PSALM 99 [98]
Chwalcie najświętszego Boga
1 Pan jest królem – drżą narody,
siedzi na cherubach – ziemia się trzęsie.
2 Wielki jest Pan na Syjonie,
wywyższony ponad wszystkie ludy.
3 Niech wysławiają Twoje imię wielkie i straszne
– ono jest święte!
4 Potężny jest Król, który kocha prawo.
To, co słuszne, Ty ustanowiłeś,
Ty stworzyłeś prawo i sprawiedliwość w ziemi Jakuba.
5 Wysławiajcie Pana, naszego Boga,
oddajcie pokłon przed Jego podnóżkiem
– On jest święty!
6 Mojżesz i Aaron są wśród Jego kapłanów,
a Samuel wśród tych, którzy wzywają Jego imienia.
Wołali do Pana, a On ich wysłuchiwał.
7 Przemawiał do nich ze słupa obłoku,
oni zaś przestrzegali Jego przykazań i prawa, które im nadał.
8 Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchałeś,
byłeś dla nich Bogiem, który przebacza,
lecz karze wykroczenia!
9 Wysławiajcie Pana, naszego Boga,
oddajcie pokłon przed Jego świętą górą,
bo Pan, nasz Bóg, jest święty!
Bóg święty
1 Pan jest królem, drżą ludy,
Siedzi na cherubach, ziemia się chwieje.
2 Wielki jest Pan na Syjonie
I wyniesiony nad wszystkie ludy.
3 Niech wielbią imię twoje wielkie i straszne;
On jest święty!
4 Potężny jest król, który miłuje prawo;
Tyś ustanowił, co prawe,
Ty sprawujesz sądy i sprawiedliwość w Jakubie.
5 Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
I oddajcie pokłon u podnóżka stóp jego!
On jest święty!
6 Mojżesz i Aaron są wśród kapłanów jego,
A Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia jego;
Wołali do Pana, a On ich wysłuchał.
7 W słupie obłoku mówił do nich;
Strzegli świadectw jego
I prawa, które im dał.
8 Panie, Boże nasz, Tyś ich wysłuchał,
Byłeś im Bogiem, który przebacza,
Lecz karze ich występki.
9 Wysławiajcie Pana, Boga naszego
I oddajcie pokłon na świętej górze jego,
Bo święty jest Pan, Bóg nasz!