Azariasz królem Judy
1 W dwudziestym siódmym roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego, rządy rozpoczął Azariasz, syn Amazjasza, króla Judy. 2 Miał on szesnaście lat, gdy został królem, i panował w Jerozolimie pięćdziesiąt dwa lata. Jego matka miała na imię Jekolia i pochodziła z Jerozolimy. 3 Czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak wszystko, co czynił jego ojciec Amazjasz. 4 Tylko wyżyn nie usunięto i lud w dalszym ciągu na wyżynach składał krwawe ofiary i palił kadzidła. 5 Lecz Pan dotknął króla i ten aż do dnia swojej śmierci był trędowaty. Mieszkał w domu odosobnienia, a Jotam, syn króla, zarządzał pałacem i sądził ludność kraju.
6 Pozostałe dzieje Azariasza i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 7 Potem Azariasz spoczął przy swoich przodkach i został pochowany przy swoich przodkach w Mieście Dawida, królem zaś po nim został jego syn, Jotam.
Zachariasz królem Izraela
8 W trzydziestym ósmym roku panowania Azariasza, króla Judy, królem Izraela został syn Jeroboama, Zachariasz, który panował w Samarii sześć miesięcy. 9 Czynił to, co złe w oczach Pana, tak jak czynili jego przodkowie. Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu. 10 Szallum, syn Jabesza uknuł przeciwko niemu spisek, i zamordował go wobec ludu. Zabił go i objął po nim tron.
11 Pozostałe zaś dzieje Zachariasza są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela. 12 Takie było słowo Pana, które wypowiedział do Jehu: Do czwartego pokolenia twoi synowie będą zasiadali na tronie izraelskim. I tak się stało.
Szallum królem Izraela
13 Szallum, syn Jabesza, rozpoczął rządy w trzydziestym dziewiątym roku panowania Ozjasza, króla Judy i panował w Samarii jeden miesiąc. 14 Następnie przyszedł Menachem, syn Gadiego, z Tirsy, wszedł do Samarii, zaatakował Szalluma, syna Jabesza, zabił go i objął po nim rządy.
15 Pozostałe zaś dzieje Szalluma oraz spisek, który uknuł, są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela. 16 Menachem spustoszył wtedy Tifsach i wszystko, co w nim było, a także jego okolice, poczynając od Tirsy, ponieważ nie otwarto mu bram. Spustoszył je, a wszystkie brzemienne kobiety porozcinał.
Menachem królem Izraela
17 W trzydziestym dziewiątym roku panowania Azariasza, króla Judy, królem Izraela został Menachem, syn Gadiego, i panował w Samarii dziesięć lat. 18 Czynił to, co złe w oczach Pana, i przez całe swoje życie nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu.
19 Kiedy król asyryjski, Pul, najechał kraj, Menachem dał Pulowi tysiąc talentów srebra, aby ten był po jego stronie, i aby umocnił królestwo w jego ręku. 20 Aby dać srebro królowi asyryjskiemu, Menachem zmusił wszystkich możnych Izraelitów, by każdy przekazał po pięćdziesiąt sykli srebra. Król asyryjski zawrócił więc i nie pozostał w tym kraju.
21 Pozostałe zaś dzieje Menachema i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? 22 Potem Menachem spoczął przy swoich przodkach, a po nim królem został jego syn, Pekachiasz.
Pekachiasz królem Izraela
23 W pięćdziesiątym roku panowania Azariasza, króla Judy, królem Izraela został Pekachiasz, syn Menachema, i panował w Samarii dwa lata. 24 Czynił to, co złe w oczach Pana, i nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu. 25 Jego tarczownik Pekach, syn Remaliasza, uknuł przeciw niemu spisek i w twierdzy domu królewskiego w Samarii zaatakował króla oraz Argoba i Arieha. A było z nim pięćdziesięciu Gileadytów. Zabił go i objął po nim rządy.
26 Pozostałe zaś dzieje Pekachiasza i wszystko, co uczynił, są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela.
Pekach królem Izraela
27 W pięćdziesiątym drugim roku panowania Azariasza, króla Judy, królem Izraela został Pekach, syn Remaliasza, i panował w Samarii dwadzieścia lat. 28 Czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu.
29 Za czasów Pekacha, króla izraelskiego, wkroczył król asyryjski, Tiglat-Pileser, i zajął Ijjon, Abel Bet-Maakę, Janoach, Kedesz, Chasor, Gilead, Galileę i cały kraj Neftalego, a ludność uprowadził do Asyrii. 30 Ozeasz, syn Eli, uknuł spisek przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza. Ugodził go i zabił, i objął po nim rządy w dwudziestym roku panowania Jotama, syna Ozjasza.
31 Pozostałe zaś dzieje Pekacha i wszystko, co uczynił, są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela.
Jotam królem Judy
32 W drugim roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, króla izraelskiego, rządy objął Jotam, syn Ozjasza, króla Judy. 33 Miał on dwadzieścia pięć lat, kiedy został królem, i rządził w Jerozolimie szesnaście lat. Jego matka, córka Sadoka, miała na imię Jerusza. 34 Czynił to, co prawe w oczach Pana. Czynił wszystko tak, jak czynił jego ojciec Ozjasz. 35 Tylko wyżyn nie usunięto i lud w dalszym ciągu na wyżynach składał krwawe ofiary i palił kadzidła. To on zbudował Górną Bramę domu Pana.
36 Pozostałe zaś dzieje Jotama oraz to, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
37 W tym czasie Pan zaczął nasyłać na Judę Resina, króla Aramu, i Pekacha, syna Remaliasza. 38 Jotam spoczął przy swoich przodkach i został pochowany przy swoich przodkach w Mieście Dawida, swego przodka, a po nim królem został jego syn, Achaz.
Azariasz królem Judy
1 W dwudziestym siódmym roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego, rządy rozpoczął Azariasz, syn Amazjasza, króla Judy. 2 Miał on szesnaście lat, gdy został królem, i panował w Jerozolimie pięćdziesiąt dwa lata. Jego matka miała na imię Jekolia i pochodziła z Jerozolimy. 3 Czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak wszystko, co czynił jego ojciec Amazjasz. 4 Tylko wyżyn nie usunięto i lud w dalszym ciągu na wyżynach składał krwawe ofiary i palił kadzidła. 5 Lecz Pan dotknął króla i ten aż do dnia swojej śmierci był trędowaty. Mieszkał w domu odosobnienia, a Jotam, syn króla, zarządzał pałacem i sądził ludność kraju.
6 Pozostałe dzieje Azariasza i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 7 Potem Azariasz spoczął przy swoich przodkach i został pochowany przy swoich przodkach w Mieście Dawida, królem zaś po nim został jego syn, Jotam.
Zachariasz królem Izraela
8 W trzydziestym ósmym roku panowania Azariasza, króla Judy, królem Izraela został syn Jeroboama, Zachariasz, który panował w Samarii sześć miesięcy. 9 Czynił to, co złe w oczach Pana, tak jak czynili jego przodkowie. Nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu. 10 Szallum, syn Jabesza uknuł przeciwko niemu spisek, i zamordował go wobec ludu. Zabił go i objął po nim tron.
11 Pozostałe zaś dzieje Zachariasza są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela. 12 Takie było słowo Pana, które wypowiedział do Jehu: Do czwartego pokolenia twoi synowie będą zasiadali na tronie izraelskim. I tak się stało.
Szallum królem Izraela
13 Szallum, syn Jabesza, rozpoczął rządy w trzydziestym dziewiątym roku panowania Ozjasza, króla Judy i panował w Samarii jeden miesiąc. 14 Następnie przyszedł Menachem, syn Gadiego, z Tirsy, wszedł do Samarii, zaatakował Szalluma, syna Jabesza, zabił go i objął po nim rządy.
15 Pozostałe zaś dzieje Szalluma oraz spisek, który uknuł, są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela. 16 Menachem spustoszył wtedy Tifsach i wszystko, co w nim było, a także jego okolice, poczynając od Tirsy, ponieważ nie otwarto mu bram. Spustoszył je, a wszystkie brzemienne kobiety porozcinał.
Menachem królem Izraela
17 W trzydziestym dziewiątym roku panowania Azariasza, króla Judy, królem Izraela został Menachem, syn Gadiego, i panował w Samarii dziesięć lat. 18 Czynił to, co złe w oczach Pana, i przez całe swoje życie nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu.
19 Kiedy król asyryjski, Pul, najechał kraj, Menachem dał Pulowi tysiąc talentów srebra, aby ten był po jego stronie, i aby umocnił królestwo w jego ręku. 20 Aby dać srebro królowi asyryjskiemu, Menachem zmusił wszystkich możnych Izraelitów, by każdy przekazał po pięćdziesiąt sykli srebra. Król asyryjski zawrócił więc i nie pozostał w tym kraju.
21 Pozostałe zaś dzieje Menachema i wszystko, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? 22 Potem Menachem spoczął przy swoich przodkach, a po nim królem został jego syn, Pekachiasz.
Pekachiasz królem Izraela
23 W pięćdziesiątym roku panowania Azariasza, króla Judy, królem Izraela został Pekachiasz, syn Menachema, i panował w Samarii dwa lata. 24 Czynił to, co złe w oczach Pana, i nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu. 25 Jego tarczownik Pekach, syn Remaliasza, uknuł przeciw niemu spisek i w twierdzy domu królewskiego w Samarii zaatakował króla oraz Argoba i Arieha. A było z nim pięćdziesięciu Gileadytów. Zabił go i objął po nim rządy.
26 Pozostałe zaś dzieje Pekachiasza i wszystko, co uczynił, są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela.
Pekach królem Izraela
27 W pięćdziesiątym drugim roku panowania Azariasza, króla Judy, królem Izraela został Pekach, syn Remaliasza, i panował w Samarii dwadzieścia lat. 28 Czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu.
29 Za czasów Pekacha, króla izraelskiego, wkroczył król asyryjski, Tiglat-Pileser, i zajął Ijjon, Abel Bet-Maakę, Janoach, Kedesz, Chasor, Gilead, Galileę i cały kraj Neftalego, a ludność uprowadził do Asyrii. 30 Ozeasz, syn Eli, uknuł spisek przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza. Ugodził go i zabił, i objął po nim rządy w dwudziestym roku panowania Jotama, syna Ozjasza.
31 Pozostałe zaś dzieje Pekacha i wszystko, co uczynił, są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela.
Jotam królem Judy
32 W drugim roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, króla izraelskiego, rządy objął Jotam, syn Ozjasza, króla Judy. 33 Miał on dwadzieścia pięć lat, kiedy został królem, i rządził w Jerozolimie szesnaście lat. Jego matka, córka Sadoka, miała na imię Jerusza. 34 Czynił to, co prawe w oczach Pana. Czynił wszystko tak, jak czynił jego ojciec Ozjasz. 35 Tylko wyżyn nie usunięto i lud w dalszym ciągu na wyżynach składał krwawe ofiary i palił kadzidła. To on zbudował Górną Bramę domu Pana.
36 Pozostałe zaś dzieje Jotama oraz to, co uczynił, czyż nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
37 W tym czasie Pan zaczął nasyłać na Judę Resina, króla Aramu, i Pekacha, syna Remaliasza. 38 Jotam spoczął przy swoich przodkach i został pochowany przy swoich przodkach w Mieście Dawida, swego przodka, a po nim królem został jego syn, Achaz.