Rodowody wprowadzające od Adama do Saula
1 Adam, Set, Enosz, 2 Kenan, Mahalaleel, Jered, 3 Henoch, Metuszelach, Lamek, 4 Noe, Sem, Cham i Jafet.
5 Synami Jafeta byli: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
6 Synami Gomera byli: Aszkanaz, Difat i Togarma.
7 Synami Jawana byli: Elisza, Tarszisz, Kittim i Rodanim.
8 Synami Chama byli: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. 9 Synami Kusza byli: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka, natomiast synami Ramy byli Szeba i Dedan.
10 Kusz był również ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
11 Misraim był ojcem Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim, 12 Patrusim, Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
13 Kanaan był ojcem Sydona, swego pierworodnego, oraz Cheta, 14 Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, 15 Chiwwitów, Arkitów, Synitów, 16 Arwadytów, Semarytów i Chamatytów.
17 Synami Sema byli: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszek, 18 natomiast Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach ojcem Ebera. 19 Eberowi urodzili się dwaj synowie, jeden nazywał się Peleg, ponieważ za jego dni ziemia została podzielona, a jego brat miał na imię Joktan. 20 Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, 21 Hadorama, Uzala, Dikli, 22 Ebala, Abimeala, Szeby, 23 Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana.
24 Sem, Arpachszad, Szelach, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nachor, Terach, 27 Abram – to jest Abraham.
28 Synami Abrahama byli Izaak i Izmael.
29 Oto ich potomkowie: pierworodnym Izmaela był Nebajot, następnie: Kedar, Abdeel, Mibsam, 30 Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31 Jetur, Nafisz i Kedma; oni byli synami Izmaela.
32 Synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli przez nią urodzeni: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Jiszbak i Szuach. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.
33 Synami Midiana byli: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy oni byli synami Ketury.
34 Abraham był ojcem Izaaka, a synami Izaaka byli Ezaw i Izrael.
35 Synami Ezawa byli: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.
36 Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
37 Synami Reuela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.
38 Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan. 39 Synami Lotana byli Chori i Homam, a siostrą Lotana była Timna.
40 Synami Szobala byli: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam, a synami Sibeona: Ajja i Ana. 41 Synem Any był Diszon, a synami Diszona byli: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.
42 Synami Esera byli: Bilhan, Zaawan i Jaakan, a synami Diszona: Us i Aran.
43 Oto królowie, którzy panowali w ziemi Edomu, zanim jakikolwiek król zapanował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, jego miasto nazywało się Dinhaba. 44 Kiedy Bela zmarł, po nim panował Jobab, syn Zeracha z Bosry. 45 Kiedy Jobab zmarł, po nim panował Chuszam z ziemi Temanitów. 46 Kiedy Chuszam zmarł, po nim panował Hadad, syn Bedada, który pobił Madianitów na polach Moabu; jego miasto nazywało się Awit. 47 Kiedy Hadad zmarł, po nim panował Samla z Masreki. 48 Kiedy Samla zmarł, po nim panował Szaul z Rechobot nad Rzeką. 49 Kiedy Szaul zmarł, po nim panował Baal-Chanan, syn Akbora.
50 Kiedy Baal-Chanan zmarł, po nim panował Hadad, a jego miasto nazywało się Pai, natomiast jego żoną była Mehetabeel, córka Matredy, córka Mezahaba.
51 Po śmierci Hadada naczelnikami w Edomie zostali: naczelnik Timna, naczelnik Alja, naczelnik Jetet, 52 naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, 53 naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar, 54 naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Oni byli naczelnikami w Edomie.
Rodowody wprowadzające od Adama do Saula
1 Adam, Set, Enosz, 2 Kenan, Mahalaleel, Jered, 3 Henoch, Metuszelach, Lamek, 4 Noe, Sem, Cham i Jafet.
5 Synami Jafeta byli: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
6 Synami Gomera byli: Aszkanaz, Difat i Togarma.
7 Synami Jawana byli: Elisza, Tarszisz, Kittim i Rodanim.
8 Synami Chama byli: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. 9 Synami Kusza byli: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka, natomiast synami Ramy byli Szeba i Dedan.
10 Kusz był również ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
11 Misraim był ojcem Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim, 12 Patrusim, Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
13 Kanaan był ojcem Sydona, swego pierworodnego, oraz Cheta, 14 Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, 15 Chiwwitów, Arkitów, Synitów, 16 Arwadytów, Semarytów i Chamatytów.
17 Synami Sema byli: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszek, 18 natomiast Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach ojcem Ebera. 19 Eberowi urodzili się dwaj synowie, jeden nazywał się Peleg, ponieważ za jego dni ziemia została podzielona, a jego brat miał na imię Joktan. 20 Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, 21 Hadorama, Uzala, Dikli, 22 Ebala, Abimeala, Szeby, 23 Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana.
24 Sem, Arpachszad, Szelach, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nachor, Terach, 27 Abram – to jest Abraham.
28 Synami Abrahama byli Izaak i Izmael.
29 Oto ich potomkowie: pierworodnym Izmaela był Nebajot, następnie: Kedar, Abdeel, Mibsam, 30 Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31 Jetur, Nafisz i Kedma; oni byli synami Izmaela.
32 Synami Ketury, nałożnicy Abrahama, byli przez nią urodzeni: Zimran, Jokszan, Medan, Midian, Jiszbak i Szuach. Synami Jokszana byli Szeba i Dedan.
33 Synami Midiana byli: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy oni byli synami Ketury.
34 Abraham był ojcem Izaaka, a synami Izaaka byli Ezaw i Izrael.
35 Synami Ezawa byli: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.
36 Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
37 Synami Reuela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.
38 Synami Seira byli: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan. 39 Synami Lotana byli Chori i Homam, a siostrą Lotana była Timna.
40 Synami Szobala byli: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam, a synami Sibeona: Ajja i Ana. 41 Synem Any był Diszon, a synami Diszona byli: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.
42 Synami Esera byli: Bilhan, Zaawan i Jaakan, a synami Diszona: Us i Aran.
43 Oto królowie, którzy panowali w ziemi Edomu, zanim jakikolwiek król zapanował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, jego miasto nazywało się Dinhaba. 44 Kiedy Bela zmarł, po nim panował Jobab, syn Zeracha z Bosry. 45 Kiedy Jobab zmarł, po nim panował Chuszam z ziemi Temanitów. 46 Kiedy Chuszam zmarł, po nim panował Hadad, syn Bedada, który pobił Madianitów na polach Moabu; jego miasto nazywało się Awit. 47 Kiedy Hadad zmarł, po nim panował Samla z Masreki. 48 Kiedy Samla zmarł, po nim panował Szaul z Rechobot nad Rzeką. 49 Kiedy Szaul zmarł, po nim panował Baal-Chanan, syn Akbora.
50 Kiedy Baal-Chanan zmarł, po nim panował Hadad, a jego miasto nazywało się Pai, natomiast jego żoną była Mehetabeel, córka Matredy, córka Mezahaba.
51 Po śmierci Hadada naczelnikami w Edomie zostali: naczelnik Timna, naczelnik Alja, naczelnik Jetet, 52 naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, 53 naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar, 54 naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Oni byli naczelnikami w Edomie.