Mądrość skarbem ukrytym
1 Mój synu, jeśli przyjmiesz moje słowa
i będziesz przestrzegał moich nakazów,
2 zwracając ucho ku mądrości,
a serce skłaniając ku zrozumieniu;
3 jeśli przywołasz rozsądek,
zabierzesz głos, by zrozumieć;
4 jeśli będziesz jej szukał jak srebra,
poszukiwał jak ukrytych skarbów,
5 wtedy zrozumiesz bojaźń Pana
i dojdziesz do wiedzy o Bogu.
6 Pan bowiem daje mądrość,
z Jego ust pochodzą wiedza i zrozumienie.
7 Prawym zapewnia pomyślność,
tarczę – postępującym nieskazitelnie,
8 by strzec ścieżek sprawiedliwości.
I czuwa nad drogą swoich wiernych.
9 Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo,
i uczciwość – każdą dobrą ścieżkę.
Mądrość broni od złego
10 Mądrość bowiem ogarnie twe serce
i wiedza stanie się dla ciebie przyjemnością,
11 rozsądek będzie czuwał nad tobą,
zrozumienie będzie cię strzec:
12 – aby zachować cię od złej drogi,
od ludzi mówiących przewrotnie;
13 od tych, którzy porzucili ścieżki prawe,
by iść drogami ciemności,
14 którzy z radością czynią zło,
weselą się w złośliwej przewrotności;
15 od tych, którzy chodzą po krętych ścieżkach
i błądzą na swoich drogach;
16 – aby ustrzec cię od cudzej żony,
od obcej, która uwodzi gładką mową;
17 od tej, która porzuciła towarzysza swojej młodości,
zapomniała o Bożym przymierzu.
18 Jej dom bowiem chyli się ku śmierci,
ku krainie cieni wiedzie jej droga.
19 Kto do niej idzie, nie wraca
i nie wchodzi ponownie na drogę życia.
20 Będziesz więc chodził drogą dobrych
i trzymał się ścieżek sprawiedliwych.
21 Prawi bowiem zamieszkają na ziemi,
nieskazitelni będą na niej zachowani.
22 Niegodziwi zaś zostaną usunięci z ziemi,
nieuczciwi będą z niej wyrwani.
Poszukiwanie mądrości
1 Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa
i zachowasz dla siebie moje wskazania,
2 Nadstawiając ucha na mądrość
i zwracając serce do rozumu,
3 Jeżeli przywołasz rozsądek
i donośnie wezwiesz roztropność,
4 Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra
i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych,
5 Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana
i uzyskasz poznanie Boga;
6 Gdyż Bóg daje mądrość,
z jego ust pochodzi poznanie i rozum.
7 On zachowuje swoją pomoc dla prawych,
jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie,
8 Strzegąc ścieżek prawa
i czuwając nad drogą swoich wiernych.
9 Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo
i prawość, każdą dobrą drogę.
10 Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca,
a poznanie będzie miłe twojej duszy.
11 Rozwaga czuwać będzie nad tobą,
roztropność cię strzec,
12 Zachowując cię od drogi zła,
od człowieka, który mówi przewrotnie,
13 Od tych, którzy porzucają ścieżki prawe,
aby chodzić drogami ciemnymi,
14 Którzy z radością popełniają zło,
lubują się w złośliwej przewrotności,
15 Których ścieżki są krzywe,
którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce;
16 Ustrzeże cię także od cudzej żony,
od obcej, która uwodzi słodkimi słowami,
17 Która porzuca towarzysza swojej młodości
i zapomina o przymierzu z Bogiem;
18 Bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci,
a jej drogi do krainy cieni.
19 Nikt z tych, którzy do niej wchodzą,
nie wraca i nie osiąga ścieżek życia.
20 Przeto będziesz chodził drogą dobrych
i będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi.
21 Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię
i nienaganni pozostaną na niej;
22 Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni,
a niewierni z niej wykorzenieni.