Manasses królem Judy
1 Manasses miał dwanaście lat, gdy rozpoczął rządy, i panował w Jerozolimie pięćdziesiąt pięć lat. Jego matka miała na imię Chefsiba. 2 Czynił to, co złe w oczach Pana, naśladując obrzydliwości tych narodów, które Pan wypędził przed Izraelitami. 3 Na nowo zbudował wyżyny, które zburzył jego ojciec, Ezechiasz. Postawił ołtarze Baalowi i ustawił aszerę, tak jak to uczynił król izraelski, Achab, i oddawał pokłon całemu wojsku niebios i jemu służył. 4 Zbudował również ołtarze w domu Pana, o którym Pan powiedział: Moje Imię umieszczę w Jerozolimie. 5 I wzniósł ołtarze całemu wojsku niebios na obydwu dziedzińcach domu Pana. 6 Przeprowadził przez ogień swego syna, uprawiał czary i wróżby, ustanowił też wywoływaczy duchów i wróżbitów. Uczynił wiele tego, co złe w oczach Pana, aby Go drażnić. 7 Sporządził też posąg Aszery i postawił go w domu, o którym Pan powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna: W tym domu i w Jerozolimie, którą wybrałem ze wszystkich szczepów Izraela, umieszczę Moje imię na wieki. 8 Nie pozwolę już więcej, aby Izraelici błąkali się z dala od ziemi, którą dałem ich ojcom, jeżeli tylko pilnie strzec będą wszystkiego, co im przykazałem, i całego Prawa, które nakazał im Mój sługa, Mojżesz. 9 Oni jednak nie usłuchali, bo Manasses ich zwiódł, aby popełniali większe zło niż narody, które Pan wytępił przed Izraelitami.
10 Wtedy Pan wypowiedział przez swoje sługi, proroków, te słowa: 11 Ponieważ Manasses, król Judy, popełnił te obrzydliwości i we wszystkim czynił większe zło, niż to czynili Amoryci, którzy byli przed nim, również Judę przywiódł do grzechu przez swoje bożki, 12 dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzam takie nieszczęście na Jerozolimę i Judę, że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach. 13 Rozciągnę nad Jerozolimą sznur Samarii i poziomnicę domu Achaba. I wytrę Jerozolimę tak, jak się wyciera misę i odwraca dnem do góry. 14 Opuszczę resztę Mego dziedzictwa, wydam ich w ręce nieprzyjaciół i staną się łupem oraz pastwą wszystkich swoich nieprzyjaciół, 15 ponieważ czynili to, co złe w Moich oczach, i pobudzali Mnie do gniewu od dnia, w którym ich ojcowie wyszli z Egiptu, aż do dziś.
16 Poza grzechami, którymi zwiódł Judę, czyniąc to, co było złe w oczach Pana, Manasses rozlał też bardzo dużo niewinnej krwi, tak iż wypełnił nią Jerozolimę od jednego jej końca aż do drugiego.
17 Pozostałe zaś dzieje Manassesa, wszystko, co uczynił, i grzechy, które popełnił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 18 I spoczął Manasses przy swoich przodkach, i został pochowany w ogrodzie swego domu, w ogrodzie Uzzy, a po nim królem został jego syn, Amon.
Amon królem Judy
19 Amon, gdy rozpoczął panowanie, miał dwadzieścia dwa lata, a panował w Jerozolimie dwa lata. Jego matka miała na imię Meszullemet, była córką Charusa z Jotby. 20 Czynił to, co złe w oczach Pana, tak jak czynił to jego ojciec, Manasses. 21 Chodził we wszystkim drogą, którą szedł jego ojciec. Służył bożkom, którym służył jego ojciec, i oddawał im pokłon. 22 Opuścił Pana, Boga swych ojców, i nie chodził drogą Pana. 23 Słudzy Amona uknuli spisek przeciwko niemu i zabili króla w jego domu. 24 Jednak lud kraju pozabijał wszystkich spiskujących przeciw królowi Amonowi, a po nim obwołano królem jego syna Jozjasza.
25 Pozostałe zaś dzieje Amona oraz to, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 26 I pochowano go w jego grobie w ogrodzie Uzzy, a po nim rządy objął jego syn, Jozjasz.
Manasses królem Judy
1 Manasses miał dwanaście lat, gdy rozpoczął rządy, i panował w Jerozolimie pięćdziesiąt pięć lat. Jego matka miała na imię Chefsiba. 2 Czynił to, co złe w oczach Pana, naśladując obrzydliwości tych narodów, które Pan wypędził przed Izraelitami. 3 Na nowo zbudował wyżyny, które zburzył jego ojciec, Ezechiasz. Postawił ołtarze Baalowi i ustawił aszerę, tak jak to uczynił król izraelski, Achab, i oddawał pokłon całemu wojsku niebios i jemu służył. 4 Zbudował również ołtarze w domu Pana, o którym Pan powiedział: Moje Imię umieszczę w Jerozolimie. 5 I wzniósł ołtarze całemu wojsku niebios na obydwu dziedzińcach domu Pana. 6 Przeprowadził przez ogień swego syna, uprawiał czary i wróżby, ustanowił też wywoływaczy duchów i wróżbitów. Uczynił wiele tego, co złe w oczach Pana, aby Go drażnić. 7 Sporządził też posąg Aszery i postawił go w domu, o którym Pan powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna: W tym domu i w Jerozolimie, którą wybrałem ze wszystkich szczepów Izraela, umieszczę Moje imię na wieki. 8 Nie pozwolę już więcej, aby Izraelici błąkali się z dala od ziemi, którą dałem ich ojcom, jeżeli tylko pilnie strzec będą wszystkiego, co im przykazałem, i całego Prawa, które nakazał im Mój sługa, Mojżesz. 9 Oni jednak nie usłuchali, bo Manasses ich zwiódł, aby popełniali większe zło niż narody, które Pan wytępił przed Izraelitami.
10 Wtedy Pan wypowiedział przez swoje sługi, proroków, te słowa: 11 Ponieważ Manasses, król Judy, popełnił te obrzydliwości i we wszystkim czynił większe zło, niż to czynili Amoryci, którzy byli przed nim, również Judę przywiódł do grzechu przez swoje bożki, 12 dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzam takie nieszczęście na Jerozolimę i Judę, że każdemu, kto o tym usłyszy, zadzwoni w obu uszach. 13 Rozciągnę nad Jerozolimą sznur Samarii i poziomnicę domu Achaba. I wytrę Jerozolimę tak, jak się wyciera misę i odwraca dnem do góry. 14 Opuszczę resztę Mego dziedzictwa, wydam ich w ręce nieprzyjaciół i staną się łupem oraz pastwą wszystkich swoich nieprzyjaciół, 15 ponieważ czynili to, co złe w Moich oczach, i pobudzali Mnie do gniewu od dnia, w którym ich ojcowie wyszli z Egiptu, aż do dziś.
16 Poza grzechami, którymi zwiódł Judę, czyniąc to, co było złe w oczach Pana, Manasses rozlał też bardzo dużo niewinnej krwi, tak iż wypełnił nią Jerozolimę od jednego jej końca aż do drugiego.
17 Pozostałe zaś dzieje Manassesa, wszystko, co uczynił, i grzechy, które popełnił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 18 I spoczął Manasses przy swoich przodkach, i został pochowany w ogrodzie swego domu, w ogrodzie Uzzy, a po nim królem został jego syn, Amon.
Amon królem Judy
19 Amon, gdy rozpoczął panowanie, miał dwadzieścia dwa lata, a panował w Jerozolimie dwa lata. Jego matka miała na imię Meszullemet, była córką Charusa z Jotby. 20 Czynił to, co złe w oczach Pana, tak jak czynił to jego ojciec, Manasses. 21 Chodził we wszystkim drogą, którą szedł jego ojciec. Służył bożkom, którym służył jego ojciec, i oddawał im pokłon. 22 Opuścił Pana, Boga swych ojców, i nie chodził drogą Pana. 23 Słudzy Amona uknuli spisek przeciwko niemu i zabili króla w jego domu. 24 Jednak lud kraju pozabijał wszystkich spiskujących przeciw królowi Amonowi, a po nim obwołano królem jego syna Jozjasza.
25 Pozostałe zaś dzieje Amona oraz to, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 26 I pochowano go w jego grobie w ogrodzie Uzzy, a po nim rządy objął jego syn, Jozjasz.