1 Synami Lewiego byli: Gerszom, Kehat, Merari. 2 Oto imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei. 3 Synami Kehata byli: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel. 4 Synami Merariego byli: Machli i Muszi. A oto rody Lewiego według ich ojców:
5 Gerszom: jego syn Libni, jego syn Jachat, jego syn Zimma, 6 jego syn Joach, jego syn Iddo, jego syn Zerach, jego syn Jeatraj. 7 Potomkami Kehata byli: jego syn Amminadab, jego syn Korach, jego syn Assir, 8 jego syn Elkana, jego syn Abiasaf, jego syn Assir, 9 jego syn Tachat, jego syn Uriel, jego syn Ozjasz, jego syn Saul. 10 Synami Elkany byli: Amasaj i Achimot. 11 Jego synem był też Elkana, a jego synem Sofaj, jego synem Nachat, 12 jego synem Eliab, jego synem Jerocham, jego synem Elkana.
13 Synami Samuela byli: pierworodny Waszni i Abiasz.
14 Synem Merariego był Machli, jego synem Libni, jego synem Szimei, jego synem Uzza, 15 jego synem Szima, jego synem Chaggiasz, jego synem Asajasz.
16 To są ci, którym Dawid powierzył troskę o śpiew w domu Pana, odkąd spoczęła tam Arka. 17 I pełnili służbę, śpiewając przed Przybytkiem, Namiotem Spotkania, dopóki Salomon nie zbudował domu Pana w Jerozolimie. I stawali do służby według ustalonego porządku.
18 Oto ci, którzy pełnili służbę wraz ze swymi synami – spośród potomków Kehata: śpiewak Heman, syn Joela, syn Samuela, 19 syn Elkany, syn Jerochama, syn Eliela, syn Toacha, 20 syn Sufa, syn Elkany, syn Machata, syn Amasaja, 21 syn Elkany, syn Joela, syn Azariasza, syn Sefaniasza, 22 syn Tachata, syn Assira, syn Ebiasafa, syn Koracha, 23 syn Jishara, syn Kehata, syn Lewiego, syn Izraela. 24 Jego bratem był Asaf, który stał po jego prawej stronie. Asaf był synem Berekiasza, syna Szimy, 25 syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza, 26 syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza, 27 syna Etana, syna Zimmy, syna Szimeiego, 28 syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego.
29 Ich bracia – synowie Merariego – stawali po lewej stronie: Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Malluka, 30 syna Chaszabiasza, syna Amazjasza, syna Chilkiasza, 31 syna Amsjego, syna Baniego, syna Szemera, 32 syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego.
33 Ich bracia, lewici, byli przeznaczeni do wszelkiej służby w przybytku domu Bożego. 34 Aaron i jego synowie składali ofiary na ołtarzu całopalenia i ołtarzu kadzielnym. Pełnili wszelkie posługi w Miejscu Najświętszym i dokonywali przebłagania za Izraela, zgodnie ze wszystkim, co nakazał Mojżesz, sługa Boży.
35 A oto potomkowie Aarona: jego syn Eleazar, jego syn Pinchas, jego syn Abiszua, 36 jego syn Bukki, jego syn Uzzi, jego syn Zerachiasz, 37 jego syn Merajot, jego syn Amariasz, jego syn Achitub, 38 jego syn Sadok, jego syn Achimaas.
39 Takie są ich siedziby według obozów w granicach im wyznaczonych. Potomkom Aarona z rodu Kehata – im bowiem przypadł ten dział – 40 dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z otaczającymi go pastwiskami. 41 Pole zaś należące do tego miasta i osiedla dano Kalebowi, synowi Jefunnego.
42 Potomkom Aarona dano miasta ucieczki: Hebron i Libnę wraz z ich pastwiskami, Jattir i Esztemoę z ich pastwiskami, 43 Chilez z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami, 44 Aszan z jego pastwiskami i Bet-Szemesz z jego pastwiskami.
45 Z plemienia Beniamina przydzielono im: Gebę z jej pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego pastwiskami, razem trzynaście miast dla ich rodów.
46 Pozostałym potomkom Kehata przypadło losem dziesięć miast z posiadłości rodów tego plemienia, to jest z połowy plemienia Manassesa.
47 Potomkom Gerszoma, według ich rodów, przypadło trzynaście miast od plemienia Issachara, od plemienia Asera, od plemienia Neftalego i od plemienia Manassesa w Baszanie. 48 Potomkom Merariego, według ich rodów, przypadło losem dwanaście miast od plemienia Rubena, od plemienia Gada, od plemienia Zabulona.
49 Izraelici dali Lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami. 50 Dali przez losowanie z plemienia potomków Judy, z plemienia potomków Symeona, z plemienia potomków Beniamina, te miasta, które wymienili z nazwy.
51 Innym rodom potomków Kehata przydzielono miasta w granicach plemienia Efraima. 52 Dano im miasta ucieczki: Sychem z jego pastwiskami w górach Efraima, Gezer z jego pastwiskami, 53 Jokmeam z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami, 54 Ajjalon z jego pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami.
55 A pozostałym rodom potomków Kehata dano od połowy plemienia Manassesa Aner z jego pastwiskami i Bileam z jego pastwiskami.
56 Potomkom Gerszoma dano od połowy plemienia Manassesa Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami; 57 a od plemienia Issachara: Kedesz z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami, 58 Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami; 59 a od plemienia Asera: Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami, 60 Chukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami; 61 a od plemienia Neftalego: Kadesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i Kiriataim z jego pastwiskami.
62 Pozostałym potomkom Merariego dano od plemienia Zabulona Rimmono z jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami. 63 Od plemienia Rubena, po drugiej stronie Jordanu, w okolicy Jerycha, na wschód od Jordanu, otrzymali: Beser na pustyni z jego pastwiskami, Jahsę z jej pastwiskami, 64 Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami; 65 a od plemienia Gada: Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami, 66 Cheszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami.
1 Synami Lewiego byli: Gerszom, Kehat, Merari. 2 Oto imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei. 3 Synami Kehata byli: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel. 4 Synami Merariego byli: Machli i Muszi. A oto rody Lewiego według ich ojców:
5 Gerszom: jego syn Libni, jego syn Jachat, jego syn Zimma, 6 jego syn Joach, jego syn Iddo, jego syn Zerach, jego syn Jeatraj. 7 Potomkami Kehata byli: jego syn Amminadab, jego syn Korach, jego syn Assir, 8 jego syn Elkana, jego syn Abiasaf, jego syn Assir, 9 jego syn Tachat, jego syn Uriel, jego syn Ozjasz, jego syn Saul. 10 Synami Elkany byli: Amasaj i Achimot. 11 Jego synem był też Elkana, a jego synem Sofaj, jego synem Nachat, 12 jego synem Eliab, jego synem Jerocham, jego synem Elkana.
13 Synami Samuela byli: pierworodny Waszni i Abiasz.
14 Synem Merariego był Machli, jego synem Libni, jego synem Szimei, jego synem Uzza, 15 jego synem Szima, jego synem Chaggiasz, jego synem Asajasz.
16 To są ci, którym Dawid powierzył troskę o śpiew w domu Pana, odkąd spoczęła tam Arka. 17 I pełnili służbę, śpiewając przed Przybytkiem, Namiotem Spotkania, dopóki Salomon nie zbudował domu Pana w Jerozolimie. I stawali do służby według ustalonego porządku.
18 Oto ci, którzy pełnili służbę wraz ze swymi synami – spośród potomków Kehata: śpiewak Heman, syn Joela, syn Samuela, 19 syn Elkany, syn Jerochama, syn Eliela, syn Toacha, 20 syn Sufa, syn Elkany, syn Machata, syn Amasaja, 21 syn Elkany, syn Joela, syn Azariasza, syn Sefaniasza, 22 syn Tachata, syn Assira, syn Ebiasafa, syn Koracha, 23 syn Jishara, syn Kehata, syn Lewiego, syn Izraela. 24 Jego bratem był Asaf, który stał po jego prawej stronie. Asaf był synem Berekiasza, syna Szimy, 25 syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza, 26 syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza, 27 syna Etana, syna Zimmy, syna Szimeiego, 28 syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego.
29 Ich bracia – synowie Merariego – stawali po lewej stronie: Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Malluka, 30 syna Chaszabiasza, syna Amazjasza, syna Chilkiasza, 31 syna Amsjego, syna Baniego, syna Szemera, 32 syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego.
33 Ich bracia, lewici, byli przeznaczeni do wszelkiej służby w przybytku domu Bożego. 34 Aaron i jego synowie składali ofiary na ołtarzu całopalenia i ołtarzu kadzielnym. Pełnili wszelkie posługi w Miejscu Najświętszym i dokonywali przebłagania za Izraela, zgodnie ze wszystkim, co nakazał Mojżesz, sługa Boży.
35 A oto potomkowie Aarona: jego syn Eleazar, jego syn Pinchas, jego syn Abiszua, 36 jego syn Bukki, jego syn Uzzi, jego syn Zerachiasz, 37 jego syn Merajot, jego syn Amariasz, jego syn Achitub, 38 jego syn Sadok, jego syn Achimaas.
39 Takie są ich siedziby według obozów w granicach im wyznaczonych. Potomkom Aarona z rodu Kehata – im bowiem przypadł ten dział – 40 dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z otaczającymi go pastwiskami. 41 Pole zaś należące do tego miasta i osiedla dano Kalebowi, synowi Jefunnego.
42 Potomkom Aarona dano miasta ucieczki: Hebron i Libnę wraz z ich pastwiskami, Jattir i Esztemoę z ich pastwiskami, 43 Chilez z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami, 44 Aszan z jego pastwiskami i Bet-Szemesz z jego pastwiskami.
45 Z plemienia Beniamina przydzielono im: Gebę z jej pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego pastwiskami, razem trzynaście miast dla ich rodów.
46 Pozostałym potomkom Kehata przypadło losem dziesięć miast z posiadłości rodów tego plemienia, to jest z połowy plemienia Manassesa.
47 Potomkom Gerszoma, według ich rodów, przypadło trzynaście miast od plemienia Issachara, od plemienia Asera, od plemienia Neftalego i od plemienia Manassesa w Baszanie. 48 Potomkom Merariego, według ich rodów, przypadło losem dwanaście miast od plemienia Rubena, od plemienia Gada, od plemienia Zabulona.
49 Izraelici dali Lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami. 50 Dali przez losowanie z plemienia potomków Judy, z plemienia potomków Symeona, z plemienia potomków Beniamina, te miasta, które wymienili z nazwy.
51 Innym rodom potomków Kehata przydzielono miasta w granicach plemienia Efraima. 52 Dano im miasta ucieczki: Sychem z jego pastwiskami w górach Efraima, Gezer z jego pastwiskami, 53 Jokmeam z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami, 54 Ajjalon z jego pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami.
55 A pozostałym rodom potomków Kehata dano od połowy plemienia Manassesa Aner z jego pastwiskami i Bileam z jego pastwiskami.
56 Potomkom Gerszoma dano od połowy plemienia Manassesa Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami; 57 a od plemienia Issachara: Kedesz z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami, 58 Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami; 59 a od plemienia Asera: Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami, 60 Chukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami; 61 a od plemienia Neftalego: Kadesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i Kiriataim z jego pastwiskami.
62 Pozostałym potomkom Merariego dano od plemienia Zabulona Rimmono z jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami. 63 Od plemienia Rubena, po drugiej stronie Jordanu, w okolicy Jerycha, na wschód od Jordanu, otrzymali: Beser na pustyni z jego pastwiskami, Jahsę z jej pastwiskami, 64 Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami; 65 a od plemienia Gada: Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami, 66 Cheszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami.