WIZJA TEOKRATYCZNEJ NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
Nowa świątynia
1 W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, na początku roku, w dziesiątym dniu miesiąca, czternaście lat po zburzeniu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka Pana i tam mnie wprowadziła. 2 W widzeniach Bożych przyprowadził mnie do kraju Izraela i postawił na bardzo wysokiej górze. Na niej było jakby budujące się miasto naprzeciw mnie. 3 Wprowadził mnie tam. Oto mężczyzna, którego wygląd był jak wygląd spiżu, miał w swym ręku lniany sznur i trzcinę mierniczą. Stał on w bramie. 4 Mężczyzna ten powiedział do mnie: Synu człowieczy, spójrz swoimi oczami, słuchaj swoimi uszami, weź do swego serca wszystko, co ja ci pokazuję, bo dlatego zostałeś tu wprowadzony, żeby ci to pokazać. Oznajmij domowi Izraela wszystko, co zobaczysz.
5 Oto na zewnątrz świątyni był mur dookoła. W ręku mężczyzny była trzcina miernicza na sześć łokci, łokieć powiększony o jedną piędź. Zmierzył szerokość budowli, która wynosiła jedną trzcinę i wysokość – jedną trzcinę.
6 Wszedł w bramę, której fasada była zwrócona w kierunku wschodnim. Wstąpił po jej stopniach i zmierzył próg bramy: jedna trzcina szerokości. Jeden próg miał jedną trzcinę szerokości. 7 Wnęka miała jedną trzcinę długości i jedną trzcinę szerokości. Odstęp między wnękami wynosił pięć łokci. Próg bramy od strony przedsionka bramy wewnątrz: jedna trzcina. 8 Zmierzył przedsionek bramy od świątyni: jedna trzcina, 9 i zmierzył przedsionek bramy: osiem łokci. Jego filary: dwa łokcie. Przedsionek bramy był wewnątrz. 10 Wnęki bramy zwróconej ku wschodowi były trzy z jednej i trzy z drugiej strony. Ten sam wymiar miała każda z trzech. Ten sam wymiar miał też każdy z filarów po jednej i po drugiej stronie.
11 Zmierzył szerokość wejścia bramy: dziesięć łokci. Szerokość samej bramy: trzynaście łokci. 12 Przed wnękami była przegroda. Miała ona jeden łokieć szerokości i jeden łokieć miała też przegroda z przeciwnej strony. Wnęka miała sześć łokci szerokości z jednej i sześć łokci z drugiej strony. 13 Następnie zmierzył bramę od sufitu wnęki do sufitu wnęki przeciwnej. Szerokość wynosiła dwadzieścia pięć łokci. Wejście naprzeciw wejścia. 14 Filary zaś zrobił na sześćdziesiąt łokci. Przy filarze bramy – dziedziniec dookoła. 15 Od fasady bramy wejściowej do fasady przedsionka wewnątrz bramy: pięćdziesiąt łokci. 16 Okratowane okna były we wnękach i przy filarach od wewnątrz bramy dookoła. Także przedsionki miały okna od wewnątrz dookoła. A na filarze były palmy.
17 Wprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny. Znajdowały się tam sale. Dziedziniec był wyłożony posadzką dookoła. Na posadzce było trzydzieści sal. 18 Posadzka z boku bram była wzdłuż długości bram. Była to niższa posadzka. 19 Zmierzył szerokość od fasady bramy niższej do fasady dziedzińca wewnętrznego na zewnątrz. Było sto łokci szerokości od wschodu i od północy.
20 Zmierzył też długość i szerokość bramy, która była zwrócona na północ, na dziedzińcu zewnętrznym. 21 Miała ona trzy wnęki z jednej i trzy z drugiej strony. Jej filary i jej przedsionki miały taki wymiar jak pierwsza brama: pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości. 22 Jej okna, przedsionek i palmy miały taki wymiar jak brama zwrócona w kierunku wschodnim. Wchodziło się do niej po siedmiu stopniach, a jej przedsionek był naprzeciw nich. 23 Brama dziedzińca wewnętrznego była naprzeciw bramy północnej i wschodniej. Zmierzył od bramy do bramy: sto łokci.
24 Poprowadził mnie w kierunku południowym. Oto po stronie południowej była brama. Zmierzył jej filary i jej przedsionek. Miały takie same wymiary. 25 Miała ona, i jej przedsionek, okna. Okna miała dookoła takie jak tamte. Miała pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć szerokości. 26 Prowadziło do niej siedem stopni. Przedsionek był naprzeciw nich. Na jej filarach były palmy z jednej i z drugiej strony. 27 Dziedziniec wewnętrzny miał bramę po stronie południowej. Zmierzył od bramy do bramy po stronie południowej: sto łokci.
28 Wprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny przez bramę południową. Zmierzył bramę południową i miała takie same wymiary co tamta. 29 Jej wnęki, filary i przedsionek miały takie same wymiary co tamta. Były w niej, i w przedsionku, okna dookoła. Miała pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości. 30 Dookoła były przedsionki, miały dwadzieścia pięć łokci długości i pięć łokci szerokości. 31 Jej przedsionek znajdował się po stronie dziedzińca zewnętrznego. Na jej filarach były palmy. Natomiast jej wejście miało osiem stopni.
32 Wprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny po stronie wschodniej. Zmierzył bramę i miała wymiary takie same jak tamta. 33 Jej wnęki, filary i przedsionek miały takie same wymiary jak tamta. Miała ona, i jej przedsionek, okna dookoła. Miała pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości. 34 Jej przedsionek znajdował się po stronie dziedzińca zewnętrznego. Na jej filarach były palmy z jednej i z drugiej strony. Jej wejście zaś miało osiem stopni.
35 Poprowadził mnie ku bramie północnej. Zmierzył i miała takie same wymiary co tamta. 36 Także jej wnęki, filary i przedsionek. Miała okna dookoła. Była długa na pięćdziesiąt łokci i szeroka na dwadzieścia pięć łokci. 37 Jej przedsionek znajdował się po stronie dziedzińca zewnętrznego. Na jej filarach były palmy z jednej i z drugiej strony. Natomiast jej wejście miało osiem stopni.
38 Przy filarach bram znajdowała się sala mająca własne wejście. Tam obmywano ofiarę całopalną. 39 W przedsionku bramy były dwa stoły z jednej i dwa stoły z drugiej strony, żeby zabijać na nich ofiarę całopalną oraz ofiarę przebłagalną za grzech i ofiarę zadośćuczynienia. 40 Z boku, na zewnątrz, dla tego, kto wchodził ku wejściu bramy północnej, były dwa stoły, a po stronie przeciwnej przedsionka bramy – dwa stoły. 41 Były cztery stoły po jednej stronie i cztery stoły po drugiej stronie z boku bramy. Stołów było osiem. Na nich zabijano. 42 Dla ofiary całopalnej były cztery stoły z ciosanego kamienia o długości półtora łokcia, szerokości półtora łokcia i wysokości jednego łokcia. Na nich kładziono narzędzia, którymi zabijano ofiarę całopalną i ofiarę krwawą. 43 Wystające listwy na szerokość jednej dłoni były przymocowane na zewnątrz budynku dookoła. Natomiast na stołach było mięso ofiarne.
44 Na zewnątrz bramy wewnętrznej, na dziedzińcu wewnętrznym, były dwie sale. Jedna z boku bramy północnej, a jej fasada była zwrócona w kierunku południowym i jedna z boku bramy północnej, a jej fasada była zwrócona w kierunku północnym.
45 Powiedział mi: Ta sala, której fasada jest zwrócona w kierunku południowym, jest dla kapłanów pełniących służbę w świątyni. 46 Sala zaś, której fasada jest zwrócona w kierunku północnym, jest dla kapłanów pełniących służbę przy ołtarzu. Oni są synami Sadoka, potomkami synów Lewiego, zbliżającymi się do Pana, aby Mu służyć.
47 Następnie zmierzył dziedziniec: długość wynosiła sto łokci, szerokość sto łokci. Był kwadratowy. Ołtarz znajdował się przed świątynią. 48 Wprowadził mnie do przedsionka świątyni. Zmierzył filary przedsionka: mierzyły pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony. Szerokość wejścia wynosiła czternaście łokci. Boki wejścia miały szerokość trzech łokci z jednej i trzech łokci z drugiej strony. 49 Długość przedsionka wynosiła dwadzieścia łokci, szerokość dwanaście. Wstępowało się do niego po dziesięciu stopniach. Przy filarach stały kolumny, jedna z jednej a druga z drugiej strony.
WIZJA TEOKRATYCZNEJ NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
Nowa świątynia
1 W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, na początku roku, w dziesiątym dniu miesiąca, czternaście lat po zburzeniu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka Pana i tam mnie wprowadziła. 2 W widzeniach Bożych przyprowadził mnie do kraju Izraela i postawił na bardzo wysokiej górze. Na niej było jakby budujące się miasto naprzeciw mnie. 3 Wprowadził mnie tam. Oto mężczyzna, którego wygląd był jak wygląd spiżu, miał w swym ręku lniany sznur i trzcinę mierniczą. Stał on w bramie. 4 Mężczyzna ten powiedział do mnie: Synu człowieczy, spójrz swoimi oczami, słuchaj swoimi uszami, weź do swego serca wszystko, co ja ci pokazuję, bo dlatego zostałeś tu wprowadzony, żeby ci to pokazać. Oznajmij domowi Izraela wszystko, co zobaczysz.
5 Oto na zewnątrz świątyni był mur dookoła. W ręku mężczyzny była trzcina miernicza na sześć łokci, łokieć powiększony o jedną piędź. Zmierzył szerokość budowli, która wynosiła jedną trzcinę i wysokość – jedną trzcinę.
6 Wszedł w bramę, której fasada była zwrócona w kierunku wschodnim. Wstąpił po jej stopniach i zmierzył próg bramy: jedna trzcina szerokości. Jeden próg miał jedną trzcinę szerokości. 7 Wnęka miała jedną trzcinę długości i jedną trzcinę szerokości. Odstęp między wnękami wynosił pięć łokci. Próg bramy od strony przedsionka bramy wewnątrz: jedna trzcina. 8 Zmierzył przedsionek bramy od świątyni: jedna trzcina, 9 i zmierzył przedsionek bramy: osiem łokci. Jego filary: dwa łokcie. Przedsionek bramy był wewnątrz. 10 Wnęki bramy zwróconej ku wschodowi były trzy z jednej i trzy z drugiej strony. Ten sam wymiar miała każda z trzech. Ten sam wymiar miał też każdy z filarów po jednej i po drugiej stronie.
11 Zmierzył szerokość wejścia bramy: dziesięć łokci. Szerokość samej bramy: trzynaście łokci. 12 Przed wnękami była przegroda. Miała ona jeden łokieć szerokości i jeden łokieć miała też przegroda z przeciwnej strony. Wnęka miała sześć łokci szerokości z jednej i sześć łokci z drugiej strony. 13 Następnie zmierzył bramę od sufitu wnęki do sufitu wnęki przeciwnej. Szerokość wynosiła dwadzieścia pięć łokci. Wejście naprzeciw wejścia. 14 Filary zaś zrobił na sześćdziesiąt łokci. Przy filarze bramy – dziedziniec dookoła. 15 Od fasady bramy wejściowej do fasady przedsionka wewnątrz bramy: pięćdziesiąt łokci. 16 Okratowane okna były we wnękach i przy filarach od wewnątrz bramy dookoła. Także przedsionki miały okna od wewnątrz dookoła. A na filarze były palmy.
17 Wprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny. Znajdowały się tam sale. Dziedziniec był wyłożony posadzką dookoła. Na posadzce było trzydzieści sal. 18 Posadzka z boku bram była wzdłuż długości bram. Była to niższa posadzka. 19 Zmierzył szerokość od fasady bramy niższej do fasady dziedzińca wewnętrznego na zewnątrz. Było sto łokci szerokości od wschodu i od północy.
20 Zmierzył też długość i szerokość bramy, która była zwrócona na północ, na dziedzińcu zewnętrznym. 21 Miała ona trzy wnęki z jednej i trzy z drugiej strony. Jej filary i jej przedsionki miały taki wymiar jak pierwsza brama: pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości. 22 Jej okna, przedsionek i palmy miały taki wymiar jak brama zwrócona w kierunku wschodnim. Wchodziło się do niej po siedmiu stopniach, a jej przedsionek był naprzeciw nich. 23 Brama dziedzińca wewnętrznego była naprzeciw bramy północnej i wschodniej. Zmierzył od bramy do bramy: sto łokci.
24 Poprowadził mnie w kierunku południowym. Oto po stronie południowej była brama. Zmierzył jej filary i jej przedsionek. Miały takie same wymiary. 25 Miała ona, i jej przedsionek, okna. Okna miała dookoła takie jak tamte. Miała pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć szerokości. 26 Prowadziło do niej siedem stopni. Przedsionek był naprzeciw nich. Na jej filarach były palmy z jednej i z drugiej strony. 27 Dziedziniec wewnętrzny miał bramę po stronie południowej. Zmierzył od bramy do bramy po stronie południowej: sto łokci.
28 Wprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny przez bramę południową. Zmierzył bramę południową i miała takie same wymiary co tamta. 29 Jej wnęki, filary i przedsionek miały takie same wymiary co tamta. Były w niej, i w przedsionku, okna dookoła. Miała pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości. 30 Dookoła były przedsionki, miały dwadzieścia pięć łokci długości i pięć łokci szerokości. 31 Jej przedsionek znajdował się po stronie dziedzińca zewnętrznego. Na jej filarach były palmy. Natomiast jej wejście miało osiem stopni.
32 Wprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny po stronie wschodniej. Zmierzył bramę i miała wymiary takie same jak tamta. 33 Jej wnęki, filary i przedsionek miały takie same wymiary jak tamta. Miała ona, i jej przedsionek, okna dookoła. Miała pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości. 34 Jej przedsionek znajdował się po stronie dziedzińca zewnętrznego. Na jej filarach były palmy z jednej i z drugiej strony. Jej wejście zaś miało osiem stopni.
35 Poprowadził mnie ku bramie północnej. Zmierzył i miała takie same wymiary co tamta. 36 Także jej wnęki, filary i przedsionek. Miała okna dookoła. Była długa na pięćdziesiąt łokci i szeroka na dwadzieścia pięć łokci. 37 Jej przedsionek znajdował się po stronie dziedzińca zewnętrznego. Na jej filarach były palmy z jednej i z drugiej strony. Natomiast jej wejście miało osiem stopni.
38 Przy filarach bram znajdowała się sala mająca własne wejście. Tam obmywano ofiarę całopalną. 39 W przedsionku bramy były dwa stoły z jednej i dwa stoły z drugiej strony, żeby zabijać na nich ofiarę całopalną oraz ofiarę przebłagalną za grzech i ofiarę zadośćuczynienia. 40 Z boku, na zewnątrz, dla tego, kto wchodził ku wejściu bramy północnej, były dwa stoły, a po stronie przeciwnej przedsionka bramy – dwa stoły. 41 Były cztery stoły po jednej stronie i cztery stoły po drugiej stronie z boku bramy. Stołów było osiem. Na nich zabijano. 42 Dla ofiary całopalnej były cztery stoły z ciosanego kamienia o długości półtora łokcia, szerokości półtora łokcia i wysokości jednego łokcia. Na nich kładziono narzędzia, którymi zabijano ofiarę całopalną i ofiarę krwawą. 43 Wystające listwy na szerokość jednej dłoni były przymocowane na zewnątrz budynku dookoła. Natomiast na stołach było mięso ofiarne.
44 Na zewnątrz bramy wewnętrznej, na dziedzińcu wewnętrznym, były dwie sale. Jedna z boku bramy północnej, a jej fasada była zwrócona w kierunku południowym i jedna z boku bramy północnej, a jej fasada była zwrócona w kierunku północnym.
45 Powiedział mi: Ta sala, której fasada jest zwrócona w kierunku południowym, jest dla kapłanów pełniących służbę w świątyni. 46 Sala zaś, której fasada jest zwrócona w kierunku północnym, jest dla kapłanów pełniących służbę przy ołtarzu. Oni są synami Sadoka, potomkami synów Lewiego, zbliżającymi się do Pana, aby Mu służyć.
47 Następnie zmierzył dziedziniec: długość wynosiła sto łokci, szerokość sto łokci. Był kwadratowy. Ołtarz znajdował się przed świątynią. 48 Wprowadził mnie do przedsionka świątyni. Zmierzył filary przedsionka: mierzyły pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony. Szerokość wejścia wynosiła czternaście łokci. Boki wejścia miały szerokość trzech łokci z jednej i trzech łokci z drugiej strony. 49 Długość przedsionka wynosiła dwadzieścia łokci, szerokość dwanaście. Wstępowało się do niego po dziesięciu stopniach. Przy filarach stały kolumny, jedna z jednej a druga z drugiej strony.