Nowe kamienne tablice. Arka Przymierza
1 W tym czasie Pan powiedział do mnie: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wejdź do Mnie na górę. Sporządź też dla siebie drewnianą arkę. 2 Napiszę na tych tablicach słowa, które były na pierwszych, rozbitych przez ciebie, tablicach, a ty włożysz je do arki. 3 Sporządziłem więc arkę z drewna akacjowego i wyciosałem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wstąpiłem na górę z dwiema tablicami w rękach. 4 A On napisał na tablicach pismem, jak poprzednio, dziesięć słów, które wypowiedział Pan, wasz Bóg, do was na górze ze środka ognia w dniu zgromadzenia. A następnie Pan mi je dał. 5 Odwróciłem się, zszedłem z góry i włożyłem te tablice do arki, którą sporządziłem, i tam pozostały, jak nakazał Pan.
6 Izraelici wyruszyli z Beerot, posiadłości synów Jaakana, do Mosery. Tam zmarł Aaron i tam został pochowany, a po nim został kapłanem Eleazar, jego syn. 7 Stamtąd wyruszyli do Gudgody, a z Gudgody do Jotbaty, ziemi obfitującej w potoki.
8 W tym czasie Pan wyznaczył plemię Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pana, aby stawali przed Panem, służyli Mu i błogosławili w Jego imieniu aż po dzień dzisiejszy. 9 Dlatego Lewi nie miał działu ani dziedzictwa ze swymi braćmi, gdyż sam Pan jest jego dziedzictwem, tak jak zapowiedział mu Pan, twój Bóg. 10 Ja zaś pozostałem na górze, jak poprzednio, czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Także i tym razem wysłuchał mnie Pan i Pan nie chciał cię wygubić. 11 Następnie Pan powiedział do mnie: Wstań, idź i wyrusz na czele ludu! Niech idą i wezmą w posiadanie tę ziemię, którą poprzysiągłem dać waszym ojcom.
Żądania Boże
12 A teraz, Izraelu, czego Pan, twój Bóg, żąda od ciebie? Abyś lękał się Pana, twego Boga, i podążał wszystkimi Jego drogami, abyś Go kochał i służył Panu, twemu Bogu, całym swym sercem i całą duszą, 13 abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja dziś tobie nakazuję dla twojego dobra. 14 Do Pana, twego Boga, należą bowiem niebiosa i najwyższe niebiosa, ziemia i wszystko, co się na niej znajduje. 15 Tylko twoich ojców upodobał sobie Pan, kochając ich, a po nich wybrał ich potomstwo ze wszystkich ludów, tak jak to jest dzisiaj. 16 Dokonajcie więc obrzezania waszego serca i waszego karku już nie zatwardzajcie. 17 Pan bowiem, wasz Bóg, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i groźnym, który nie ma względu na osoby i nie bierze darów. 18 Wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, kocha przybysza, dając mu chleb i odzież. 19 Będziecie kochali przybysza, gdyż byliście przybyszami w ziemi egipskiej. 20 Będziesz się lękał Pana, swego Boga, będziesz Mu służył i lgnął do Niego i przysięgał na Jego imię. 21 On jest twoją chwałą i On jest twoim Bogiem, który dokonał z tobą tych wielkich i strasznych rzeczy, które widziały twoje oczy. 22 Twoi ojcowie zstąpili do Egiptu w liczbie siedemdziesięciu osób, a teraz uczynił cię Pan, twój Bóg, licznym jak gwiazdy na niebie.
Nowe kamienne tablice. Arka Przymierza
1 W tym czasie Pan powiedział do mnie: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wejdź do Mnie na górę. Sporządź też dla siebie drewnianą arkę. 2 Napiszę na tych tablicach słowa, które były na pierwszych, rozbitych przez ciebie, tablicach, a ty włożysz je do arki. 3 Sporządziłem więc arkę z drewna akacjowego i wyciosałem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wstąpiłem na górę z dwiema tablicami w rękach. 4 A On napisał na tablicach pismem, jak poprzednio, dziesięć słów, które wypowiedział Pan, wasz Bóg, do was na górze ze środka ognia w dniu zgromadzenia. A następnie Pan mi je dał. 5 Odwróciłem się, zszedłem z góry i włożyłem te tablice do arki, którą sporządziłem, i tam pozostały, jak nakazał Pan.
6 Izraelici wyruszyli z Beerot, posiadłości synów Jaakana, do Mosery. Tam zmarł Aaron i tam został pochowany, a po nim został kapłanem Eleazar, jego syn. 7 Stamtąd wyruszyli do Gudgody, a z Gudgody do Jotbaty, ziemi obfitującej w potoki.
8 W tym czasie Pan wyznaczył plemię Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pana, aby stawali przed Panem, służyli Mu i błogosławili w Jego imieniu aż po dzień dzisiejszy. 9 Dlatego Lewi nie miał działu ani dziedzictwa ze swymi braćmi, gdyż sam Pan jest jego dziedzictwem, tak jak zapowiedział mu Pan, twój Bóg. 10 Ja zaś pozostałem na górze, jak poprzednio, czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Także i tym razem wysłuchał mnie Pan i Pan nie chciał cię wygubić. 11 Następnie Pan powiedział do mnie: Wstań, idź i wyrusz na czele ludu! Niech idą i wezmą w posiadanie tę ziemię, którą poprzysiągłem dać waszym ojcom.
Żądania Boże
12 A teraz, Izraelu, czego Pan, twój Bóg, żąda od ciebie? Abyś lękał się Pana, twego Boga, i podążał wszystkimi Jego drogami, abyś Go kochał i służył Panu, twemu Bogu, całym swym sercem i całą duszą, 13 abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja dziś tobie nakazuję dla twojego dobra. 14 Do Pana, twego Boga, należą bowiem niebiosa i najwyższe niebiosa, ziemia i wszystko, co się na niej znajduje. 15 Tylko twoich ojców upodobał sobie Pan, kochając ich, a po nich wybrał ich potomstwo ze wszystkich ludów, tak jak to jest dzisiaj. 16 Dokonajcie więc obrzezania waszego serca i waszego karku już nie zatwardzajcie. 17 Pan bowiem, wasz Bóg, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i groźnym, który nie ma względu na osoby i nie bierze darów. 18 Wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, kocha przybysza, dając mu chleb i odzież. 19 Będziecie kochali przybysza, gdyż byliście przybyszami w ziemi egipskiej. 20 Będziesz się lękał Pana, swego Boga, będziesz Mu służył i lgnął do Niego i przysięgał na Jego imię. 21 On jest twoją chwałą i On jest twoim Bogiem, który dokonał z tobą tych wielkich i strasznych rzeczy, które widziały twoje oczy. 22 Twoi ojcowie zstąpili do Egiptu w liczbie siedemdziesięciu osób, a teraz uczynił cię Pan, twój Bóg, licznym jak gwiazdy na niebie.