Wspaniałość nowej świątyni
1 W siódmym miesiącu, dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca, słowo Pana zostało skierowane do proroka Aggeusza: 2 Powiedz Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, i reszcie ludu:
3 Czy pozostał wśród was ktoś,
kto widział ten Dom
w jego dawnej chwale?
A jak teraz wygląda?
Czy w waszych oczach
nie wydaje się, jakby był niczym?
4 Teraz jednak bądź mocny, Zorobabelu!
– wyrocznia Pana.
Bądź mocny, Jozue, arcykapłanie, synu Josadaka,
i bądź mocny, cały ludu tej ziemi!
– wyrocznia Pana.
Pracujcie, gdyż Ja jestem z wami!
– wyrocznia Pana Zastępów.
5 Zgodnie z przymierzem, które z wami zawarłem,
gdy wychodziliście z Egiptu,
Mój duch stale przebywa wśród was,
nie bójcie się!
6 Bo tak mówi Pan Zastępów:
Niebawem jeszcze raz Ja wstrząsnę niebem i ziemią,
morzem i lądem.
7 Poruszę wszystkie narody,
napłyną kosztowności wszystkich narodów
i napełnię ten Dom chwałą
– mówi Pan Zastępów.
8 Moje jest srebro i Moje jest złoto
– wyrocznia Pana Zastępów.
9 Chwała tego przyszłego Domu będzie większa od dawnego
– mówi Pan Zastępów.
To miejsce obdarzę pokojem
– wyrocznia Pana Zastępów.
Nieczystość ludu
10 Dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, do proroka Aggeusza zostało skierowane następujące słowo Pana: 11 Tak mówi Pan Zastępów: Zapytaj kapłanów, co Prawo mówi w sprawie: 12 Gdyby ktoś zawinął w połę swojej szaty poświęcone mięso i dotknął tą szatą chleba lub gotowanej potrawy, wina, oliwy albo w ogóle jakiegoś pokarmu, to czy stanie się to poświęcone? Kapłani odpowiedzieli: Nie! 13 Następnie Aggeusz zapytał: Jeśli dotknie ktoś zmarłego, a potem którejś z tych rzeczy, to czy będzie ona nieczysta? Kapłani odpowiedzieli: Będzie nieczysta! 14 Wtedy Aggeusz oświadczył:
Tak też jest z tym ludem,
z tym narodem przed Moim obliczem
– wyrocznia Pana
i tak jest ze wszystkimi ich czynami.
Cokolwiek będą składać w ofierze,
będzie nieczyste.
Obietnice Pana
Obietnica błogosławieństwa
15 A teraz zastanówcie się
nad dniem dzisiejszym i minionym,
zanim położono kamień na kamieniu
w świątyni Pana.
16 Jak się wam powodziło?
Gdy przyszedł ktoś do stogu zboża o dwudziestu miarach
– znalazł dziesięć;
przyszedł do tłoczni wina,
aby naczerpać pięćdziesiąt wiader
– a było tylko dwadzieścia.
17 Smagałem was rdzą zboża i pleśnią,
a gradem wszystkie dzieła rąk waszych,
lecz nie było was przy Mnie
– wyrocznia Pana.
18 Zastanówcie się
nad dniem dzisiejszym i minionym,
gdy dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca,
położono fundamenty pod świątynię Pana!
Zastanówcie się nad tym!
19 Czy jest jeszcze ziarno w spichlerzu?
Czy winorośl, drzewo figowe,
drzewo granatu i drzewo oliwne
nadal nie przynoszą owocu?
Od tego dnia będę błogosławił!
Obietnica Pana dla Zorobabela
20 W dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca ponownie zostało skierowane słowo Pana do Aggeusza: 21 Powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judy:
Poruszę niebo i ziemię,
22 zburzę trony królestw,
zniszczę potęgę władczych narodów,
przewrócę rydwan bojowy i jego woźnicę,
padną konie i jeźdźcy,
każdy zginie od miecza swojego brata.
23 W tym dniu
– wyrocznia Pana Zastępów –
wezmę ciebie,
Zorobabelu, synu Szealtiela, Mój sługo
– wyrocznia Pana
i ustanowię cię jakby swoim sygnetem,
gdyż ciebie wybrałem
– wyrocznia Pana Zastępów.
Przyszła chwała odbudowanej świątyni
1 W siódmym miesiącu, dwudziestego pierwszego dnia miesiąca, doszło proroka Aggeusza słowo Pana tej treści:
2 Mów do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i do całej reszty ludu:
3 Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic?
4 Lecz teraz, bądź mężny, Zorobabelu! — mówi Pan. — Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka! Bądź mężny, cały ludu kraju! — mówi Pan. — Do dzieła, bo ja jestem z wami! — mówi Pan Zastępów.
5 Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się!
6 Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz — za małą chwilkę — poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały.
7 Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą — mówi Pan Zastępów.
8 Moje jest srebro i moje jest złoto — mówi Pan Zastępów.
9 Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna — mówi Pan Zastępów — i miejsce to obdarzę pokojem — mówi Pan Zastępów.
Odbudowa świątyni warunkiem błogosławieństwa pracy
10 Dnia dwudziestego czwartego dziewiątego miesiąca, w drugim roku Dariusza doszło proroka Aggeusza słowo Pana tej treści:
11 Tak mówi Pan Zastępów: Zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie:
12 Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli, mówiąc: Nie!
13 Wtedy Aggeusz zapytał i rzekł: Gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani, mówiąc: Staje się nieczystą.
14 Wtedy odezwał się Aggeusz i rzekł: Tak to jest i z tymi ludźmi, tak to jest i z tym narodem w moich oczach — mówi Pan — i także z wszelkim dziełem ich rąk: Cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste.
15 Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się powodziło?
16 Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z dwudziestu ef, było ich tylko dziesięć; gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać pięćdziesiąt wiader wina, było ich zaledwie dwadzieścia.
17 Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie — mówi Pan.
18 Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, od dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana, zważcie!
19 Czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego Ja będę wam błogosławił.
Obietnica dana Zorobabelowi
20 I powtórnie doszło Aggeusza słowo Pana dwudziestego czwartego dnia tego miesiąca:
21 Tak powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei: Poruszę niebiosa i ziemię.
22 Upadną trony królestw i zniszczę moc królestw pogańskich: obalę rydwany i jeźdźców, tak że padną rumaki i ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego.
23 W owym dniu — mówi Pan Zastępów — wezmę cię, sługo mój, Zorobabelu, synu, Szealtiela — mówi Pan — i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię — mówi Pan Zastępów.