pisz: Król Żydów, ale że On powiedział: Jestem królem Żydów. 22 Piłat odpowiedział: Co napisałem, to napisałem.
23 Żołnierze, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi po jednej. Wzięli również Jego tunikę, która nie była szyta, ale od góry cała tkana. 24 Powiedzieli więc do siebie: Nie rozdzierajmy jej, lecz rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Stało się tak, aby się wypełniły słowa Pisma:
Podzielili między siebie Moje szaty,
a los rzucili o Moją suknię.
Tak właśnie postąpili żołnierze. 25 A obok krzyża Jezusa stały Jego matka i siostra Jego matki, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. 26 Jezus, gdy zobaczył matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, powiedział do matki: Niewiasto, oto twój syn. 27 Następnie powiedział do ucznia: Oto twoja matka. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
Śmierć Jezusa
(Mt 27,45-56Mk 15,33-41Łk 23,44-49)
28 Potem Jezus, wiedząc, że już się wszystko dokonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. 29 Stało tam naczynie napełnione octem. Nałożyli więc na łodygę hizopu gąbkę nasączoną octem i podali Mu do ust. 30 Gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Dokonało się! Skłonił głowę i oddał ducha.
Przebicie boku Jezusa
31 Ponieważ był dzień Przygotowania, a ten szabat był wielkim świętem, aby ciała nie pozostały na krzyżu w szabat, Żydzi poprosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i ich usunięto. 32 Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tym, którzy byli z Nim ukrzyżowani, zarówno pierwszemu, jak i drugiemu. 33 Kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie połamali Mu goleni, 34 ale jeden z żołnierzy przebił włócznią Jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. 35 Ten zaś, który to widział, daje o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. 36 Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Jego kość nie zostanie złamana . 37 I znowu w innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili .
Pogrzeb Jezusa
(Mt 27,57-61Mk 15,42-47Łk 23,50-56)
38 Potem Józef z Arymatei, który z bojaźni przed Żydami był potajemnie uczniem Jezusa, poprosił Piłata, aby mógł zabrać Jego ciało. Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał ciało Jezusa. 39 Przyszedł także Nikodem, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą. Przyniósł on około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. 40 Wzięli więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna z wonnościami, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania zmarłych. 41 W miejscu zaś, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. 42 Tam położyli Jezusa z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, bo grób był blisko.
1 Wtedy Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. 2 Żołnierze zaś spletli koronę z cierni, włożyli ją na Jego głowę i okryli Go purpurowym płaszczem. 3 Podchodzili do Niego i mówili: Witaj, królu Żydów. I policzkowali Go. 4 Wówczas Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i powiedział: Oto wyprowadzam Go do was, abyście poznali, że nie znajduję w Nim żadnej winy. 5 Jezus więc wyszedł na zewnątrz w cierniowej koronie i w purpurowym płaszczu. A Piłat oznajmił: Oto Człowiek. 6 Gdy arcykapłani i strażnicy zobaczyli Go, krzyknęli: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! Piłat powiedział do nich: Wy weźcie i ukrzyżujcie Go, ja bowiem nie znajduję w Nim winy. 7 Żydzi mu odpowiedzieli: My mamy Prawo, a według Prawa powinien umrzeć, bo uczynił siebie Synem Boga.
8 Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się przeraził. 9 Wszedł znowu do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd Ty jesteś? Jezus jednak mu nie odpowiedział. 10 Piłat więc powiedział do Niego: Nie chcesz ze mną rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę Cię uwolnić i mam też władzę Cię ukrzyżować? 11 Jezus odpowiedział: Nie miałbyś nade Mną żadnej władzy, gdyby nie dano ci jej z góry. Dlatego ten, który Mnie tobie wydał, ma większy grzech. 12 Od tej chwili Piłat starał się Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeśli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cesarzowi.
13 Gdy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na trybunie, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. 14 A był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I powiedział do Żydów: Oto wasz król. 15 Oni jednak krzyknęli: Precz, precz! Ukrzyżuj Go! Piłat ich zapytał: Waszego króla mam ukrzyżować? Arcykapłani odpowiedzieli: Nie mamy króla, tylko cesarza. 16 Wtedy im Go wydał na ukrzyżowanie.
Ukrzyżowanie Jezusa
(Mt 27,32-44Mk 15,21-32Łk 23,26-43)
Wzięli więc Jezusa. 17 On zaś dźwigając swój krzyż, wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. 18 Tam Go ukrzyżowali, a z Nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. 19 Piłat sporządził napis o Jego winie i polecił go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król Żydów. 20 Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, na którym ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. 21 Arcykapłani żydowscy powiedzieli więc do Piłata: Nie pisz: Król Żydów, ale że On powiedział: Jestem królem Żydów. 22 Piłat odpowiedział: Co napisałem, to napisałem.
23 Żołnierze, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi po jednej. Wzięli również Jego tunikę, która nie była szyta, ale od góry cała tkana. 24 Powiedzieli więc do siebie: Nie rozdzierajmy jej, lecz rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Stało się tak, aby się wypełniły słowa Pisma:
Podzielili między siebie Moje szaty,
a los rzucili o Moją suknię.
Tak właśnie postąpili żołnierze. 25 A obok krzyża Jezusa stały Jego matka i siostra Jego matki, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. 26 Jezus, gdy zobaczył matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, powiedział do matki: Niewiasto, oto twój syn. 27 Następnie powiedział do ucznia: Oto twoja matka. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
Śmierć Jezusa
(Mt 27,45-56Mk 15,33-41Łk 23,44-49)
28 Potem Jezus, wiedząc, że już się wszystko dokonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. 29 Stało tam naczynie napełnione octem. Nałożyli więc na łodygę hizopu gąbkę nasączoną octem i podali Mu do ust. 30 Gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Dokonało się! Skłonił głowę i oddał ducha.
Przebicie boku Jezusa
31 Ponieważ był dzień Przygotowania, a ten szabat był wielkim świętem, aby ciała nie pozostały na krzyżu w szabat, Żydzi poprosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i ich usunięto. 32 Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tym, którzy byli z Nim ukrzyżowani, zarówno pierwszemu, jak i drugiemu. 33 Kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie połamali Mu goleni, 34 ale jeden z żołnierzy przebił włócznią Jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. 35 Ten zaś, który to widział, daje o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. 36 Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Jego kość nie zostanie złamana . 37 I znowu w innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili .
Pogrzeb Jezusa
(Mt 27,57-61Mk 15,42-47Łk 23,50-56)
38 Potem Józef z Arymatei, który z bojaźni przed Żydami był potajemnie uczniem Jezusa, poprosił Piłata, aby mógł zabrać Jego ciało. Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał ciało Jezusa. 39 Przyszedł także Nikodem, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą. Przyniósł on około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. 40 Wzięli więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna z wonnościami, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania zmarłych. 41 W miejscu zaś, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. 42 Tam położyli Jezusa z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, bo grób był blisko.