Lud Izraela zdobywa Ziemię Obiecaną
Jozue nowym przywódcą Izraela
1 Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan przemówił do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza: 2 Mojżesz, Mój sługa, umarł. Wstań więc i przepraw się przez Jordan wraz z całym tym ludem do ziemi, którą daję Izraelitom. 3 Daję wam każde miejsce, po którym przejdzie wasza stopa, tak jak obiecałem Mojżeszowi. 4 Od pustyni i Libanu aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów aż do Wielkiego Morza na zachodzie będzie waszym krajem.
5 Nie ostoi się nikt wobec ciebie przez wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie porzucę cię ani nie opuszczę. 6 Bądź mocny i dzielny, ponieważ Ty sprawisz, że ziemia, którą obiecałem ich przodkom, stanie się własnością tego ludu. 7 Tylko bądź mocny i dzielny, aby strzec i wypełniać całe Prawo, które nakazał ci Mojżesz, Mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, by wiodło ci się we wszystkim, czego się podejmiesz. 8 Niech ta Księga Prawa nie schodzi z twoich ust. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś przestrzegał wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem będzie ci się wiodło na twej drodze i osiągniesz to, co zamierzyłeś. 9 Rozkazałem ci przecież: Bądź mocny i dzielny! Nie bój się i nie przerażaj, ponieważ z tobą jest Pan, twój Bóg, dokądkolwiek się udasz.
Przygotowanie do wkroczenia do Ziemi Obiecanej
10 Wtedy Jozue nakazał przełożonym ludu: 11 Przejdźcie przez środek obozu i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywość na drogę, ponieważ za trzy dni przekroczycie ten oto Jordan, aby wejść i wziąć w posiadanie ziemię, którą Pan, wasz Bóg, daje wam w posiadanie. 12 Rubenitom zaś, Gadytom i połowie szczepu Manassesa Jozue powiedział: 13 Wspomnijcie na rozkaz, Mojżesza, sługi Pana, gdy wam powiedział, że Pan, wasz Bóg, dał wam odpoczynek i dał wam tę ziemię. 14 Wasze kobiety i dzieci oraz mienie niech pozostaną w ziemi, którą Mojżesz dał wam z tamtej strony Jordanu. Natomiast wszyscy wasi dzielni wojownicy w pełni uzbrojeni mają się przeprawić na czele waszych braci i im pomóc, 15 dopóki Pan nie da odpoczynku waszym braciom tak jak wam i dopóki oni także nie wezmą w posiadanie ziemi, którą Pan, wasz Bóg, im daje. Wtedy będziecie mogli wrócić do ziemi, która jest waszym dziedzictwem, a którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, za Jordanem na wschodzie. 16 I odpowiedzieli Jozuemu: Wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy. 17 Jak byliśmy we wszystkim posłuszni Mojżeszowi, tak będziemy słuchać ciebie. Oby tylko Pan, twój Bóg, był z tobą, tak jak był z Mojżeszem. 18 Każdy, kto sprzeciwi się tobie i nie będzie słuchał twego słowa we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i dzielny.
Przygotowanie wkroczenia do Ziemi Obiecanej
1 Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak:
2 Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja im, synom izraelskim, daję.
3 Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi.
4 Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar.
5 Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę.
6 Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom.
7 Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
8 Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.
9 Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
10 Wtedy wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz:
11 Przejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za trzy dni przeprawicie się tu przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, którą Pan, Bóg wasz, daje wam na własność.
12 Do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manassesa rzekł Jozue:
13 Pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa Pana: Pan, Bóg wasz, dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią.
14 Wasze kobiety, dzieci i bydło niech pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu. Wy wszyscy zaś, dzielni mężowie, przeprawicie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wesprzecie ich,
15 Aż Pan także waszym braciom, podobnie jak wam, da odpoczynek i oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą Pan, Bóg wasz, im da; wtedy powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu na wschodzie.
16 I odpowiedzieli Jozuemu, mówiąc: Wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy;
17 Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie. Oby tylko Pan, Bóg twój, był z tobą, jak był z Mojżeszem.
18 Ktokolwiek sprzeciwi się twoim rozkazom i nie usłucha twoich słów we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny;