1 Roboam przybył do Jerozolimy i zgromadził sto osiemdziesiąt tysięcy wybranych wojowników z domu Judy i z Beniamina, aby walczyć z Izraelem i odzyskać królestwo.
2 Wtedy doszło do Szemajasza, męża Bożego, słowo Pana: 3 Powiedz Roboamowi, synowi Salomona, królowi Judy, i całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminie: 4 Tak mówi Pan: Nie wyruszycie i nie będziecie walczyć z waszymi braćmi. Niech każdy powróci do domu, bo to ode Mnie pochodzi. Gdy więc usłyszeli słowa Pana, wycofali się z wyprawy przeciw Jeroboamowi.
5 Roboam zamieszkał w Jerozolimie. W Judzie przebudował miasta na twierdze: 6 przebudował Betlejem, Etam, Tekoę, 7 Bet-Sur, Soko, Adullam, 8 Gat, Mareszę, Zif, 9 Adoraim, Lakisz, Azekę, 10 Soreę, Ajjalon, Hebron – miasta-twierdze w Judzie i w Beniaminie. 11 Wzmocnił twierdze i wyznaczył im dowódców, i zaopatrzenie w żywność, olej i wino, 12 a w każdym mieście były tarcze i dzidy, i bardzo je wzmocnił, aby stały się bardzo wielkie. Do niego należały Juda i Beniamin.
13 Kapłani i lewici, którzy byli w całym Izraelu, stawili się przy nim ze wszystkich terytoriów. 14 Lewici bowiem opuścili swoje pastwiska i posiadłości i przybyli do Judy i Jerozolimy, ponieważ Jeroboam i jego synowie usunęli ich ze służby kapłańskiej dla Pana. 15 Jeroboam ustanowił sobie natomiast kapłanów dla wyżyn, kozłów i cielców, które sporządził. 16 Także ci, którzy całym sercem oddani byli szukaniu Pana, Boga Izraela, przybyli za nimi do Jerozolimy ze wszystkich plemion Izraela, aby składać ofiary Panu, Bogu swoich ojców. 17 Wzmocnili więc królestwo Judy i przez trzy lata wspierali Roboama, syna Salomona, ponieważ przez trzy lata kroczyli drogą Dawida i Salomona.
18 Roboam wziął sobie za żonę Machalat, córkę Jerimota, syna Dawida i Abihail, córkę Eliaba, syna Jessego. 19 I urodziła mu synów: Jeusza, Szemariasza i Zahama. 20 Po niej poślubił Maakę, córkę Absaloma, która urodziła mu Abiasza, Attaja, Zizę i Szelomita. 21 Roboam kochał najbardziej ze wszystkich swych żon i konkubin Maakę, córkę Absaloma, a miał osiemnaście żon i sześćdziesiąt konkubin, i był ojcem dwudziestu ośmiu synów i sześćdziesięciu córek. 22 Roboam ustanowił na czele Abiasza, syna Maaki, aby był dowódcą między jego braćmi, by uczynić go królem. 23 Postępował rozsądnie i rozmieścił wszystkich swych synów na całym terytorium Judy i Beniamina, we wszystkich warownych miastach, i zaopatrzył ich w mnóstwo żywności, i postarał się dla nich o wiele żon.
1 Roboam przybył do Jerozolimy i zgromadził sto osiemdziesiąt tysięcy wybranych wojowników z domu Judy i z Beniamina, aby walczyć z Izraelem i odzyskać królestwo.
2 Wtedy doszło do Szemajasza, męża Bożego, słowo Pana: 3 Powiedz Roboamowi, synowi Salomona, królowi Judy, i całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminie: 4 Tak mówi Pan: Nie wyruszycie i nie będziecie walczyć z waszymi braćmi. Niech każdy powróci do domu, bo to ode Mnie pochodzi. Gdy więc usłyszeli słowa Pana, wycofali się z wyprawy przeciw Jeroboamowi.
5 Roboam zamieszkał w Jerozolimie. W Judzie przebudował miasta na twierdze: 6 przebudował Betlejem, Etam, Tekoę, 7 Bet-Sur, Soko, Adullam, 8 Gat, Mareszę, Zif, 9 Adoraim, Lakisz, Azekę, 10 Soreę, Ajjalon, Hebron – miasta-twierdze w Judzie i w Beniaminie. 11 Wzmocnił twierdze i wyznaczył im dowódców, i zaopatrzenie w żywność, olej i wino, 12 a w każdym mieście były tarcze i dzidy, i bardzo je wzmocnił, aby stały się bardzo wielkie. Do niego należały Juda i Beniamin.
13 Kapłani i lewici, którzy byli w całym Izraelu, stawili się przy nim ze wszystkich terytoriów. 14 Lewici bowiem opuścili swoje pastwiska i posiadłości i przybyli do Judy i Jerozolimy, ponieważ Jeroboam i jego synowie usunęli ich ze służby kapłańskiej dla Pana. 15 Jeroboam ustanowił sobie natomiast kapłanów dla wyżyn, kozłów i cielców, które sporządził. 16 Także ci, którzy całym sercem oddani byli szukaniu Pana, Boga Izraela, przybyli za nimi do Jerozolimy ze wszystkich plemion Izraela, aby składać ofiary Panu, Bogu swoich ojców. 17 Wzmocnili więc królestwo Judy i przez trzy lata wspierali Roboama, syna Salomona, ponieważ przez trzy lata kroczyli drogą Dawida i Salomona.
18 Roboam wziął sobie za żonę Machalat, córkę Jerimota, syna Dawida i Abihail, córkę Eliaba, syna Jessego. 19 I urodziła mu synów: Jeusza, Szemariasza i Zahama. 20 Po niej poślubił Maakę, córkę Absaloma, która urodziła mu Abiasza, Attaja, Zizę i Szelomita. 21 Roboam kochał najbardziej ze wszystkich swych żon i konkubin Maakę, córkę Absaloma, a miał osiemnaście żon i sześćdziesiąt konkubin, i był ojcem dwudziestu ośmiu synów i sześćdziesięciu córek. 22 Roboam ustanowił na czele Abiasza, syna Maaki, aby był dowódcą między jego braćmi, by uczynić go królem. 23 Postępował rozsądnie i rozmieścił wszystkich swych synów na całym terytorium Judy i Beniamina, we wszystkich warownych miastach, i zaopatrzył ich w mnóstwo żywności, i postarał się dla nich o wiele żon.