Wprowadzenie
1 Słowa Amosa, który wywodził się spośród pasterzy z Tekoa i miał widzenie dotyczące Izraela, za panowania Ozjasza, króla judzkiego, i za panowania Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, dwa lata przed trzęsieniem ziemi. 2 Amos powiedział:
Gdy Pan zagrzmi z Syjonu
i zawoła z Jerozolimy,
wówczas żałobą okryją się łąki pasterzy
i szczyty Karmelu ogarnie susza.
Sąd Boży nad narodami i nad Izraelem
Aramejczycy
3 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Damaszku
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ młócili Gilead żelaznymi saniami.
4 Poślę ogień do domu Chazaela
i pochłonie pałace Ben-Hadada.
5 Połamię rygle bram Damaszku,
wytępię mieszkańców Bikat-Awen
i zabiję tego, który dzierży berło Bet-Eden,
a lud Aramu zostanie uprowadzony do Kir
– powiedział Pan.
Filistyni
6 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Gazy
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ uprowadzili całą ludność,
aby ją wydać Edomowi.
7 Ześlę ogień na mury Gazy
i pochłonie jej pałace.
8 Wytępię mieszkańców Aszdodu
i zabiję tego, który dzierży berło Aszkelonu,
następnie zwrócę Moją rękę przeciw Ekronowi
i zginie reszta Filistynów
– powiedział Pan Bóg.
Fenicjanie
9 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Tyru
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ wydali Edomowi wszystkich uprowadzonych
i nie pamiętali o braterskim przymierzu.
10 Ześlę ogień na mury Tyru
i pochłonie jego pałace.
Edomici
11 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Edomu
i z powodu czterech nie cofnę kary,
gdyż ścigał mieczem swojego brata
i tłumił w sobie litość.
Wciąż pałał gniewem
i do końca trwał w swojej zapalczywości.
12 Ześlę ogień na Teman
i pochłonie pałace Bosry.
Ammonici
13 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni synów Ammona
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ w Gileadzie rozcinali kobiety w ciąży,
aby rozszerzyć swoje granice.
14 Rozniecę ogień na murach Rabby
i pochłonie jej pałace
wśród wrzawy, w dniu bitwy,
pośród burzy, w dniu nawałnicy.
15 Ich król pójdzie na wygnanie
wraz z książętami
– powiedział Pan.
Juicios contra las naciones vecinas
1 Estas son las palabras de Amós, que era un pastor de Tecoa. Tuvo una visión acerca de Israel durante los reinados de Uzías en Judá, y de Jeroboán hijo de Joás en Israel. Esto sucedió dos años antes del terremoto.
2 Amós dijo:

Desde Sión, el Señor lanza un rugido;
desde Jerusalén, deja oír su voz.
Los campos de los pastores se marchitan,
y la cumbre del Carmelo se queda seca.

3 Así ha dicho el Señor:
Por tres pecados de Damasco,
y por el cuarto, no revocaré su castigo.
Por haber trillado a Galaad con trillos de hierro,
4 le prenderé fuego a la casa de Jazael,
y este consumirá los palacios de Ben Adad.
5 Quebraré los cerrojos de Damasco,
destruiré a los habitantes de Bicat Avén
y a los gobernadores de Bet Edén,
y el pueblo de Siria será llevado a Quir.
—Palabra del Señor.
6 Así ha dicho el Señor:
Por tres pecados de Gaza,
y por el cuarto, no revocaré su castigo.
Por haberse llevado cautivo a todo un pueblo
para entregárselo a Edom,
7 le prenderé fuego a la muralla de Gaza,
y este consumirá sus palacios.
8 Destruiré a los habitantes de Asdod
y a los gobernadores de Ascalón.
Descargaré mi mano sobre Ecrón
y el resto de los filisteos perecerá.
—Palabra del Señor.
9 Así ha dicho el Señor:
Por tres pecados de Tiro,
y por el cuarto, no revocaré su castigo.
Por haberse llevado cautivo a todo un pueblo
para entregárselo a Edom,
sin acordarse del pacto de hermanos,
10 le prenderé fuego a la muralla de Tiro,
y este consumirá sus palacios.

11 Así ha dicho el Señor:
Por tres pecados de Edom,
y por el cuarto, no revocaré su castigo.
Por perseguir espada en mano a su hermano,
violando así todo afecto natural,
y por robarle siempre, y con furor
guardarle rencor todo el tiempo,
12 le prenderé fuego a Temán,
y este consumirá los palacios de Bosra.

13 Así ha dicho el Señor:
Por tres pecados de los hijos de Amón,
y por el cuarto, no revocaré su castigo.
Por haber ensanchado su territorio
y abrir en canal a las mujeres de Galaad,
a pesar de que estaban encintas,
14 le prenderé fuego a la muralla de Rabá,
y este consumirá sus palacios
con el estruendo de un día de batalla,
¡con el estruendo de un día tempestuoso!,
15 y su rey y todos sus príncipes
serán llevados al cautiverio.
—Palabra del Señor.