Booz poślubia Rut
1 Booz tymczasem poszedł do bramy miejskiej i tam usiadł. Właśnie wtedy przechodził wykupiciel, o którym mówił Booz. Przywołał go: Podejdź tutaj i usiądź! On zaś podszedł i usiadł. 2 Potem wziął dziesięciu mężczyzn ze starszyzny miasta i powiedział: Usiądźcie tutaj! I usiedli. 3 Wtedy odezwał się do tego wykupiciela: Noemi, która powróciła z ziemi Moabu sprzedaje część pola, które należało do naszego brata, Elimeleka. 4 Pomyślałem więc, że cię zawiadomię i powiem: Kup je w obecności tych mieszkańców i starszych mojego ludu. Jeżeli chcesz wykupić, wykup, a jeżeli nie chcesz go wykupić, powiedz mi, abym wiedział, ponieważ oprócz ciebie nie ma żadnego bliższego wykupiciela, ja zaś jestem po tobie. A tamten odpowiedział: Ja wykupię! 5 Wówczas Booz oświadczył: W dniu, w którym wykupisz pole z ręki Noemi i od Rut Moabitki, wdowy po zmarłym, utrwalisz imię zmarłego na jego dziedzictwie. 6 Wykupiciel odpowiedział: Nie mogę skorzystać z prawa wykupu bez szkody dla własnego dziedzictwa. Ty wypełnij moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wypełnić. 7 A był dawniej taki zwyczaj w Izraelu, dotyczący prawa wykupu i zamiany, że człowiek zdejmował swój sandał i dawał go drugiemu. Taki był zwyczaj poświadczania w Izraelu. 8 Gdy więc ów wykupiciel powiedział do Booza: Kup je, wtedy zdjął swój sandał.
9 Wtedy Booz powiedział do starszyzny i całego ludu: Jesteście dzisiaj świadkami, że kupiłem od Noemi wszystko, co należało do Elimeleka, i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. 10 Również Rut, Moabitkę, wdowę po Machlonie, wziąłem sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzictwie i aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci ani w jego rodzinnej miejscowości. Wy zaś dzisiaj jesteście tego świadkami. 11 Wówczas cały lud, który był w bramie, i starszyzna przytaknęli: Jesteśmy tego świadkami! Niech Pan sprawi, żeby kobieta, która wchodzi do twojego domu, stała się jak Rachela i jak Lea, które we dwie zbudowały dom Izraela. Bądź potężny w Efrata i zdobądź rozgłos w Betlejem! 12 Niechaj twój dom, dzięki potomstwu, które da ci Pan z tej młodej kobiety, będzie jak dom Peresa, którego Tamar urodziła Judzie.
Potomkowie Booza
13 Booz poślubił Rut i stała się jego żoną. A gdy współżył z nią, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. 14 Wtedy kobiety powiedziały do Noemi: Niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozostawił cię dziś bez wykupiciela – jego imię niech będzie sławne w Izraelu. 15 On będzie dla ciebie pociechą i podporą w starości, ponieważ urodziła go twoja synowa, która cię kocha, i która jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów. 16 Noemi wzięła dziecko i położyła je sobie na piersi i była dla niego piastunką. 17 A sąsiadki nadały mu imię, mówiąc: Narodził się syn dla Noemi. I nazwały go Obed. On to był ojcem Jessego, ojca Dawida.
18 A oto potomkowie Peresa: Peres był ojcem Chesrona, 19 Chesron był ojcem Rama, a Ram był ojcem Amminadaba, 20 Amminadab był ojcem Nachszona, Nachszon był ojcem Salmona, 21 Salmon był ojcem Booza, a Booz był ojcem Obeda, 22 Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida.
Rut żoną Boaza i prababką Dawida
1 Tymczasem Boaz poszedł do bramy miejskiej i usiadł tam. A właśnie przechodził tamtędy wykupiciel, o którym Boaz mówił. Zawołał więc na niego: Hej, ty, zatrzymaj się i przysiądź się do mnie. A on zatrzymał się i przysiadł się do niego.
2 Potem sprowadził dziesięciu mężów spośród starszych miasta i rzekł do nich: Siadajcie tutaj. A oni usiedli.
3 I rzekł do wykupiciela: Noemi, która powróciła z pól moabskich, chce sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Elimelecha.
4 Pomyślałem więc sobie, że wyjawię to przed tobą i powiem: Nabądź go ty w obecności tych oto obywateli i w obecności starszych ludu. Jeżeli chcesz go wykupić, wykup, a jeżeli nie chcesz go wykupić, powiedz mi, abym to wiedział, gdyż oprócz ciebie nie ma innego wykupiciela, ja zaś jestem dopiero po tobie. A tamten rzekł: Ja go wykupię.
5 I rzekł Boaz: W dniu, w którym nabędziesz pole z ręki Noemi, musisz też pojąć i Rut Moabitkę, wdowę po zmarłym, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości.
6 Wówczas wykupiciel odpowiedział: Nie mogę wykupić go dla siebie, aby nie narazić mojego własnego dziedzictwa. Przejmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić.
7 Taki zaś był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie, że gdy ktoś chciał zatwierdzić układ, to zdejmował swój sandał z nogi i dawał go temu drugiemu. Tak zaświadczano każdą sprawę w Izraelu.
8 Gdy więc wykupiciel powiedział do Boaza: Nabądź go ty dla siebie, zdjął swój sandał.
9 Wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu: Wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i do Machlona.
10 Także i Rut Moabitkę, wdowę po Machlonie, biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości i aby nie zginęło imię zmarłego pośród jego braci ani w obrębie jego rodzinnej miejscowości. Wy jesteście dziś tego świadkami.
11 A cały lud, który był w bramie, i starsi rzekli: Jesteśmy tego świadkami. Niech Pan sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachel i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskuj rozgłos w Betlejemie.
12 Niechaj twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Judzie, przez potomstwo, które ci da Pan z tej kobiety.
13 Boaz pojął więc Rut za żonę. A gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna.
14 Wtedy powiedziały kobiety do Noemi: Błogosławiony niech będzie Pan, który cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela, i niech imię jego będzie głośne w Izraelu.
15 Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów.
16 Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie, i była dla niego piastunką.
17 A sąsiadki nadały mu imię, powiadając: Noemi narodził się syn. I nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida.
18 A tacy są potomkowie Peresa: Peres zrodził Chesrona,
19 Chesron zrodził Rama, Ram zrodził Amminadaba.
20 Amminadab zrodził Nachszona, Nachszon zrodził Salmona,
21 Salmon zrodził Boaza, Boaz zrodził Obeda.
22 Obed zaś zrodził Isajego, a Isaj zrodził Dawida.