Ludy ziemi
1 Oto potomkowie synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, którym po potopie urodzili się synowie. 2 Synowie Jafeta to: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. 3 Synowie Gomera to: Aszkanaz, Rifat i Togarma. 4 Synowie Jawana to: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim. 5 Od nich wywodziły się narody wyspiarzy, podzielone według swych krajów i języków, i według swoich rodów w narodach. 6 Synowie Chama to: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. 7 Synowie Kusza to: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy to Saba i Dedan.
8 Kusz był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. 9 Był także dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Dzielny jak Nimrod myśliwy przed Panem. 10 Na początku panował w Babel, Erek, Akkad i w Kalne w ziemi Szinear. 11 Z tej ziemi wyruszył do Aszszur i zbudował Niniwę, Rechobot-Ir i Kalach 12 oraz wielkie miasto Resan między Niniwą a Kalach.
13 Potomkowie zaś Misraima to: Ludim, Anamim, Lehabim i Naftuchim, 14 Patrusim i Kasluchim, od których wywodzą się Filistyni i Kaftoryci.
15 Kanaan był ojcem Sydona, swego pierworodnego, oraz Cheta, 16 ponadto Jebusytów, Amorytów i Girgaszytów, 17 Chiwwitów, Arkitów i Sinitów, 18 Arwadytów, Semarytów, Chamatytów. Potem rody kananejskie się rozproszyły. 19 Granice Kananejczyków sięgały od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy i dalej w stronę Sodomy i Gomory, Admy, Seboim aż do Leszy. 20 To są synowie Chama według ich rodów, języków, krajów i narodów.
21 Także Semowi, praojcu wszystkich synów Ebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie. 22 Synowie Sema to: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. 23 Synowie Arama to: Us, Chul, Geter i Masz. 24 Arpachszad był ojcem Szelacha, Szelach ojcem Ebera, 25 któremu urodzili się dwaj synowie. Pierwszy miał na imię Peleg, ponieważ za jego czasów podzieliła się ziemia, jego brat zaś miał na imię Joktan. 26 Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta i Jeracha, 27 Hadorama, Uzala i Dikli, 28 Obala, Abimaela i Saby, 29 Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana. 30 Ich siedziba rozciągała się od Meszy w stronę Sefaru, góry na wschodzie. 31 To są synowie Sema według ich rodów, języków, krajów i narodów. 32 To są rody synów Noego zgodnie z ich pochodzeniem wśród narodów. Od nich po potopie wywodzą się narody na ziemi.
Ludy ziemi
1 Oto potomkowie synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, którym po potopie urodzili się synowie. 2 Synowie Jafeta to: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. 3 Synowie Gomera to: Aszkanaz, Rifat i Togarma. 4 Synowie Jawana to: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim. 5 Od nich wywodziły się narody wyspiarzy, podzielone według swych krajów i języków, i według swoich rodów w narodach. 6 Synowie Chama to: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. 7 Synowie Kusza to: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy to Saba i Dedan.
8 Kusz był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. 9 Był także dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Dzielny jak Nimrod myśliwy przed Panem. 10 Na początku panował w Babel, Erek, Akkad i w Kalne w ziemi Szinear. 11 Z tej ziemi wyruszył do Aszszur i zbudował Niniwę, Rechobot-Ir i Kalach 12 oraz wielkie miasto Resan między Niniwą a Kalach.
13 Potomkowie zaś Misraima to: Ludim, Anamim, Lehabim i Naftuchim, 14 Patrusim i Kasluchim, od których wywodzą się Filistyni i Kaftoryci.
15 Kanaan był ojcem Sydona, swego pierworodnego, oraz Cheta, 16 ponadto Jebusytów, Amorytów i Girgaszytów, 17 Chiwwitów, Arkitów i Sinitów, 18 Arwadytów, Semarytów, Chamatytów. Potem rody kananejskie się rozproszyły. 19 Granice Kananejczyków sięgały od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy i dalej w stronę Sodomy i Gomory, Admy, Seboim aż do Leszy. 20 To są synowie Chama według ich rodów, języków, krajów i narodów.
21 Także Semowi, praojcu wszystkich synów Ebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie. 22 Synowie Sema to: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. 23 Synowie Arama to: Us, Chul, Geter i Masz. 24 Arpachszad był ojcem Szelacha, Szelach ojcem Ebera, 25 któremu urodzili się dwaj synowie. Pierwszy miał na imię Peleg, ponieważ za jego czasów podzieliła się ziemia, jego brat zaś miał na imię Joktan. 26 Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta i Jeracha, 27 Hadorama, Uzala i Dikli, 28 Obala, Abimaela i Saby, 29 Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana. 30 Ich siedziba rozciągała się od Meszy w stronę Sefaru, góry na wschodzie. 31 To są synowie Sema według ich rodów, języków, krajów i narodów. 32 To są rody synów Noego zgodnie z ich pochodzeniem wśród narodów. Od nich po potopie wywodzą się narody na ziemi.