Bóg przyrzeka Salomonowi błogosławieństwo
1 Kiedy Salomon ukończył budowę domuPana i domu królewskiego oraz wszystkiego, czego pragnął i co spodobało mu się wykonać, 2 Pan ukazał się mu powtórnie, podobnie jak w Gibeonie.
3 Pan powiedział do niego: Wysłuchałem twojej modlitwy i twego błagania, które zanosiłeś przede Mną. Poświęciłem ten dom, który zbudowałeś, i umieściłem tam Moje imię na wieki. Moje oczy i serce będą tam po wszystkie dni. 4 Jeżeli będziesz postępował wobec Mnie tak, jak postępował twój ojciec, Dawid, w nieskazitelności serca i w prawości, czyniąc wszystko, co ci przykazałem, i będziesz przestrzegał Moich praw i ustaw, 5 to na wieki utwierdzę tron twego królestwa nad Izraelem, jak zapowiedziałem twojemu ojcu, Dawidowi, gdy powiedziałem: Nie zostaniesz pozbawiony potomka na tronie Izraela. 6 Jeżeli jednak wy i wasi synowie całkowicie odwrócicie się ode Mnie i nie będziecie przestrzegać Moich przykazań i ustaw, które wam dałem, lecz pójdziecie i będziecie służyć obcym bogom i im się kłaniać, 7 to zgładzę Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a dom, który poświęciłem Mojemu imieniu, usunę sprzed Mego oblicza. Izrael stanie się przedmiotem przypowieści i pośmiewiskiem u wszystkich ludów, 8 a ten dom będzie zrujnowany i każdy przechodzący obok niego będzie przejęty grozą, zagwiżdże szyderczo i zapyta: Dlaczego Pan tak uczynił tej ziemi i temu domowi? 9 Wtedy odpowiedzą: Ponieważ opuścili Pana, swojego Boga, który wyprowadził ich przodków z ziemi egipskiej, i trzymali się obcych bogów, oddawali im pokłon i im służyli, dlatego Pan sprowadził na nich całe to nieszczęście.
Ugoda Salomona z Chiramem
10 Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których Salomon zbudował obydwie budowle: dom Pana i dom królewski, 11 a król Tyru, Chiram, dostarczał mu zgodnie z jego życzeniem drzew cedrowych i cyprysowych oraz złota, król Salomon dał za to Chiramowi dwadzieścia miast w ziemi galilejskiej. 12 Chiram wyruszył z Tyru, aby obejrzeć miasta, które mu dał Salomon, ale mu się nie spodobały. 13 Zapytał więc: Co to za miasta, które mi dałeś, mój bracie! I nazwał je ziemią Kabul, i tak jest do dnia dzisiejszego. 14 Mimo to Chiram posłał królowi sto dwadzieścia talentów złota.
Inne działania Salomona
15 Tak zaś miała się rzecz z przymusowymi robotami, które wprowadził król Salomon przy budowie domu Pana, swego domu, Millo i murów Jerozolimy, a także Chasor, Megiddo i Gezere. 16 Faraon, król Egiptu, wyruszył niegdyś, zdobył Gezer i spalił je, a mieszkających w nim Kananejczyków pozabijał. Następnie dał je w posagu swojej córce, żonie Salomona. 17 Salomon odbudował Gezer i dolne Bet-Choron, 18 Baalat i Tamar na pustyni w tejże ziemi 19 oraz wszystkie miasta-spichlerze, które należały do niego, a także miasta dla rydwanów, miasta dla konnicy i wszystko, cokolwiek Salomon zapragnął zbudować w Jerozolimie, w Libanie oraz w całym kraju, którym władał.
20 Całą ludność pozostałą po Amorytach, Chetytach, Peryzzytach, Chiwwitach i Jebusytach, która nie należała do Izraela, 21 potomków tych, którzy pozostali po nich w tej ziemi, a których Izraelici nie mogli wyniszczyć, Salomon zaprzągł do robót przymusowych po dziś dzień. 22 Natomiast Izraelitów nie uczynił niewolnikami, ponieważ byli jego wojownikami, podwładnymi, dowódcami jego przybocznej straży, dowodzili także jego rydwanami i konnicą.
23 Salomon miał pięciuset pięćdziesięciu wyższych przełożonych, którzy nadzorowali prace. Oni to zarządzali ludem wykonującym roboty. 24 Gdy tylko córka faraona przeniosła się z Miasta Dawida do swego domu, który dla niej zbudował, wtedy Salomon zbudował Millo. 25 Po ukończeniu domu Salomon miał zwyczaj składać trzy razy w roku ofiary całopalne i ofiary wspólnotowe na ołtarzu, który zbudował Panu. Składał także przed Panem ofiary kadzielne.
26 Salomon wybudował również statki w Esjon-Geber położonym przy Elat nad brzegiem Morza Sitowia w ziemi edomickiej. 27 Chiram zaś wysłał na te statki swoich poddanych, żeglarzy znających morze. Byli oni razem z poddanymi Salomona. 28 Dotarli do Ofiru, skąd zabrali czterysta dwadzieścia talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.
Bóg przyrzeka Salomonowi błogosławieństwo
1 Kiedy Salomon ukończył budowę domuPana i domu królewskiego oraz wszystkiego, czego pragnął i co spodobało mu się wykonać, 2 Pan ukazał się mu powtórnie, podobnie jak w Gibeonie.
3 Pan powiedział do niego: Wysłuchałem twojej modlitwy i twego błagania, które zanosiłeś przede Mną. Poświęciłem ten dom, który zbudowałeś, i umieściłem tam Moje imię na wieki. Moje oczy i serce będą tam po wszystkie dni. 4 Jeżeli będziesz postępował wobec Mnie tak, jak postępował twój ojciec, Dawid, w nieskazitelności serca i w prawości, czyniąc wszystko, co ci przykazałem, i będziesz przestrzegał Moich praw i ustaw, 5 to na wieki utwierdzę tron twego królestwa nad Izraelem, jak zapowiedziałem twojemu ojcu, Dawidowi, gdy powiedziałem: Nie zostaniesz pozbawiony potomka na tronie Izraela. 6 Jeżeli jednak wy i wasi synowie całkowicie odwrócicie się ode Mnie i nie będziecie przestrzegać Moich przykazań i ustaw, które wam dałem, lecz pójdziecie i będziecie służyć obcym bogom i im się kłaniać, 7 to zgładzę Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a dom, który poświęciłem Mojemu imieniu, usunę sprzed Mego oblicza. Izrael stanie się przedmiotem przypowieści i pośmiewiskiem u wszystkich ludów, 8 a ten dom będzie zrujnowany i każdy przechodzący obok niego będzie przejęty grozą, zagwiżdże szyderczo i zapyta: Dlaczego Pan tak uczynił tej ziemi i temu domowi? 9 Wtedy odpowiedzą: Ponieważ opuścili Pana, swojego Boga, który wyprowadził ich przodków z ziemi egipskiej, i trzymali się obcych bogów, oddawali im pokłon i im służyli, dlatego Pan sprowadził na nich całe to nieszczęście.
Ugoda Salomona z Chiramem
10 Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których Salomon zbudował obydwie budowle: dom Pana i dom królewski, 11 a król Tyru, Chiram, dostarczał mu zgodnie z jego życzeniem drzew cedrowych i cyprysowych oraz złota, król Salomon dał za to Chiramowi dwadzieścia miast w ziemi galilejskiej. 12 Chiram wyruszył z Tyru, aby obejrzeć miasta, które mu dał Salomon, ale mu się nie spodobały. 13 Zapytał więc: Co to za miasta, które mi dałeś, mój bracie! I nazwał je ziemią Kabul, i tak jest do dnia dzisiejszego. 14 Mimo to Chiram posłał królowi sto dwadzieścia talentów złota.
Inne działania Salomona
15 Tak zaś miała się rzecz z przymusowymi robotami, które wprowadził król Salomon przy budowie domu Pana, swego domu, Millo i murów Jerozolimy, a także Chasor, Megiddo i Gezere. 16 Faraon, król Egiptu, wyruszył niegdyś, zdobył Gezer i spalił je, a mieszkających w nim Kananejczyków pozabijał. Następnie dał je w posagu swojej córce, żonie Salomona. 17 Salomon odbudował Gezer i dolne Bet-Choron, 18 Baalat i Tamar na pustyni w tejże ziemi 19 oraz wszystkie miasta-spichlerze, które należały do niego, a także miasta dla rydwanów, miasta dla konnicy i wszystko, cokolwiek Salomon zapragnął zbudować w Jerozolimie, w Libanie oraz w całym kraju, którym władał.
20 Całą ludność pozostałą po Amorytach, Chetytach, Peryzzytach, Chiwwitach i Jebusytach, która nie należała do Izraela, 21 potomków tych, którzy pozostali po nich w tej ziemi, a których Izraelici nie mogli wyniszczyć, Salomon zaprzągł do robót przymusowych po dziś dzień. 22 Natomiast Izraelitów nie uczynił niewolnikami, ponieważ byli jego wojownikami, podwładnymi, dowódcami jego przybocznej straży, dowodzili także jego rydwanami i konnicą.
23 Salomon miał pięciuset pięćdziesięciu wyższych przełożonych, którzy nadzorowali prace. Oni to zarządzali ludem wykonującym roboty. 24 Gdy tylko córka faraona przeniosła się z Miasta Dawida do swego domu, który dla niej zbudował, wtedy Salomon zbudował Millo. 25 Po ukończeniu domu Salomon miał zwyczaj składać trzy razy w roku ofiary całopalne i ofiary wspólnotowe na ołtarzu, który zbudował Panu. Składał także przed Panem ofiary kadzielne.
26 Salomon wybudował również statki w Esjon-Geber położonym przy Elat nad brzegiem Morza Sitowia w ziemi edomickiej. 27 Chiram zaś wysłał na te statki swoich poddanych, żeglarzy znających morze. Byli oni razem z poddanymi Salomona. 28 Dotarli do Ofiru, skąd zabrali czterysta dwadzieścia talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.