ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE
Nowe życie w Chrystusie
1 Zachęcam więc was, bracia, przez wzgląd na miłosierdzie Boga, abyście złożyli wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, podobającą się Bogu, związaną z waszą mądrą służbą. 2 Nie dostosowujcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie myśli, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, co Mu się podoba i co jest doskonałe.
3 Mówię bowiem do każdego z was mocą danej mi łaski, abyście nie myśleli o sobie więcej niż należy, ale myśleli w granicach rozsądku, stosownie do wiary otrzymanej od Boga. 4 Tak przecież, jak w jednym ciele mamy wiele członków, lecz nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, 5 tak chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a dla siebie nawzajem członkami. 6 Jeśli więc mamy różne dary według udzielonej nam łaski, to jeśli ktoś ma dar prorokowania – niech go używa zgodnie z wiarą, 7 jeśli dar służby – niech służy, jeśli dar nauczania – niech naucza, 8 jeśli dar napominania – niech napomina, jeśli dar wspomagania – niech to robi z hojnością, jeśli ktoś jest przełożonym – niech działa z gorliwością, a kto okazuje miłosierdzie – niech czyni to z radością.
Zasady chrześcijańskiego życia
9 Miłość niech będzie nieobłudna. Nienawidźcie zła, uchwyćcie się tego, co dobre. 10 Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, jedni drugich wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku, 11 nie bądźcie ospali w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. 12 Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali, 13 pomagajcie świętym w ich potrzebach, okazujcie gościnność. 14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. 15 Cieszcie się z cieszącymi, płaczcie z płaczącymi. 16 Bądźcie jednej myśli, nie gońcie za wielkością, lecz bądźcie skromni. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. 17 Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Wobec wszystkich ludzi troszczcie się o to, co jest dobre. 18 Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. 19 Nie szukajcie zemsty sami, umiłowani, ale pozostawcie miejsce gniewowi Boga. Napisano bowiem: Do Mnie należy wymierzanie kary, Ja odpłacę , mówi Pan. 20 Przeciwnie, jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny – nakarm go, jeśli jest spragniony – daj mu pić. Gdy tak czynisz, rozżarzone węgle sypiesz na jego głowę . 21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
Życie chrześcijańskie służbą Bożą
1 Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.
2 A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
O korzystaniu z darów duchowych
3 Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
4 Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują,
5 Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
6 A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary;
7 Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu; jeśli kto naucza, to w nauczaniu;
8 Jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.
Napomnienie do chrześcijańskiego życia
9 Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego.
10 Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie wskazywaniu szacunku,
11 W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie,
12 W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;
13 Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność.
14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie.
15 Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi.
16 Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych.
17 Nikomu złem za złe nie oddawajcie? starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi.
18 Jeśli można, o ile to od was za leży, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
19 Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan.
20 Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę.
21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.