ADRES I POZDROWIENIE
1 Paweł – sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa ze względu na wiarę wybranych Boga i na poznanie prawdy, prowadzącej do pobożności; 2 z powodu nadziei życia wiecznego, które przed wiekami obiecał prawdomówny Bóg 3 i we właściwym czasie objawił swoje Słowo przez głoszenie, powierzone mi zgodnie z poleceniem naszego Zbawiciela, Boga. 4 Tytusowi, mojemu prawdziwemu dziecku ze względu na wspólną wiarę: Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Zbawiciela.
ORGANIZACJA KOŚCIOŁA
Działalność Tytusa na Krecie
5 Zostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, zgodnie z tym, co ci poleciłem. 6 Może to być ktoś, kto jest nienaganny, jest mężem jednej żony i ma dzieci wierzące, nieoskarżane o rozpustę lub niekarność. 7 Trzeba bowiem, aby biskup, jako szafarz Boga, był nienaganny, niezarozumiały, nieskory do gniewu, do nadużywania wina, awantur, aby nie szukał nieczystych korzyści, 8 ale był gościnny, kochający dobro, rozsądny, sprawiedliwy, pobożny, powściągliwy, 9 trzymający się wiernej wykładni nauki, aby był zdolny także podnosić na duchu przez zdrowe nauczanie i zawstydzać tych, którzy się przeciwstawiają.
10 Jest bowiem wielu, zwłaszcza wśród obrzezanych, nieposłusznych, oddających się pustej gadaninie, zwodzicieli. 11 Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając tego, czego nie należy, dla niegodziwego zysku. 12 Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok:
Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe.
13 Świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich surowo, aby trwali w zdrowej wierze 14 i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi, którzy odwracają się od prawdy. 15 Dla czystych wszystko jest czyste! Dla nieczystych zaś i niewierzących nie ma nic czystego, bo ich umysł i sumienie są nieczyste. 16 Twierdzą, że znają Boga, ale czynami Go odrzucają, gdyż budzą wstręt, są nieposłuszni i niezdolni do niczego dobrego.
Pozdrowienie
1 Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością,
2 W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga,
3 A objawionego we właściwym czasie w Słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego,
4 Do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary: Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
O powoływaniu starszych
5 Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem,
6 Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności.
7 Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, niechciwy brudnego zysku,
8 Ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy,
9 Trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają.
Błędni nauczyciele
10 Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani;
11 Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy.
12 Jeden z nich, ich własny wieszcz powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe.
13 Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze
14 I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy.
15 Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie.
16 Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni.