Lista przybyłych z Ezdraszem
1 Oto przywódcy rodów wraz ze spisami tych, którzy za panowania króla Artakserksesa wyruszyli ze mną z Babilonu:
2 Spośród synów Pinchasa: Gerszom; spośród synów Itamara: Daniel; spośród synów Dawida: Chattusz,
3 syn Szekaniasza; spośród synów Parosza: Zachariasz, a z nim zapisano stu pięćdziesięciu mężczyzn.
4 Spośród synów Pachat-Moaba: Eljehoenaj, syn Zerachiasza, a z nim dwustu mężczyzn.
5 Spośród synów Szekaniasza: syn Jachazjela, a z nim trzystu mężczyzn.
6 Spośród synów Adina: Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn.
7 Spośród synów Elama: Jeszajasz, syn Ataliasza, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn.
8 Spośród synów Szefatiasza: Zebadiasz, syn Mikaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn.
9 Spośród synów Joaba: Obadiasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn.
10 Spośród synów Szelomita: syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn.
11 Spośród synów Bebaja: Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężczyzn.
12 Spośród synów Azgada: Jochanan, syn Hakkatana, a z nim stu dziesięciu mężczyzn.
13 Spośród synów Adonikama pozostali; a oto ich imiona: Elifelet, Jejel i Szemajasz, a z nimi sześćdziesięciu mężczyzn.
14 Spośród synów Bigwaja: Utaj, syn Zabbuda, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn.
Podróż Ezdrasza do Jerozolimy
15 Zgromadziłem ich nad rzeką płynącą do Ahawy. Tam obozowaliśmy trzy dni. Poznałem lud i kapłanów, lecz nie znalazłem tam żadnego lewity. 16 Wtedy posłałem po naczelników: Eliezera, Ariela, Szemajasza, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zachariasza i Meszullama, a także po biegłych: Jojariba i Elnatana. 17 Skierowałem ich do Iddo, naczelnika w miejscowości Kasifia, i przez nich zawiadomiłem Iddo i jego braci, sługi świątynne z miejscowości Kasifia, aby przysłali nam posługujących dla domu naszego Boga. 18 Ponieważ była nad nami dobra ręka naszego Boga, przyprowadzili nam zdolnego człowieka spośród synów Machliego, potomka Lewiego, potomka Izraela. Był to Szerebiasz, a z nim osiemnastu jego synów i braci. 19 Przyprowadzili także Chaszabiasza oraz Jeszajasza spośród synów Merariego, a z nimi dwudziestu ich braci i synów.
20 Spośród zaś sług świątynnych, których Dawid i książęta oddali do posługi lewitom, było dwieście dwadzieścia sług; wszyscy oni zostali zapisani imiennie.
21 Ogłosiłem tam post nad rzeką Ahawą, aby ukorzyć się przed naszym Bogiem i wyprosić u Niego pomyślną drogę dla nas, dla naszych dzieci i całego dobytku. 22 Wstydziłem się bowiem prosić króla o oddział wojskowy i o jazdę do ochrony w drodze przed wrogami, gdyż powiedzieliśmy królowi: Ręka naszego Boga jest nad wszystkimi dla dobra tych, którzy Go szukają, a Jego moc i gniew dosięga wszystkich, którzy Go opuszczają.
23 Pościliśmy zatem, szukając pomocy u naszego Boga w tej sprawie, a On dał się ubłagać. 24 Wybrałem dwunastu spośród głównych kapłanów: Szerebiasza i Chaszabiasza oraz dziesięciu ich braci. 25 Przekazałem im odważone srebro, złoto i podarowane naczynia, które król ze swymi doradcami i książętami, a także wszyscy obecni tam Izraelici, przeznaczyli na ofiarę dla domu naszego Boga. 26 Przekazałem w ich ręce odważone sześćset pięćdziesiąt talentów srebra, srebrne naczynia o wadze stu talentów, a także sto talentów złota. 27 Dwadzieścia złotych pucharów, o wartości tysiąca darejków; dwa piękne naczynia z błyszczącego brązu, cenne jak złoto.
28 I powiedziałem im: Jesteście poświęceni Panu i poświęcone są te naczynia. To srebro i złoto zostały dobrowolnie złożone Panu, Bogu waszych ojców. 29 Strzeżcie ich pilnie, dopóki ich nie zważycie w obecności głównych kapłanów i lewitów oraz zwierzchników rodów Izraela w Jerozolimie, w komnatach domu Pana. 30 Kapłani i lewici zabrali więc odważone srebro, złoto i naczynia, aby je zanieść do Jerozolimy, do domu naszego Boga.
31 Wyruszyliśmy znad rzeki Ahawy dwunastego dnia pierwszego miesiąca, aby się udać do Jerozolimy. A ręka naszego Boga była nad nami, chroniąc nas przed wrogiem i zasadzką podczas drogi. 32 Po przybyciu do Jerozolimy, pozostawaliśmy tam przez trzy dni. 33 Czwartego dnia srebro, złoto i naczynia zostały odważone w domu naszego Boga i przekazane kapłanowi Meremotowi, synowi Uriasza, w obecności Eleazara, syna Pinchasa, oraz lewitów: Jozabada, syna Jozuego, i Noadiasza, syna Binnuja. 34 Liczba i waga wszystkiego została wyszczególniona i zapisywana.
35 Przesiedleńcy, po powrocie z niewoli, złożyli Bogu Izraela ofiary całopalne: dwanaście cielców za całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesięcioro siedmioro jagniąt i dwanaście kozłów za grzech. Wszystko to jako ofiarę całopalną dla Pana.
36 Dopiero wtedy wręczyli królewskie dekrety satrapom króla i namiestnikom obszaru za Rzeką, a oni wspomogli lud i dom Boży.
Lista przybyłych z Ezdraszem
1 Oto przywódcy rodów wraz ze spisami tych, którzy za panowania króla Artakserksesa wyruszyli ze mną z Babilonu:
2 Spośród synów Pinchasa: Gerszom; spośród synów Itamara: Daniel; spośród synów Dawida: Chattusz,
3 syn Szekaniasza; spośród synów Parosza: Zachariasz, a z nim zapisano stu pięćdziesięciu mężczyzn.
4 Spośród synów Pachat-Moaba: Eljehoenaj, syn Zerachiasza, a z nim dwustu mężczyzn.
5 Spośród synów Szekaniasza: syn Jachazjela, a z nim trzystu mężczyzn.
6 Spośród synów Adina: Ebed, syn Jonatana, a z nim pięćdziesięciu mężczyzn.
7 Spośród synów Elama: Jeszajasz, syn Ataliasza, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn.
8 Spośród synów Szefatiasza: Zebadiasz, syn Mikaela, a z nim osiemdziesięciu mężczyzn.
9 Spośród synów Joaba: Obadiasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn.
10 Spośród synów Szelomita: syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn.
11 Spośród synów Bebaja: Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężczyzn.
12 Spośród synów Azgada: Jochanan, syn Hakkatana, a z nim stu dziesięciu mężczyzn.
13 Spośród synów Adonikama pozostali; a oto ich imiona: Elifelet, Jejel i Szemajasz, a z nimi sześćdziesięciu mężczyzn.
14 Spośród synów Bigwaja: Utaj, syn Zabbuda, a z nim siedemdziesięciu mężczyzn.
Podróż Ezdrasza do Jerozolimy
15 Zgromadziłem ich nad rzeką płynącą do Ahawy. Tam obozowaliśmy trzy dni. Poznałem lud i kapłanów, lecz nie znalazłem tam żadnego lewity. 16 Wtedy posłałem po naczelników: Eliezera, Ariela, Szemajasza, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zachariasza i Meszullama, a także po biegłych: Jojariba i Elnatana. 17 Skierowałem ich do Iddo, naczelnika w miejscowości Kasifia, i przez nich zawiadomiłem Iddo i jego braci, sługi świątynne z miejscowości Kasifia, aby przysłali nam posługujących dla domu naszego Boga. 18 Ponieważ była nad nami dobra ręka naszego Boga, przyprowadzili nam zdolnego człowieka spośród synów Machliego, potomka Lewiego, potomka Izraela. Był to Szerebiasz, a z nim osiemnastu jego synów i braci. 19 Przyprowadzili także Chaszabiasza oraz Jeszajasza spośród synów Merariego, a z nimi dwudziestu ich braci i synów.
20 Spośród zaś sług świątynnych, których Dawid i książęta oddali do posługi lewitom, było dwieście dwadzieścia sług; wszyscy oni zostali zapisani imiennie.
21 Ogłosiłem tam post nad rzeką Ahawą, aby ukorzyć się przed naszym Bogiem i wyprosić u Niego pomyślną drogę dla nas, dla naszych dzieci i całego dobytku. 22 Wstydziłem się bowiem prosić króla o oddział wojskowy i o jazdę do ochrony w drodze przed wrogami, gdyż powiedzieliśmy królowi: Ręka naszego Boga jest nad wszystkimi dla dobra tych, którzy Go szukają, a Jego moc i gniew dosięga wszystkich, którzy Go opuszczają.
23 Pościliśmy zatem, szukając pomocy u naszego Boga w tej sprawie, a On dał się ubłagać. 24 Wybrałem dwunastu spośród głównych kapłanów: Szerebiasza i Chaszabiasza oraz dziesięciu ich braci. 25 Przekazałem im odważone srebro, złoto i podarowane naczynia, które król ze swymi doradcami i książętami, a także wszyscy obecni tam Izraelici, przeznaczyli na ofiarę dla domu naszego Boga. 26 Przekazałem w ich ręce odważone sześćset pięćdziesiąt talentów srebra, srebrne naczynia o wadze stu talentów, a także sto talentów złota. 27 Dwadzieścia złotych pucharów, o wartości tysiąca darejków; dwa piękne naczynia z błyszczącego brązu, cenne jak złoto.
28 I powiedziałem im: Jesteście poświęceni Panu i poświęcone są te naczynia. To srebro i złoto zostały dobrowolnie złożone Panu, Bogu waszych ojców. 29 Strzeżcie ich pilnie, dopóki ich nie zważycie w obecności głównych kapłanów i lewitów oraz zwierzchników rodów Izraela w Jerozolimie, w komnatach domu Pana. 30 Kapłani i lewici zabrali więc odważone srebro, złoto i naczynia, aby je zanieść do Jerozolimy, do domu naszego Boga.
31 Wyruszyliśmy znad rzeki Ahawy dwunastego dnia pierwszego miesiąca, aby się udać do Jerozolimy. A ręka naszego Boga była nad nami, chroniąc nas przed wrogiem i zasadzką podczas drogi. 32 Po przybyciu do Jerozolimy, pozostawaliśmy tam przez trzy dni. 33 Czwartego dnia srebro, złoto i naczynia zostały odważone w domu naszego Boga i przekazane kapłanowi Meremotowi, synowi Uriasza, w obecności Eleazara, syna Pinchasa, oraz lewitów: Jozabada, syna Jozuego, i Noadiasza, syna Binnuja. 34 Liczba i waga wszystkiego została wyszczególniona i zapisywana.
35 Przesiedleńcy, po powrocie z niewoli, złożyli Bogu Izraela ofiary całopalne: dwanaście cielców za całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesięcioro siedmioro jagniąt i dwanaście kozłów za grzech. Wszystko to jako ofiarę całopalną dla Pana.
36 Dopiero wtedy wręczyli królewskie dekrety satrapom króla i namiestnikom obszaru za Rzeką, a oni wspomogli lud i dom Boży.