1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę prowadzę za was, za tych w Laodycei i za wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli mnie osobiście, 2 aby ich serca doznały pokrzepienia, a oni zjednoczeni w miłości, zostali obdarzeni całym bogactwem pełnego zrozumienia w celu poznania tajemnicy Boga, Chrystusa, 3 w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. 4 Mówię to, aby was nikt nie oszukiwał pozornie słusznymi słowami. 5 Wprawdzie ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami i raduję się, gdy widzę wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa.
Pełnia życia w Chrystusie
6 Skoro więc przyjęliście Chrystusa Jezusa jako Pana, to trwajcie w Nim, 7 zakorzenieni i ugruntowani w Nim, i umocnieni wiarą, jak was nauczono, pełni wdzięczności. 8 Uważajcie, żeby was ktoś nie zniewolił filozofią i próżnym zwodzeniem, opartym na przekazie ludzkim, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. 9 W Nim bowiem mieszka cieleśnie cała pełnia boskości 10 i w Nim macie pełnię. On jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy, 11 w Nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką ludzką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez wyrzeczenie się grzesznego ciała, 12 gdy zostaliście pogrzebani razem z Nim w chrzcie, w którym również razem zostaliście wskrzeszeni dzięki wierze w działanie Boga, który wskrzesił Go z martwych. 13 I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezaniu waszego ciała, Bóg ożywił razem z Nim, darując nam wszystkie grzechy, 14 przekreślając zapis dłużny, który świadczył przeciwko nam, i usunął go, przybijając do krzyża. 15 Rozbrajając zwierzchności i władze, wystawił je na pokaz, gdy przez Niego odniósł triumf nad nimi.
CHRZEŚCIJAŃSKA WOLNOŚĆ WIERZĄCYCH
16 Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia, czy też świąt, nowiu lub szabatów. 17 To wszystko jest cieniem rzeczy, które mają nastąpić, rzeczywistością zaś jest Chrystus. 18 Niech was nie odciąga od nagrody ten, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i kulcie aniołów, kto powołuje się na swoje widzenia i pyszni się bezpodstawnie przyziemnym sposobem myślenia, 19 a nie trzyma się mocno Głowy, dzięki której całe ciało, wspierane i zespalane przez stawy i ścięgna, rośnie wzrostem Bożym.
Nowe życie w Chrystusie
20 Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów tego świata, to dlaczego, tak jakbyście żyli w świecie, poddajecie się przyjętym zakazom: 21 Nie bierz, nie próbuj, nie dotykaj – 22 tego wszystkiego, co ulega zniszczeniu przez używanie – postępując zgodnie z przykazaniami i nauczaniem ludzi? 23 One stwarzają pozory mądrości w wymyślonej przez ludzi pobożności, pokorze i umartwianiu ciała, a nie w jakimś uznaniu potrzeb ciała.
1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali,
2 Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa,
3 W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Ostrzeżenie przed fałszywą filozofią
4 A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami.
5 Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona.
6 Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie,
7 Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie.
8 Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;
9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości
10 I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
11 W nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe.
12 Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.
13 I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;
14 Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;
15 Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.
16 Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.
17 Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.
18 Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim,
19 A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym.
20 Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli:
21 Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj?
22 Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie.
23 Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów.