1 Mądry sędzia będzie swój lud pouczał,
a przewodnictwo rozumnego wprowadzi porządek.
2 Jaki sędzia ludu, tacy też są jego słudzy,
a mieszkańcy miasta są podobni do jego rządcy.
3 Król pozbawiony zasad zgubi swój naród,
a miasto rozwija się dzięki rozumowi władców.
4 Władza nad ziemią spoczywa w ręku Pana,
On w swoim czasie wyznacza użytecznego władcę.
5 Pomyślność człowieka spoczywa w ręku Pana,
On nauczycielowi Prawa daje swoją chwałę.
Przeciwko pysze
6 Nie gniewaj się na bliźniego przy każdej jego winie,
nie czyń mu nic obraźliwego.
7 Pycha jest znienawidzona przez Pana i ludzi,
a niesprawiedliwość uznawana jest zawsze za występek.
8 Zmieniają się panujący nad narodami,
wśród niesprawiedliwości, zniewag i pogoni za bogactwem.
9 Dlaczego pyszni się ten, kto jest ziemią i prochem,
skoro jeszcze za życia wyrzuca swoje wnętrzności?
10 Przewlekła choroba – drwi z niej lekarz,
ktoś dzisiaj jest królem – jutro umiera.
11 Człowiek bowiem w czas śmierci
odziedziczy węże, bestie i robactwo.
12 Początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana,
gdy serce odwraca się od Stwórcy.
13 Początkiem pychy jest grzech,
a ten, kto się jej trzyma, rozleje obrzydliwość,
dlatego też Pan zesłał straszne kary
i pysznych na koniec wyniszczył.
14 Pan obalił trony władców,
a zamiast nich postawił uległych.
15 Pan wyrwał korzenie narodów,
a zamiast nich zasadził pokornych.
16 Pan zniszczył krainy narodów,
wytracił je aż do fundamentów ziemi.
17 Wyrwał je z korzeniami i wyniszczył,
wymazał o nich pamięć na ziemi.
18 Ludziom nie przystoi pycha
ani porywczy gniew urodzonym z kobiety.
Godni szacunku
19 Jakie potomstwo jest szanowane? Potomstwo człowieka.
Jakie potomstwo jest szanowane? To, które boi się Pana.
Jakie potomstwo jest pogardzane? Potomstwo człowieka.
Jakie potomstwo jest pogardzane? To, które łamie przykazania.
20 Wśród braci szanuje się tego, który przewodzi,
a Pan ma wzgląd na tych, którzy się Go boją.
22 Bogaty, sławny czy biedny
– wszyscy mogą się chlubić bojaźnią Pana.
23 Nie jest dobrze pogardzać biednym, który jest rozsądny,
ani też nie należy chwalić człowieka, który grzeszy.
24 Władca, sędzia i możny otaczają się chwałą,
lecz żaden z nich nie jest większy od tego, kto się boi Pana.
25 Mądremu słudze będą służyć ludzie wolni,
a człowiek rozsądny nie będzie się sprzeciwiał.
Rozważny umiar
26 Nie bądź przemądrzały podczas swojej pracy,
nie chwal się też swoim nieszczęściem.
27 Lepszy jest ten, kto pracuje i ma wszystko,
niż ten, kto się przechadza wyniośle, a nie ma chleba.
28 Synu, w cichości chwal siebie samego
i darz się szacunkiem, na jaki zasługujesz.
29 Czy jest usprawiedliwienie dla tego, kto krzywdzi siebie?
Czy można wychwalać tego, kto gardzi swoim życiem?
30 Ubogi będzie szanowany ze względu na wiedzę,
natomiast bogatego szanują za jego bogactwo.
31 Kto jest szanowany w ubóstwie,
o ileż bardziej będzie szanowany w bogactwie,
kto jest pogardzany w bogactwie,
o ileż bardziej będzie wzgardzony w ubóstwie.
1 A wise ruler will educate his people, and his government will be orderly. 2 All the officials and all the citizens will be like their ruler. 3 An uneducated king will ruin his people, but a government will grow strong if its rulers are wise. 4 The Lord sees to the government of the world and brings the right person to power at the right time. 5 The success of that person is in the Lord's hands. The Lord is the source of the honor given to any official.
Pride
6 Don't be angry with someone for every little thing he does wrong. Don't do anything out of injured pride. 7 Arrogance and injustice are hated by both the Lord and people. 8 Injustice, arrogance, and wealth cause nations to fall from power, and others then rise to take their place. 9 We are only dust and ashes; what have we got to be proud of Our body decays even while we are alive. 10 A long illness puzzles the doctor. Even a king may be alive today and dead tomorrow. 11 When a person dies, all he then possesses is worms, flies, and maggots.
12 Pride has its beginning when a person abandons the Lord, his maker. 13 Pride is like a fountain pouring out sin, and whoever persists in it will be full of wickedness. That is why the Lord brought terrible punishments on some people and completely destroyed them. 14 The Lord has overthrown kings and put humbler people in their place. 15 The Lord has pulled up nations by the roots and established humbler ones in their place. 16 The Lord has overthrown empires and completely devastated their lands. 17 He destroyed some so completely that they are not even remembered any more. 18 The Creator never intended for human beings to be arrogant and violent.
People Who Should Be Honored
19 Who deserves honor? The human race does, because people fear the Lord. Who does not deserve honor? The human race does not, because people break the Lord's commands. 20 A leader should be honored by those who follow him, and the Lord honors those who fear him.
22 Rich people, famous people, and poor people all take pride in their fear of the Lord. 23 It is not right to refuse honor to a poor person who is intelligent, and it is not right to give honor to a sinner. 24 People of influence, rulers, and judges will be honored, but none of them is greater than a person who fears the Lord. 25 A slave who is wise will have free citizens serving him; and if they are sensible, they will not resent it.
Humility and Self-respect
26 When you do your work, don't make a show of your skill, and don't try to put on a show when you are in trouble. 27 It is better to work and have more than you need than to go around boasting but hungry.
28 My child, keep your self-respect, but remain modest. Value yourself at your true worth. 29 There is no excuse for a person to run himself down. No one respects a person who has no respect for himself. 30 Poor people can be honored for their good sense, and rich people can be honored for their wealth. 31 If someone is honored while he is poor, think how much he will be honored if he becomes rich! If someone is despised while he is rich, think how much more he will be despised if he becomes poor!