1 Odźwierni służyli w następujących zmianach: z Korachitów – Meszelemiasz, potomek Koracha, z synów Asafa. 2 Z synów Meszelemiasza – pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel, 3 piąty Elam, szósty Jehochanan, siódmy Eljehoenaj. 4 Z synów Obed-Edoma: pierworodny Szemajasz, drugi Jehozabad, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Netaneel, 5 szósty Ammiel, siódmy Issachar, ósmy Peulletaj, Bóg bowiem mu błogosławił.
6 A Szemajaszowi, jego synowi, urodzili się synowie sprawujący władzę nad rodem, ponieważ byli to dzielni mężczyźni. 7 Synowie Szemajasza: Otni, Refael, Obed, Elzabad i jego bracia, dzielni mężczyźni: Elihu i Semakiasz. 8 Ci wszyscy byli synami Obed-Edoma; oni oraz ich synowie i ich bracia byli to dzielni mężczyźni i zdolni do służby, sześćdziesięciu dwóch od Obed-Edoma. 9 Meszelemiasz miał osiemnastu braci, dzielnych ludzi.
10 A oto synowie Chosy, z potomków Merariego: naczelnik Szimri, choć nie był pierworodny, to jednak jego ojciec uczynił go naczelnikiem. 11 Drugi Chilkiasz, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz; wszystkich braci i synów Chosy było trzynastu.
12 Według tych zmian odźwiernych do obowiązków – zarówno naczelników jak i ich braci – należało posługiwanie w domu Pana. 13 Każdy, zarówno mały jak i wielki, według swego rodu, rzucał losy o każdą z bram.
14 Los dla Szelemiasza wskazał wschodnią stronę, a dla Zachariasza, jego syna, mądrego doradcy, rzucono los i przypadła mu strona północna. 15 Dla Obed-Edoma – strona południowa, a dla jego synów – magazyny. 16 Dla Szuppima i Chosy – strona zachodnia wraz z bramą Szalleket przy drodze prowadzącej w górę: straż naprzeciw straży. 17 Od strony wschodniej: sześciu lewitów, od północy codziennie czterech, od południa codziennie czterech i przy magazynach po dwóch. 18 Przy dziedzińcu od zachodu: czterech przy drodze i dwóch przy samym dziedzińcu. 19 Takie były zmiany odźwiernych, potomków Koracha i potomków Merariego.
20 Również lewici, ich bracia, zarządzali skarbcami domu Bożego i skarbcami rzeczy świętych. 21 Synowie Ladana byli potomkami Gerszonitów, naczelnicy rodów należeli do potomków Ladana, do potomków Ladana Gerszonity należeli też Jechielici. 22 Synowie Jechielego, Zetam i jego brat Joel zarządzali skarbcami domu Bożego.
23 Spośród Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów: 24 Szebuel, syn Gerszoma, syna Mojżesza, nadzorca nad skarbcami. 25 Również jego bracia, potomkowie Eliezera: jego syn Rechabiasz, i jego syn Izajasz, i jego syn Joram, i jego syn Zikri, i jego syn, Szelomit. 26 Szelomit i jego bracia zarządzali wszystkimi skarbcami rzeczy świętych, które poświęcił król Dawid oraz przywódcy rodów, tysiącznicy, setnicy i dowódcy wojska. 27 Z wojen i z łupów poświęcali środki na wzmocnienie domu Pana. 28 Wszystko, co poświęcił Samuel – Widzący, Saul, syn Kisza, Abner, syn Nera, i Joab, syn Serui, wszystko, co poświęcone, było pod opieką Szelomita i jego braci.
29 Z Jisharytów: Kenaniasz i jego synowie – wyznaczeni do innych zajęć jako urzędnicy i sędziowie w Izraelu. 30 Z Chebronitów: Chaszabiasz i jego bracia, tysiąc siedmiuset dzielnych mężczyzn, po drugiej, zachodniej stronie Jordanu sprawowało nadzór nad Izraelem, we wszystkich sprawach Pana i w służbie królewskiej.
31 Z Chebronitów: Jeriasz – na czele Chebronitów dla pokoleń swego rodu; w czterdziestym roku królowania Dawida poszukiwano i znaleziono wśród nich dzielnych mężczyzn w Jazer w Gileadzie. 32 Jego braci – dwa tysiące siedmiuset dzielnych mężczyzn, naczelników rodów – ustanowił król Dawid nad Rubenitami, Gadytami i połową plemienia Manassesa w każdej sprawie Bożej i sprawie królewskiej.
1 Odźwierni służyli w następujących zmianach: z Korachitów – Meszelemiasz, potomek Koracha, z synów Asafa. 2 Z synów Meszelemiasza – pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel, 3 piąty Elam, szósty Jehochanan, siódmy Eljehoenaj. 4 Z synów Obed-Edoma: pierworodny Szemajasz, drugi Jehozabad, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Netaneel, 5 szósty Ammiel, siódmy Issachar, ósmy Peulletaj, Bóg bowiem mu błogosławił.
6 A Szemajaszowi, jego synowi, urodzili się synowie sprawujący władzę nad rodem, ponieważ byli to dzielni mężczyźni. 7 Synowie Szemajasza: Otni, Refael, Obed, Elzabad i jego bracia, dzielni mężczyźni: Elihu i Semakiasz. 8 Ci wszyscy byli synami Obed-Edoma; oni oraz ich synowie i ich bracia byli to dzielni mężczyźni i zdolni do służby, sześćdziesięciu dwóch od Obed-Edoma. 9 Meszelemiasz miał osiemnastu braci, dzielnych ludzi.
10 A oto synowie Chosy, z potomków Merariego: naczelnik Szimri, choć nie był pierworodny, to jednak jego ojciec uczynił go naczelnikiem. 11 Drugi Chilkiasz, trzeci Tebaliasz, czwarty Zachariasz; wszystkich braci i synów Chosy było trzynastu.
12 Według tych zmian odźwiernych do obowiązków – zarówno naczelników jak i ich braci – należało posługiwanie w domu Pana. 13 Każdy, zarówno mały jak i wielki, według swego rodu, rzucał losy o każdą z bram.
14 Los dla Szelemiasza wskazał wschodnią stronę, a dla Zachariasza, jego syna, mądrego doradcy, rzucono los i przypadła mu strona północna. 15 Dla Obed-Edoma – strona południowa, a dla jego synów – magazyny. 16 Dla Szuppima i Chosy – strona zachodnia wraz z bramą Szalleket przy drodze prowadzącej w górę: straż naprzeciw straży. 17 Od strony wschodniej: sześciu lewitów, od północy codziennie czterech, od południa codziennie czterech i przy magazynach po dwóch. 18 Przy dziedzińcu od zachodu: czterech przy drodze i dwóch przy samym dziedzińcu. 19 Takie były zmiany odźwiernych, potomków Koracha i potomków Merariego.
20 Również lewici, ich bracia, zarządzali skarbcami domu Bożego i skarbcami rzeczy świętych. 21 Synowie Ladana byli potomkami Gerszonitów, naczelnicy rodów należeli do potomków Ladana, do potomków Ladana Gerszonity należeli też Jechielici. 22 Synowie Jechielego, Zetam i jego brat Joel zarządzali skarbcami domu Bożego.
23 Spośród Amramitów, Jisharytów, Chebronitów i Uzzjelitów: 24 Szebuel, syn Gerszoma, syna Mojżesza, nadzorca nad skarbcami. 25 Również jego bracia, potomkowie Eliezera: jego syn Rechabiasz, i jego syn Izajasz, i jego syn Joram, i jego syn Zikri, i jego syn, Szelomit. 26 Szelomit i jego bracia zarządzali wszystkimi skarbcami rzeczy świętych, które poświęcił król Dawid oraz przywódcy rodów, tysiącznicy, setnicy i dowódcy wojska. 27 Z wojen i z łupów poświęcali środki na wzmocnienie domu Pana. 28 Wszystko, co poświęcił Samuel – Widzący, Saul, syn Kisza, Abner, syn Nera, i Joab, syn Serui, wszystko, co poświęcone, było pod opieką Szelomita i jego braci.
29 Z Jisharytów: Kenaniasz i jego synowie – wyznaczeni do innych zajęć jako urzędnicy i sędziowie w Izraelu. 30 Z Chebronitów: Chaszabiasz i jego bracia, tysiąc siedmiuset dzielnych mężczyzn, po drugiej, zachodniej stronie Jordanu sprawowało nadzór nad Izraelem, we wszystkich sprawach Pana i w służbie królewskiej.
31 Z Chebronitów: Jeriasz – na czele Chebronitów dla pokoleń swego rodu; w czterdziestym roku królowania Dawida poszukiwano i znaleziono wśród nich dzielnych mężczyzn w Jazer w Gileadzie. 32 Jego braci – dwa tysiące siedmiuset dzielnych mężczyzn, naczelników rodów – ustanowił król Dawid nad Rubenitami, Gadytami i połową plemienia Manassesa w każdej sprawie Bożej i sprawie królewskiej.