Wykonawcy robót
1 Pan powiedział do Mojżesza: 2 Spójrz! Wezwałem imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy. 3 Napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i umiejętnością wykonywania wszelkich prac, 4 pomysłowością przy wyrobach ze złota, srebra i miedzi 5 oraz przy obróbce kamieni do oprawy i przy rzeźbieniu drewna – we wszystkich pracach. 6 Co więcej, dodałem mu Oholiaba, syna Achisamaka, z plemienia Dana. Serce każdego z nich napełniłem mądrością, aby wykonali wszystko, co ci nakazałem: 7 Namiot Spotkania, Arkę Świadectwa i przebłagalnię, która jest na nim, i wszystkie sprzęty Namiotu, 8 stół i jego naczynia, świecznik z czystego złota i wszystkie jego przybory oraz ołtarz kadzenia, 9 ołtarz całopalenia i wszystkie jego sprzęty, kadź i jej podstawę, 10 szaty haftowane i święte szaty dla kapłana Aarona i szaty jego synów do służby kapłańskiej, 11 olej do namaszczania i wonne kadzidło dla Miejsca Świętego. Uczynią wszystko, co ci nakazałem.
Przestrzeganie szabatu
12 Pan powiedział do Mojżesza: 13 Oznajmij Izraelitom: Przestrzegajcie Moich szabatów, gdyż jest to znak między Mną a wami po wszystkie wasze pokolenia, abyście poznali, że Ja jestem Panem, który was uświęca. 14 Przestrzegajcie więc szabatu, bo jest dla was święty. Kto go zbezcześci, poniesie śmierć. Kto wtedy będzie wykonywał pracę, zostanie wytracony ze swojego ludu. 15 Przez sześć dni będzie się pracować, a dzień siódmy będzie szabatem, czasem odpoczynku poświęconym Panu. Każdy, kto będzie wykonywał pracę w dni szabatu, poniesie śmierć. 16 Izraelici będą więc przestrzegać szabatu, zachowując szabat w swoich pokoleniach jako wieczne przymierze. 17 Jest to wiecznym znakiem między Mną a Izraelitami, bo w ciągu sześciu dni uczynił Pan niebo i ziemię, a siódmego dnia powstrzymał się od pracy i odpoczął.
18 A kiedy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym.
Powołanie Besalela i Oholiaba
(II Mojż. 35,30II 36,1)
1 I rzekł Pan do Mojżesza:
2 Patrz! Powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy,
3 I napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle,
4 Pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi,
5 W szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie.
6 I oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha, z plemienia Dan. A serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co Ci rozkazałem:
7 Namiot Zgromadzenia, Skrzynię Świadectwa, wieko, które jest na niej, i wszystkie sprzęty Namiotu,
8 I stół z jego przyborami, i świecznik ze szczerego złota ze wszystkimi jego przyborami, ołtarz kadzenia,
9 Ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami i kadź wraz z jej podstawą,
10 Szaty haftowane, święte szaty dla Aarona, kapłana, i szaty jego synów do służby kapłańskiej,
11 Olej namaszczania i wonne kadzidło dla przybytku. Niech uczynią wszystko, jak ci nakazałem.
12 I rzekł Pan do Mojżesza:
Sabat jako znak
13 Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam.
14 Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu.
15 Sześć dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć.
16 Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne.
17 Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął.
18 A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym.